Wynagrodzenia w bankach i spółkach powiązanych

Analizy

Nowe zasady wynagradzania osób zajmujących kluczowe stanowiska w bankach i spółkach powiązanych

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Marzec 2017

W tym roku zaczną obowiązywać nowe zasady wynagradzania osób, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka w banku. Zostały one określone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego („Rozporządzenie”). Tym samym od tego roku do wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w bankach przestanie mieć zastosowanie uchwała KNF nr 259/2011. Uchwała będzie jednak nadal obowiązywała w stosunku do zmiennych składników wynagrodzenia należnych za rok 2016 i za lata wcześniejsze.

Podobnie jak do tej pory w przypadku wynagrodzeń zależnych od wyników, podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia osoby na kluczowym stanowisku będzie ocena zarówno wyników jej pracy, jak i wyników jednostki organizacyjnej w obszarze odpowiedzialności tej osoby, oraz wyników całego banku, a gwarantowane zmienne składniki wynagrodzeń będą miały charakter wyjątkowy i ograniczony w czasie.

Zgodnie z Rozporządzeniem, stałe składniki wynagrodzenia powinny być na tyle wysokie, aby umożliwić stosowanie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym ich obniżanie lub nieprzyznawanie. Co najmniej połowa wynagrodzenia zmiennego ma stanowić zachętę do dbałości o długoterminowe interesy banku, a tym samym powinna składać się z akcji lub określonych w Rozporządzeniu instrumentów finansowych. Wynagrodzenie zmienne powinno być przyznawane lub wypłacane jedynie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową całego banku krajowego.

Banki będą zobowiązane zapewnić skuteczność polityki zmiennych składników wynagrodzeń poprzez odpowiednie dostosowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska w banku. Sama polityka wynagrodzeń powinna być poddawana przeglądowi przez audyt wewnętrzny co najmniej raz w roku.

Komentarz: Katarzyna Sawicka, Senior Associate

Nowością w porównaniu do uchwały KNF jest fakt, iż katalog osób mających istotny wpływ na profil ryzyka banku jest ustalany na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (do dyrektywy CRD IV) nr 604/2014, które posługuje się wskaźniki jakościowymi (ze względu na funkcję pełnioną przez daną osobą w organizacji oraz obszar odpowiedzialności) i ilościowymi (ze względu na wysokość wynagrodzenia).

Warto również zwrócić uwagę, że Polska postanowiła skorzystać z opcji narodowej przewidzianej w CRD IV i pozwolić bankom na ustalenie wyższego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałej części wynagrodzenia (max. proporcja wynosić będzie 200% zamiast podstawowej proporcji 100% przewidzianej w CRD IV). Zastosowanie wyższego wskaźnika uzależnione będzie jednak od uzyskania zgody walnego zgromadzenia w specjalnej procedurze przewidzianej w Rozporządzeniu (wymogi w zakresie kworum oraz większości kwalifikowanej głosów). Bank będzie również musiał poinformować KNF o uchwałach podjętych w tym zakresie oraz o rekomendowanym poziomie podwyższenia poziomu zmiennych składników wynagrodzeń.

Banki będą mogły też odstąpić od stosowania przepisów Rozporządzenia w stosunku do członków rad nadzorczych, w tym od wprowadzania podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu
  2. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego; etap prac – Komisja Prawnicza; dostęp online: http://www.legislacja.gov.pl/projekt/12288952
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE („CRD IV”) (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 6.06.2014, z późn. zm.)

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?