Najnowsze trendy w zarządzaniu miastami

Analizy

Najnowsze trendy w zarządzaniu miastami

Podsumowanie Konferencji Miasto 2017 - Zarządzanie Miastem

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (01/2018)

Istnieje szereg czynników definiujących metropolie, a przy tym wpływających na ich wyjątkowość oraz znaczenie w globalnej gospodarce. Obok koncentracji potencjału, produktywności czy liczby ludności szczególne znaczenie mają istniejące relacje i powiązania, o których wiele zostało powiedziane w trakcie Konferencji Miasto 2017 - Zarządzanie Miastem.

Od 11 lat konferencję organizuje Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, były Marszałek Województwa Śląskiego. Konferencja, odbyła się w dniach 20 -21 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały najnowsze trendy w zarządzaniu miastami, a dyskusja ożywiała się ilekroć podejmowano tematykę rozwoju i przyszłości miast.

Gościem Honorowym Konferencji była Elżbieta Bieńkowska - Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Wskazała, że przemysł motoryzacyjny jest bardzo istotnym obszarem, którego postęp jest niezwykle istotny dla rozwoju mobilności miast. Pojazdy elektryczne, zarówno pasażerskie jak i osobowe oraz pojazdy bezzałogowe/autonomiczne to już obecnie nie ekstrawagancja czy luksus, ale wyraz odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców miast. Przemysł motoryzacyjny powinien być w zasięgu zainteresowań wszystkich rządów centralnych oraz władz samorządowych.

W konferencji uczestniczyli również architekci, urbaniści, specjaliści od zarządzania i samorządowcy z całego świata, którzy prezentowali praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi społecznych, planistycznych, technologicznych i finansowych przy kształtowaniu przestrzeni miejskich i zarządzaniu współczesnymi miastami.

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi

Nie słabnie oczekiwanie prezydentów miast dla dalszego procedowania  ustawy o związkach metropolitalnych. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim ogranicza możliwość powoływania związków przez pozostałe miasta i ich obszary funkcjonalne. Praktyka zarządzania obszarami funkcjonalnymi, w szczególności działania związane ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, które są obligatoryjnym instrumentem wsparcia miast w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 -2020, wskazuje na gotowość włodarzy do takiej skoncentrowanej na danym obszarze aktywności.

Uczestnicy zwracali uwagę na fakt, iż miasta i ich obszary funkcjonalne oddziałują jednocześnie na swoich najbliższych sąsiadów, region, kraj, a także inne ośrodki za granicą. Sukces miast jest uzależniony nie tylko od odpowiedniego wykorzystania potencjału największych miast, ale opiera się także o zasoby całego obszaru. W dalszym ciągu włodarzom polskich miast towarzyszą pytania: Jak to zrobić? W jaki sposób wykorzystywać potencjał i rozwijać funkcje mniejszych miast? Jak wykorzystać metropolitalne obszary wiejskie do wzmocnienia potencjału całej metropolii? Jak ułożyć dobre relacje między metropolią i regionem, by nie doprowadzić tym samym do konkurencji i konfliktu?

Nie ma prostej odpowiedzi

Podczas debaty stwierdzono, że na poziomie instytucjonalnym metropolia tworzy się na styku relacji pomiędzy samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak metropolia to mieszkańcy: ich talenty, potencjał, pomysły i idee realizowane w konkretnym miejscu i czasie.

Podczas Debaty Metropolitalnej reprezentant Deloitte, Radosław Kubaś, Partner i Lider ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych, wskazał, że:

  • Obszar metropolitalny powinien przynosić korzyści wszystkim zrzeszonym gminom, dlatego poszukuje się synergii a nie transferu możliwości z jednej gminy do drugiej. Fundamentem zarządzania obszarem metropolitalnym jest przyjęcie założenia nadrzędności zasady dobra wspólnego;
  • Należy jasno wyznaczyć ramy działania obszaru metropolitalnego, np. dookreślić zasięg obszaru metropolitalnego, jego nazwę (akceptowaną przez wszystkie samorządy), strategię rozwoju i sposób jej wdrożenia;
  • Obszar metropolitalny powinien mieć wspólną wizję przyszłości, wspólne cele rozwojowe, obszary docelowej współpracy metropolitalnej, a także określoną i zidentyfikowaną grupę interesariuszy;
  • O sukcesie procesu metropolizacji w ostateczności decyduje chęć i wola polityczna współpracy, zarówno ze strony poszczególnych samorządów, jak i innych grup interesu oraz instytucji regionalnych (np. Marszałka).
  • W działania instytucjonalizujące współpracę powinny zostać włączone wszystkie grupy interesariuszy: gminy, ale również instytucje i agencje regionalne, przedstawiciele sfery biznesu, świata nauki i edukacji, czy organizacje pozarządowe. Wielość podmiotów buduje szeroką bazę funkcjonowania obszaru metropolitalnego. Ponadto instytucjonalizacja powinna przebiegać powoli, żeby gminy nie miały poczucia, że tracą swoje kompetencje i niezależność na rzecz metropolii;
  • Należy pamiętać, że potrzeba instytucjonalizacji obszaru metropolitalnego nie jest powszechna, tzn. nie wszystkie gminy widzą taką potrzebę współpracy (szczególnie te, oddalone od rdzenia);
  • O postępie w procesie metropolizacji powinien decydować stosunek korzyści do kosztów, zarówno w średnim jak i długim okresie (wartością jest pragmatyzm i racjonalność gospodarcza);
  • Proponowane zmiany muszą być przemyślane, wieloetapowe oraz rozłożone w czasie, aby zapobiec naturalnemu oporowi przed zmianą radykalną;
  • Planowanie zmian związanych z powołaniem, bądź przekazaniem kompetencji obszarowi metropolitalnemu, powinno uwzględniać formułę partycypacyjną, dającą możliwość wyrażenia swojej opinii przez interesariuszy.

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

Galeria zdjęć z Konferencji Miasto 2017 - Zarządzanie Miastem