Analizy

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Maj 2016

Przegląd najważniejszych zmian w prawie europejskim, w tym w prawie polskim, a także komentarze prawników zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal

Newsletter prawny maj 2016

Bieżący numer poświęciliśmy następującym zagadnieniom:

  • Decyzja GIODO dotycząca nakazu usunięcia danych osobowych osoby fizycznej
  • Obowiązki dostawcy usług płatniczych będącego osobą trzecią (TPP) w kontekście Dyrektywy AML IV
  • Wyrok WSA - Informacja o cenie instrumentów finansowych nie musi być szczegółowa, aby jej ujawnienie mogło zostać uznane za bezprawne
  • Rachunki uśpione – regulacja statusu i zasad dziedziczenia
  • Resolution czyli restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków, SKOKów i domów maklerskich
  • Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Forma dokumentowa czynności prawnej

Pełne treści artykułów są dostępne po pobraniu Newslettera.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość (Maj 2016)

Rachunki uśpione – regulacja statusu i zasad dziedziczenia

Z początkiem lipca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa bankowego, regulująca zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz status tzw. rachunków uśpionych. Zmiany mają charakter bardzo istotny - łączna wartość środków zgromadzonych na tego rodzaju rachunkach może bowiem wynosić aż kilka miliardów złotych.

Skutkiem nowelizacji ma być możliwość uzyskania przez spadkobiercę zbiorczej informacji o rachunkach bankowych zmarłego - w dowolnym banku. Ustawa przewiduje w tym celu utworzenie przez banki centralnej informacji o rachunkach bankowych. Zbiorcza informacja będzie wydawana na podstawie pisemnego żądania osoby uprawnionej oraz po zweryfikowaniu przez bank przedstawionego tytułu prawnego. Uregulowana zostaje również kwestia wpływu śmierci posiadacza rachunku lub długotrwałego braku jego aktywności w zakresie zlecanych dyspozycji na losy umowy rachunku bankowego i zgromadzonych na kontach środków.

Resolution czyli restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków, SKOKów i domów maklerskich

Trwają prace nad przyjęciem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Projekt przeszedł fazę pierwszego czytania w Sejmie. Obecnie znajduje się na etapie prac w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt ma fundamentalne znaczenie dla rynku finansowego, gdyż jego celem jest między innymi wdrożenie do polskiego systemu prawnego, nieznanej do tej pory, instytucji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, SKOKów i domów maklerskich objętych nadzorem skonsolidowanym KNF. Budzi on szereg obaw, gdyż praktyczne doświadczenia zastosowania objętych nim instytucji są bardzo ograniczone, a kompetencje, które uzyska BFG będą bardzo szerokie.

Obowiązki dostawcy usług płatniczych będącego osobą trzecią (TPP) w kontekście Dyrektywy AML IV

26 czerwca 2017 r. upływa termin implementacji do prawa krajowego przepisów Dyrektywy „AML IV". Swym zakresem obejmie ona m.in. podmioty określane jako TPP (ang. Third Party Providers), czyli dostawców usług płatniczych, którzy na mocy nowej Dyrektywy PSD2 oferować będą usługi płatnicze polegające na inicjowaniu płatności – PIS (ang. payment initiation service) oraz zapewnianiu dostępu do informacji o rachunku – AIS (ang. account information service). Dla nieregulowanych do tej pory TPP wywoła to szereg wątpliwości praktycznych dotyczących zakresu, w jakim podmioty te będą zobowiązane do wypełniania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?