RODO

Analizy

Ochrona danych osobowych („RODO”)

Nowe ustalenia Grupy Roboczej Art. 29

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Marzec 2017

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyło się 108. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych* („Grupa Robocza”). Podczas posiedzenia Grupa Robocza uzgodniła treść kilku istotnych dokumentów, dotyczących Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Należą do nich wytyczne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące:

1. prawa do przenoszenia danych
Dokumenty te poświęcone są prawu do przenoszenia danych tj. jednemu z uprawnień przyznanemu osobom, których dane dotyczą na mocy RODO. Wytyczne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie poruszają m.in. takie kwestie jak warunki korzystania z prawa do przenoszenia danych, sytuacje w jakich prawo może być przydatne, a także wymagania wobec administratora danych co do sposobów zapewnienia realizacji prawa do przeniesienia danych. Dokumenty kładą nacisk na praktyczne ujęcie problemów związanych z prawem do przenoszenia danych.

2. inspektorów ochrony danych
Opracowane wytyczne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania mają na celu przybliżenie roli inspektora ochrony danych. Dokumenty wskazują m.in. organizacje zobowiązane powołać inspektora ochrony danych, wymagania wobec osób, które mogą sprawować taką funkcję, możliwość powołania inspektora ochrony danych spoza organizacji, czy powołania jednego inspektora dla kilku podmiotów oraz warunki, jakie muszą być zapewnione inspektorowi do prawidłowego wypełniania jego obowiązków. Ponadto, Grupa Robocza wskazuje, w jaki sposób należy rozumieć niektóre pojęcia użyte w RODO, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne.

3. wiodącego organu nadzorczego
Celem opracowanych wytycznych jest omówienie roli tzw. wiodącego organu nadzorczego administratora lub podmiotu przetwarzającego, czyli organu, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie transgranicznego przetwarzania danych. Dokumenty poruszają takie kwestie jak określenie jego właściwości i kryteriów identyfikacji. Ponieważ dla działalności wiodącego organu nadzorczego istotne znaczenie mają takie pojęcia jak: „transgraniczne przetwarzanie” oraz „znaczny wpływ”, na osoby, których dane dotyczą, Grupa Robocza wskazuje również jak należy rozumieć wskazane pojęcia.

W 2017 r. zostaną przygotowane wytyczne dotyczące ocen skutków dla ochrony danych i certyfikacji.

Zgodnie z RODO – Grupę Roboczą Art. 29 zastąpić ma nowy organ – to jest Europejska Rada Ochrony Danych („EROD”), która przejmie dotychczasowe obowiązki Grupy Roboczej w zakresie doradczym oraz w zakresie zapewniania współpracy pomiędzy organami nadzoru. Do zadań EROD należeć będą w szczególności: monitorowanie i zapewnienie właściwego stosowania Rozporządzenia, doradzanie Komisji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w sprawach formatu i procedur wymiany informacji między administratorami, wydawanie wytycznych, zaleceń oraz określanie najlepszych praktyk zachęcających do spójnego stosowania Rozporządzenia, akredytowanie podmiotów certyfikujących oraz dokonywanie okresowego przeglądu certyfikacji, wydawanie opinii. Rada posiadać będzie osobowość prawną.

* Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Grupą Roboczą, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.)

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?