PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#22 Bartosz Dobrowolski – Going digital: what will happen to our offices?

09.01.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

I am talking to Bartosz Dobrowolski, a co-founder of Proptech Foundation, a mentor and advisor in innovative real estate projects.

As a little kid he always wanted to know what was inside his toys and how they worked; during his early school years, he was fascinated with travel and adventure books, and later wanted to have his own chemical and physical lab. He ended up studying IT at Polish-Japanese Institute of Computer Technics. When he got his first job, he discovered that it was transformation and working with people he loved the most.

He wanted to create, transform, invent value – at that time not in people’s lives but in small things and processes he could control, beginning from reporting and analytics tools and data warehouse. He was among the pioneers who provided tools necessary for development of data-based management and projections. He worked for FMCG, banking, insurance and logistics industry, creating data warehouses and collecting data. Along with creating and deploying infrastructure, he trained its future users. At that point he realised that he loved teaching people new things, “opening their minds”. This made him return to university to study business admin and management to learn the intricacies of doing business.

For a long time, he worked for the financial sector participating in the fintech revolution that took place in Polish banks, which quickly moved from the traditional “window service” provided in branches to online and mobile banking. His team developed many widely-used applications and the first platform for corporate banking – ING Business Mobile, which he presented during the "Finnovate London".

About eight years ago he joined a small German firm that produced software for banks. Surprisingly, it started receiving requests from real estate sector companies based in the US, UK and Germany. They wanted software that would work for them in a similar way the finance software worked for banks; in other words, they looked for proptech solutions, similar to fintech ones. And this is how his involvement in the real estate sector began. Soon thereafter he decided to start a foundation that would help Polish market players understand the meaning and importance of such tools.
At that time digital solutions for the real estate sector were treated like toys, nice-to-have decorations that would attract potential users of new buildings. The pandemic turned everything upside down. People understood that these tools totally changed the entire property management process, making it swift, efficient and paperless. The lockdown opened their eyes. Remote work became reality, digital tools, a must. Those who had prepared beforehand, won. Those who had not, fell into chaos. New ways of working emerged.

After the pandemics, things will never be the same again. Do we need offices now? What for? What are proptech concepts concerning new offices? We try to answer these and some other questions.

When you build a new facility, you need to think both of the present and the future, where your company is going to, what will be its dynamics of development in a year, two, five, ten… A clear strategy of using the building must be in place. Then you have to analyse operations of your business, how the core business will be run by your teams, who must closely cooperate in the office, and who can work remotely.

The time of calling building management apps “gadgets” is gone. They are no longer something “nice to have”; they are indispensable. Proptech and digital transformation should be perceived as transformation and impact, not just technology. Many CC-level people see technology as costly, good-looking additions that may come handy in marketing. Change of words and mindset, though, will allow opening their minds to the benefits of such digital tools.
In future we may use metaverse instead of going to the office. But working remotely means detachment and disconnection for humans, who are fragile animals. So, offices will not disappear. We can cheat our brains with virtual reality, even though now it is still expensive, and people are not used to it. Games pave the way. Avatars will enter the scene. The same with 3D scanners. You can scan people and make their images move.

In a few years, when getting a new job, apart from all devices you will get from the firm, you may be provided an avatar to be used during meetings. No full-time virtual reality is possible, though, as we need a “physical touch”, too. The metaverse technology will, however, solve and address the challenge we first encountered during the lockdown.

Technology will never replace human contact and togetherness. Office will remain important from the perspective of our humanity. To feel you are a team member, you must work in the office, which is also necessary for effective leadership, management, and building the feeling of belonging.
Without efficient change management, technology will remain just one layer in the big picture, a gadget. Only when you connect the technology with specific purpose tools, like hot desk managing, parking space, etc., as well as with proper procedures and corporate rituals created and promoted by leaders, it will work. Although digital transformation of offices is absolutely crucial now, C-suite members must be aware of what functions and procedures they want to have in the office and why.

Recent research has demonstrated that only a very small percentage of people coming back to their transformed offices felt comfortable and confident. This is where change management proves crucial. Office neighbourhoods are what we should build today.

Listen to the podcast to learn more!

 WERSJA POLSKA 

PODCAST: C-suite@Transformation

#22 Bartosz Dobrowolski – Czy czeka nas przyszłość w wirtualnym biurze?

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry kierowniczej najwyższego szczebla o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy w jest człowiek.

Rozmawiam z Bartoszem Dobrowolskim, współzałożycielem Proptech Foundation, mentorem i doradcą w innowacyjnych projektach dotyczących nieruchomości.

Jako dziecko rozkładał na części wszystkie zabawki, bo był ciekaw, co mają w środku i jak działają. W szkole podstawowej fascynował się książkami podróżniczymi i przygodowymi, a później chciał mieć własne laboratorium fizyczno-chemiczne. Po maturze wybrał studia informatyczne w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kiedy rozpoczął pierwszą pracę, stwierdził, że interesuje go przede wszystkim transformacja i praca z ludźmi.

Chciał tworzyć, transformować i odkrywać nowe wartości - w tym czasie jeszcze nie w życiu innych ludzi, ale w rzeczach i procesach, które mógł kontrolować. Zaczął od narzędzi sprawozdawczych i analitycznych oraz hurtowni danych. Był jednym z pionierów projektujących narzędzia niezbędne do zarządzania i prognozowania w oparciu o dane. Pracował dla firm z sektora FMCG, bankowości, ubezpieczeń i logistyki, budując hurtownie danych i zbierając dane. Do jego obowiązków, obok tworzenia i wdrażania infrastruktury, należało szkolenie użytkowników. Wtedy właśnie uświadomił sobie, że lubi uczyć ludzi, „otwierać” ich na nowe rzeczy. Wrócił więc na uczelnię, by studiować administrację i zarządzanie i dowiedzieć się, na czym polega prowadzenie firmy.

