Usługi

Doradztwo regulacyjne i compliance dla sektora finansowego.

Podmioty ubezpieczeniowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i wsparcie zakładów ubezpieczeń, reasekuratorów, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, pośredników i agentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Zespół doświadczonych prawników Deloitte Legal oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną. W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

Doradztwo prawne w zakresie:

  • dostosowania działalności do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, pakietu Solvency II, wydanych rekomendacji i uchwał KNF, a także wytycznych organów Unii Europejskiej (ESMA, EIOPA);
  • przygotowania i weryfikacji dokumentacji wewnętrznej;
  • oferowania i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (IDD);
  • przetwarzania danych osobowych ;
  • zakładania, przekształcenia, restrukturyzacji, podziałów, łączenia (w tym transgranicznych), likwidacji;
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • przygotowania i opiniowania umów zawieranych z agentami ubezpieczeniowymi, multiagencjami i brokerami ubezpieczeniowymi;
  • kwestii statutowych i korporacyjnych;
  • przenoszenia portfeli ubezpieczeniowych;

Analizę i dostosowanie wzorów dokumentacji produktowych, wsparcie we wprowadzaniu produktów ubezpieczeniowych na rynek;

Reprezentację w postępowaniach przed organami nadzoru, w szczególności KNF, UOKiK, UODO, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF);

Audyty i badania due diligence zgodności działań z przepisami prawa, wytycznymi oraz soft law;

Wsparcie przy tworzeniu i audycie systemów compliance oraz mapowaniu obszarów odpowiedzialności, a także budowaniu procesów wewnętrznych;

Opracowanie i wsparcie we wdrażaniu dobrych praktyk;

Szkolenia w zakresie obowiązujących regulacji;

Bieżące doradztwo, identyfikację istniejących i przyszłych ryzyk oraz przygotowanie wytycznych dotyczące zarządzania tymi ryzykami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz do uczestnictwa w wydarzeniach:

Czy ubezpieczyciele zapłacą jeszcze więcej?

Nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Biuletyn:

Przegląd najważniejszych zmian regulacyjnych w sektorze finansowym