podatki bony towarowe

Artykuł

Podatek VAT - zmiany w zakresie opodatkowania bonów na towary i usługi

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Wrzesień 2018 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 12 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Planowana nowelizacja ma na celu m.in. wdrożenie dyrektywy unijnej w zakresie opodatkowania bonów na towary i usługi. Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie powinny wprowadzić w tym zakresie zmiany w prawie krajowym do 1 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja bonów

Projekt ustawy wprowadza rozróżnienie bonów na następujące rodzaje:

  • Bony jednego przeznaczenia ( ang. specific-purpose voucher, SPV ) w przypadku, którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota należnego podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w momencie emisji bonu (bony jednego przeznaczenia będą opodatkowane już w momencie wydania, opodatkowaniu będzie podlegał też każdy transfer bonu).
  • Bony różnego przeznaczenia ( ang. multi-purpose voucher, MPV ), rozumiane jako każdy inny bon niż bon jednego przeznaczenia (ich opodatkowanie nastąpi dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług dokonywanych w zamian za bon, wcześniejsze transfery bonów nie rodzą powstania obowiązku podatkowego).

SPV vs. MPV?

Projektowane definicje bonów zakładają, że jeżeli nie zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka definiująca bon jednego przeznaczenia, to bon będzie rozumiany jako bon różnego przeznaczenia. W praktyce jednakże przedmiotowy podział może przysporzyć trudności w kwalifikacji rodzaju bonu wydawanego.

Np. czy bony uprawniające do nabycia różnych towarów lub usług opodatkowanych jednolitą stawką podatku VAT, kwalifikowane powinny być jako bony SPV. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem projektowanych przepisów w przedmiotowej sytuacji, znana będzie wartość podatku należnego wynikająca z realizacji bonu. Z drugiej strony, nie do końca precyzyjnie określone zostało jak należy rozumieć miejsce opodatkowania ( dostawy ) bonu, zwłaszcza gdy dotyczy świadczeń, dla których stosuje się odmienne zasady w tym zakresie. W naszej ocenie brak odpowiednich wyjaśnień / wytycznych wciąż może prowadzić do rozbieżności w zakresie należytej kwalifikacji sprzedawanych bonów.

Bon a instrument płatniczy

Istotne, z punktu widzenia wprowadzanych zmian, jest również zdefiniowanie pojęcia bon, nie tylko ze względu na potrzebę harmonizacji opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych przy użyciu bonów, ale również z uwagi na rozróżnienie bonów od instrumentu płatniczego, gdyż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług bonów jako specyficznego środka płatniczego różni się od opodatkowania instrumentów płatniczych. Zauważyć bowiem należy, że o ile wymiana bonu na towary lub usługi nie jest płatnością ( skutkuje wykonaniem prawa nabytego w następstwie dokonanej płatności ) to z kolei środki płatnicze wykorzystywane są do zapłaty za towary lub usługi ( gdzie prawo do tych towarów lub usług, co do zasady powstaje z chwilą dokonania płatności).

W tym kontekście projektowane przepisy definiują bon jako instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku których towary, które mają zostać dostarczone, usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców, są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

W tym zakresie analizie szczegółowej poddać zatem należy, czy karty przedpłacone / bony wydawane np. przez galerie handlowe, gdzie tożsamość dostawców lub usługodawców co do zasady jest znana i wskazać można na katalog towarów czy usług, których dostawa lub wyświadczenie zrealizowane może zostać w galerii handlowej, zachowują charakter bonu czy też instrumentu płatniczego.

Rejestracja dla celów VAT zagranicznego kontrahenta

Projektowane przepisy przewidują szczególne regulacje w zakresie rejestracji dla celów VAT podmiotów zagranicznych, uczestniczących w obrocie bonami typu SPV. Przepisy te, abstrahujące od obecnych przepisów regulujących zasady rejestracji na VAT podmiotów nieposiadających siedziby (ani stałego miejsca prowadzenia działalności) w Polsce, tym bardziej mogą wprowadzić niepewność co do zasad ustalania miejsca opodatkowania bonów.

Czy ta strona była pomocna?