Gri 4 tlumaczenie

Informacje prasowe

Deloitte partnerem polskiego przekładu wytycznych raportowania niefinansowego GRI G4

Warszawa, 6 lipca 2016 r.

1 stycznia 2017 r. raportowanie niefinansowe stanie się obowiązkowe dla firm będących jednostkami zainteresowania publicznego, które zatrudniają ponad 500 osób i osiągnęły w poprzednim roku sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR. W Polsce nowym wymogiem sprawozdawczym zostanie objętych około 300 przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw nowym obowiązkom sprawozdawczym, firma doradcza Deloitte wraz z grupą partnerów wsparła tłumaczenie na język polski najnowszych i najbardziej popularnych międzynarodowych wytycznych sprawozdawczości niefinansowej – GRI G4.

Raportowanie niefinansowe z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej firm decyduje się na upublicznienie swoich danych nt. relacji z klientem, etyki i przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności za produkt, pracowników, środowiska naturalnego, dialogu z otoczeniem czy zaangażowania społecznego. Takie podejście daje firmom możliwość holistycznego i strategicznego spojrzenia na swoje organizacje, oszacowania wpływu na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne oraz dostrzeżenia nowych szans biznesowych. Co więcej, transparentna prezentacja tych informacji uwiarygadnia firmy zarówno w oczach interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Wytyczne GRI G4 to najbardziej znany i najczęściej wykorzystywany zarówno w Polsce, jak i na świecie dokument pomagający firmom przygotować raporty niefinansowe. Zawarte w nim zasady dotyczące dobrego raportu, procesu jego opracowania czy zestaw wskaźników pozwalają firmom przygotować sprawozdanie, które jest cennym narzędziem zarządczym dla nich samych oraz istotnym źródłem informacji o firmie i jej podejściu do budowania wartości dla interesariuszy. Wierzymy, że publikacja Wytycznych GRI G4 w języku polskim zwiększy ich dostępność dla firm, które chcą ujawniać dane niefinansowe, a tym samym wpłynie pozytywnie nie tylko na liczbę, ale też na jakość publikowanych raportów” – mówi Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Dokument w języku polskim

Celem nadrzędnym Wytycznych GRI G4 jest stworzenie ogólnie przyjętych ram raportowania niefinansowego, dotyczących środowiskowych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. GRI G4 zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część – Zasady raportowania i wskaźniki – opisuje zasady raportowania, wskaźniki oraz kryteria, które powinny być stosowane przez organizację podczas przygotowywania raportu niefinansowego zgodnie z Wytycznymi. Uzupełnieniem tej części jest wyjaśnienie kluczowych terminów. Druga część – Podręcznik stosowania Wytycznych – zawiera wyjaśnienia dotyczące stosowania zasad raportowania, przygotowywania informacji, które zostaną ujawnione oraz interpretacji Wytycznych. W tej części znajduje się także spis źródeł, słowniczek oraz dodatkowe uwagi ogólne dotyczące raportowania. Uniwersalność zasad GRI G4 sprawia, że są odpowiednie dla wszystkich organizacji bez względu na ich charakter, rodzaj czy wielkość. Z ich zastosowaniem poradzą sobie zarówno nowicjusze, jak i doświadczone w tym aspekcie organizacje.

„Raportowanie zgodnie ze standardem GRI stanowi doskonałe wsparcie dla wdrażania strategii CSR. Wskaźniki wyników i wytyczne GRI określające podejście do zarządzania CSR to wartościowe wsparcie w implementacji założeń strategii CSR LOTOSU. Nasz system monitorowania strategii CSR, sprzężony z systemem raportowania, prowadzony jest równorzędnie z oceną postępów strategii biznesowej. Osiągnięte dzięki temu pełniejsze informacje zarządcze w kluczowych obszarach działalności są wsparciem w  skuteczniejszym zarządzaniu firmą” – podkreśla Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Grupie LOTOS – również jednego z partnerów przekładu GRI G4 na język polski.

Z Wytycznych GRI G4 można korzystać bezpłatnie.

Partnerami polskiego przekładu Wytycznych poza Deloitte są: Ministerstwo Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Grupa LOTOS S.A., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Provident Polska S.A.

W skład Peer Review Committee (PRC), nadzorującego proces tłumaczenia na język polski weszły:

  • Beata Faracik; Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu;
  • Jacqueline Kacprzak; Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu, SekretarzZespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju;
  • Mirella Panek-Owsiańska; Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  • Aleksandra Stanek-Kowalczyk; Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte;
  • Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo (koordynator projektu).

