Informacje prasowe

"Nowe Centrum Łodzi"

Jedno z najbardziej innowacyjnych i kompleksowych projektów rozwoju miast

Warszawa, 25 maja 2015 r.

Wizualizacja Nowego Centrum Łodzi

Rada Miasta Łodzi oficjalnie przyjęła zaktualizowany Program Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). Autorem strategii realizacji Programu - Master Planu - NCŁ jest wspólnie Miasto Łódź i firma doradcza Deloitte. Program obejmuje rewitalizację centrum Łodzi w ujęciu ekonomicznym, społecznym oraz funkcjonalno-przestrzennym do 2030 roku. Pionierskie na skalę europejską podejście władz Łodzi do planowania i zarządzania przestrzenią miejską wkroczy teraz w fazę realizacji.

Zdaniem ekspertów Deloitte centra miast powinny być ich wizytówką dla inwestorów i turystów, miejscem spotkań i rozrywki oraz skupiskiem kluczowych węzłów transportowych, obiektów architektonicznych i kulturalnych. Powinny również jak najlepiej służyć mieszkańcom do życia, pracy czy spędzenia czasu wolnego. „Nie ma jednej odpowiedzi, jak powinno wyglądać idealne centrum, bo każde miasto jest inne, ma swoje specyficzne potrzeby i uwarunkowania. Niemniej jednak warto wykorzystywać doświadczenia innych metropolii i opinie kluczowych grup interesariuszy, by stworzyć centrum otwarte, które jednocześnie nie zatraci dorobku historycznej zabudowy” – tłumaczy Radosław Kubaś, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte.

Program Nowe Centrum Łodzi obejmuje projekt zagospodarowania ok. 100-hektarowego zniszczonego obszaru śródmieścia. Poprzez stworzenie systemu atrakcyjnych przestrzeni publicznych, wykorzystanie zabytkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku oraz zmianę funkcji terenów poprzemysłowych i kolejowych ma na celu wykreowanie nowego obszaru funkcjonalnego.

Master Plan dla NCŁ określa sposób realizacji założonych projektów przewidzianych w Programie NCŁ, czyli pokazuje, w jaki sposób należy konkretnie zrealizować zaplanowaną wizję centrum miasta. Dokument ten analizuje również ryzyka, jakie niosą ze sobą założenia inwestycyjne oraz nakreśla scenariusze rozwoju sytuacji w przyszłości. Master Plan został oparty na strategicznych celach, jakie stawiają sobie władze Łodzi: rewitalizacji, sprawnej sieć transportowej, innowacjach oraz poprawie jakości życia.

Firma doradcza Deloitte projekt rewitalizacji śródmieścia Łodzi przygotowywała od czerwca do grudnia 2014 roku. Efektem prac jest siedem tomów opracowań, liczących łącznie ok. 1000 stron, popartych przygotowanym modelem finansowym. Master Plan jest zgodny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi miasta, województwa łódzkiego i kraju. W jednym miejscu zebrano wszystkie czynniki wpływające na Program NCŁ. Na ich podstawie zdiagnozowany został stan aktualny oraz pożądany rozwój idei centrum Łodzi. „Cieszy fakt, że władze Łodzi patrzą na zarządzanie rozwojem miasta w perspektywie długoterminowej. Przy tym projekcie inspirowaliśmy się najlepszymi praktykami europejskimi oraz wiedzą ekspercką Deloitte, który ma duże doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich” – mówi Bartłomiej Kiersznicki, Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte.

Podczas prac nad Master Planem uwzględniono wyniki m.in. analizy funkcjonalnego zagospodarowania terenu NCŁ, przeprowadzonej analizy stanów prawnych oraz analiz związanych z wyborem metodyki zarządzania projektami. Wzięto również pod uwagę oczekiwania kluczowych interesariuszy Programu oraz istotne przedsięwzięcia realizowane w jego otoczeniu, m.in: działania związane z kandydaturą Łodzi do organizacji wystawy International Expo, plan budowy Kolei Dużych Prędkości i tunelu średnicowego, dalszy rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rewitalizację obszarową. Zidentyfikowano także potencjalne główne ryzyka, które Program może napotkać oraz opracowano wachlarz działań umożliwiających radzenie sobie z nimi. „Zasadniczym celem Master Planu jest zapewnienie, by realizacja Programu NCŁ przebiegała dokładnie w ustalonym i pożądanym przez miasto kierunku. Dlatego m.in. zaproponowaliśmy zbiór wskaźników, przy pomocy których można będzie mierzyć postępy w osiąganiu wyznaczonych celów oraz oszacowaliśmy wpływ niezbędnych do jego realizacji nakładów na przyszłą sytuację finansową miasta” – mówi Bartłomiej Kiersznicki.

„Przyjęcie przez Radę Miejską w Łodzi Master Planu to zwieńczenie skomplikowanego i długotrwałego procesu planistycznego dla realizacji tego przedsięwzięcia. Procesu, w który zaangażowanych było ponad 100 podmiotów instytucjonalnych, a przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Teren Nowego Centrum Łodzi został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kończymy realizację wielkich projektów infrastrukturalnych takich, jak przebudowa dworca Łódź Fabryczna i rewitalizacja kompleksu kulturalnego EC-1. Zabezpieczyliśmy znaczące środki finansowe na rozbudowę infrastruktury transportowej i rewitalizację mienia komunalnego. Przed nami ekscytujący proces odnowy świetności rdzenia łódzkiego śródmieścia. Sektor publiczny wykonał swoją pracę, teraz czekamy na zainteresowanie inwestorów prywatnych, dla których przygotowaliśmy jedną z najlepszych ofert w kraju” – mówi Błażej Moder, Dyrektor Zarządu Nowego Centrum Łodzi, jednostki UMŁ odpowiedzialnej za proces planistyczny i koordynację realizacji programu.

Więcej informacji: www.ncl.uml.lodz.pl.

Master Plan - Nowe Centrum Łodzi

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?