Aktualności – Akademia Skutecznego Samorządu

Analizy

Aktualności – Akademia Skutecznego Samorządu

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (01/2018)

  • Rusza nowa edycja rankigu Perły Samorządu 2018
  • Ustawa – sprawozdanie ze stanu gminy
  • Konferencja „Grow with Greater Warsaw”

Rusza nowa edycja rankigu Perły Samorządu 2018

W marcu ruszy już szósta edycja rankingu Perły Samorządu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną przy wsparciu merytorycznym Deloitte. Celem rankingu jest wybór najlepszych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, a także najlepszych włodarzy w podziale na te same kategorie.

Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują względem społeczności lokalnych te same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki . Miano Perły Samorządu powinny nosić te samorządy, które wyróżniają się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż pozostali, wykorzystując innowacyjne rozwiązania. W edycji 2018 rankingu Perły Samorządu chcielibyśmy, podobnie jak w poprzednim roku, przyjrzeć się, w jaki sposób gminy zapewniają jakość zarządzania, jakość przestrzeni, jakość usług publicznych oraz jakość kapitału społecznego.

Dobry włodarz zasługujący na miano Perły Samorządu musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju gminy. W tegorocznym rankingu chcielibyśmy ocenić osiągnięcia włodarzy skupione wokół czterech różnych obszarów jego aktywności.

  • Włodarz jako menedżer, czyli osoba zarządzająca instytucją i dążąca do jak najlepszego wykorzystania zasobów;
  • Włodarz jako koordynator, czyli osoba, która stanowi katalizator oraz motor napędowy procesów dziejących się w gminie;
  • Włodarz jako ambasador, czyli osoba, która swoim wizerunkiem, podejściem oraz osobowością stanowi najlepszą wizytówkę gminy i mieszkańców;
  • Włodarz jako reprezentant, czyli osoba, której społeczność lokalna udzieliła w wyborach mandatu zaufania.

Włodarze są typowani subiektywnie, ale biorąc pod uwagę istotne aspekty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz koordynacją działań lokalnych. Istotnym kryterium oceny jest również reprezentowanie i promowanie gminy na forum krajowym oraz międzynarodowym.

Poznaj wyniki poprzedniej edycji rankingu Perły Samorządu 2017.

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

Ustawa – sprawozdanie ze stanu gminy

31 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Ustawa podkreśla rolę budżetu obywatelskiego, określając jego wysokość do co najmniej 0,5% wydatków gminy w miastach na prawach powiatu.  Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. W ustawie dodano, że budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych.

Co istotne, co roku do 31 maja organy wykonawcze są zobowiązane do przedstawienia radzie/sejmikowi podsumowania działalności jednostki samorządowej za rok poprzedni. Na poziomie gminy, do złożenia raportu zobligowany jest wójt, burmistrz lub prezydent. Wymogi dotyczące raportu mogą zostać określone przez radę/sejmik w drodze uchwały. Raport ma objąć podsumowanie działań w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  Podczas sesji rady przeprowadza się debatę nad raportem w celu udzielenia lub nieudzielenia absolutorium włodarzowi. W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy (po uzyskaniu odpowiedniej liczby podpisów na pisemnym zgłoszeniu).

Konferencja „Grow with Greater Warsaw”

21 lutego w Centrum Kreatywności Targowa odbędą się warsztaty organizowane przez m.st. Warszawę oraz Urban Land Institute Poland dla kadry zarządzającej firm działających na rynku nieruchomości: GROW WITH GREATER WARSAW – Rewitalizacja miasta.

Wnioski z warsztatów będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, które określa tę politykę. Z perspektywy sektora publicznego Deloitte, tematami które będziemy chcieli poruszyć są przede wszystkim:

1. Modele włączania inwestorów prywatnych w działania miastotwórcze

2. PPP jako instrument wsparcia rewitalizacji

3. Dialog w mieście – poszanowanie głosu mieszkańców/interesariuszy vs kluczowe plany rozwojowe/inwestycyjne

4. Regulacje prawne stosowane w miastach w Europie jako benchmark do wykorzystania w Polsce (np. strefy płatnego parkowania i stawki, strefy niskiej emisji ograniczenia wjazdu etc.)

5. Oferta Miasta dla inwestora prywatnego vs oferta inwestora dla miasta – jak spotkać się po środku

6. Transparentność procesu komercjalizacji vs. tajemnica handlowa przedsiębiorstwa

7. Zwiększanie atrakcyjności lokali użytkowych

8. Masterplan procesów rewitalizacji / Podejście obszarowe (obejmujące szersze spojrzenie na zmienianą przestrzeń, szerszy kontekst miejski lokale, place, tereny zieleni)

9. Zarządzanie bazą lokali komunalnych

 

Serdecznie zapraszamy.