 

Dokument w języku polskim

GRI G4 Zasady raportowania i wskaźniki | Spis treści

WPROWADZENIE

1. CEL PRZYGOTOWANIA WYTYCZNYCH GRI DOTYCZĄCYCH RAPORTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 5

2. JAK KORZYSTAĆ Z WYTYCZNYCH
2.1 Wytyczne 7
2.2 Korzystanie z Wytycznych podczas przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju: Poszczególne etapy 7
2.3 Prośba o powiadomienie o zastosowaniu Wytycznych 9

3. KRYTERIA, KTÓRE ORGANIZACJA POWINNA STOSOWAĆ, PRZYGOTOWUJĄC SWÓJ RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU „ZGODNIE Z” WYTYCZNYMI
3.1 Kryteria 11
3.2 Ujawnianie wymaganych wskaźników poprzez odniesienie do innych źródeł informacji 13
3.3 Uwaga dotycząca raportów przygotowanych „zgodnie z” Wytycznymi 14
3.4 Uwaga dotycząca raportów nieprzygotowanych „zgodnie z” Wytycznymi 14
3.5 Konwersja na Wytyczne G4 14

4. ZASADY RAPORTOWANIA 16
4.1 Zasady definiowania treści raportu 16
4.2 Zasady definiowania jakości raportu 17

5. WSKAŹNIKI 20
5.1 Wskaźniki profilowe 24
Strategia i analiza 24
Profil organizacji 25
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice 28
Zaangażowanie interesariuszy 29
Profil raportu 30
Ład organizacyjny 36
Etyka 41

5.2 Wskaźniki szczegółowe 43
Informacje dotyczące podejścia do zarządzania 45
Wskaźniki 47
• Kategoria: Ekonomiczna 48
• Kategoria: Środowiskowa 52
• Kategoria: Społeczna 64
– Podkategoria: Praktyki zatrudniania i godnej pracy 64
– Podkategoria: Prawa człowieka 70
– Podkategoria: Społeczeństwo 76
– Podkategoria: Odpowiedzialność za produkt 80

6. SZYBKIE ŁĄCZA
6.1 Związek pomiędzy raportowaniem zintegrowanym a raportowaniem zrównoważonego rozwoju 85
6.2 Zewnętrzna weryfikacja 85
6.3 Wskaźniki związane z łańcuchem dostaw 86
6.4 Wskaźniki związane ze strategią, ryzykami i możliwościami 86
6.5 Suplementy sektorowe 87
6.6 Nawiązanie do „Dziesięciu zasad” inicjatywy ONZ Global Compact, 2000 87
6.7 Nawiązanie do Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 2011 r. 88
6.8 Nawiązanie do Wytycznych ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, 2011 r. 89
6.9 Proces definiowania treści raportu – podsumowanie 90

7. DEFINICJE KLUCZOWYCH TERMINÓW
 

Dokument w języku polskim

GRI G4 Podręcznik stosowania wytycznych | Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA STOSOWANIA WYTYCZNYCH 6

3. ZASADY RAPORTOWANIA 8
3.1 Zasady definiowania treści raportu 9
3.2 Zasady definiowania jakości raportu 13

4. WSKAŹNIKI 18

4.1 Wskaźniki profilowe 22
Strategia i analiza 23
Profil organizacji 25
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice 31
Zaangażowanie interesariuszy 43
Profil raportu 45
Ład organizacyjny 52
Etyka 60

4.2 Wskaźniki szczegółowe 62
Wskazówki dotyczące ujawniania informacji na temat podejścia do zarządzania 63
Wskazówki dotyczące wskaźników i informacji na temat podejścia do zarządzania powiązanych z konkretnymi aspektami 66
• Kategoria ekonomiczna 67
• Kategoria środowiskowa 84
• Kategoria społeczna 142
– Podkategoria: Praktyki zatrudniania i godnej pracy 143
– Podkategoria: Prawa człowieka 173
– Podkategoria: Społeczeństwo 198
– Podkategoria: Odpowiedzialność za produkt 221

5. ŹRÓDŁA 237

6. SŁOWNICZEK 244

7. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA 256

8. OPRACOWANIE TREŚCI WYTYCZNYCH G4 259

Dokument w języku polskim

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?