Przez dłuższy czas pracował dla sektora finansowego, uczestnicząc w rewolucji fintech w polskich bankach, które szybko przeszły z tradycyjnej obsługi „okienkowej” w oddziałach na obsługę online i technologie mobilne. Jego zespół opracował powszechnie wykorzystywane aplikacje, a także pierwszą platformę bankowości korporacyjnej - ING Business Mobile, którą zaprezentował podczas konferencji „Finnovate London”.

Mniej więcej osiem lat temu Bartosz podjął pracę w małej niemieckiej firmie, dostarczającej oprogramowania bankom. Zupełnie nieoczekiwanie zaczęły napływać do niej oferty współpracy z sektora nieruchomości w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jej kontrahenci byli zainteresowani pozyskaniem oprogramowania, które działałoby podobnie do oprogramowania finansowego w bankach, innymi słowy - poszukiwali rozwiązań proptech, zbliżonych do znanych już narzędzi fintech. I tak rozpoczęła się jego współpraca z sektorem nieruchomości. Wkrótce potem postanowił założyć fundację, która pomogłaby polskim firmom z tej branży poznać zastosowanie i przydatność tego rodzaju narzędzi.

Jeszcze parę lat temu rozwiązania cyfrowe dla sektora nieruchomości traktowano jak zabawki, ciekawe elementy uatrakcyjniające korzystanie z budynku przez potencjalnych użytkowników. Dopiero pandemia wywołała radykalną zmianę. Ludzie zrozumieli, że narzędzia te całkowicie zmieniają proces zarządzania nieruchomościami - przyspieszają go, usprawniają i eliminują dokumenty drukowane. Lockdown otworzył im oczy. Praca zdalna stała się faktem, a narzędzia cyfrowe - niezbędnikiem. Ci, którzy przygotowywali się zawczasu, wygrali. Ci, którzy tego nie zrobili, przeżyli chaos. Pojawiły się nowe sposoby wykonywania pracy.

Po pandemii nic już nie będzie takie, jak przedtem. Czy w ogóle potrzebne są nam biura? Do czego? Jakie koncepcje biura może zaoferować proptech? W czasie rozmowy próbujemy znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.
Budując nowy biurowiec musimy mieć na względzie zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość, wiedzieć, w jakim kierunku rozwija się firma, jakie tempo rozwoju przewidujemy za rok, dwa, pięć, czy dziesięć. Potrzebna jest klarowna strategia wykorzystania budynku. Musimy również zanalizować działalność firmy, sposób prowadzenia działalności podstawowej przez zespoły, określić, kto musi blisko współpracować w biurze, a kto może pracować zdalnie.

Czasy, kiedy aplikacje do zarządzania budynkami nazywano gadżetami, już się skończyły. Nie są już atrakcyjnym dodatkiem, lecz niezbędnym narzędziem. Proptech i transformację cyfrową należy postrzegać jako kompleksowy proces przekształcenia, czyli znacznie więcej niż technologię. Wielu członków zarządów firm uważa technologię za kosztowny, atrakcyjny dodatek o znaczeniu czysto marketingowym. Zmiana języka i nastawienia umożliwi im jednak zrozumienie, jakie korzyści mogą przynieść takie narzędzia.

W przyszłości, zamiast jechać do biura, możemy korzystać z technologii metaverse. Praca zdalna oznacza jednak dla nas ryzyko izolacji i utraty kontaktu, a ludzie - to stworzenia wrażliwe. Dlatego też nie możemy zrezygnować z biur. Wirtualna rzeczywistość pomoże nam oszukać zmysły, choć na razie jest wciąż kosztowna, a ludzie nie przywykli do korzystania z niej. Drogę przetrą gry. Zaczniemy korzystać z awatarów. To samo dotyczy skanerów 3D. Można przecież zeskanować człowieka, a następnie wyposażyć skan w animację.

Za parę lat człowiek podejmujący nową pracę dostanie od firmy nie tylko służbowy komputer i telefon, ale również awatar, z którego będzie mógł korzystać na zebraniach. Nie można oczywiście pracować wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej, bo potrzebujemy fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Technologia metaverse rozwiąże jednak problem, z którym po raz pierwszy przyszło nam zmagać się podczas pandemii.

Technologia nigdy nie zastąpi prawdziwych kontaktów międzyludzkich, dlatego biuro zawsze będzie ważne z punktu widzenia naszego człowieczeństwa. Poczucie bycia w zespole wymaga obecności w biurze. Jest ona niezbędna również dla potrzeb skutecznego kierowania firmą czy zespołem, zarządzania oraz budowania poczucia przynależności.
Bez sprawnego zarządzania zmianą technologia będzie zaledwie elementem dużo większej, złożonej całości, po prostu gadżetem. Dopiero powiązana z narzędziami służącymi do określonych celów, takich jak rezerwacja biurek, miejsc parkingowych itp., a także z procedurami i - nazwijmy to - rytuałami korporacyjnymi tworzonymi i propagowanymi przez kierownictwo - sprawdzi się w działaniu. Choć cyfrowa transformacja biura jest w tej chwili zagadnieniem najwyższej wagi, kierownictwo każdej firmy musi dobrze wiedzieć, jakie funkcje i procedury chce wykonywać w biurze i dlaczego.
Niedawno przeprowadzone badanie dowodzi, że bardzo niewielki odsetek pracowników powracających do przekształconego biura czuje się dobrze i pewnie. Widać zatem, jakie znaczenie ma zarządzanie zmianą. Nasze zadanie na dziś, to budowanie „sąsiedztwa w biurze”.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?