KNF zapowiada kontrole w spółkach

Analizy

KNF zapowiada kontrole w spółkach

Swoje zamiary ujawniła w oficjalnym komunikacie

Pod koniec 2017 roku na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został „Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”. Szczególną uwagę na ten dokument powinny zwrócić rady nadzorcze i komitety audytu wszystkich jednostek zainteresowania publicznego, ponieważ oprócz dodatkowych kontroli KNF zapowiada również nakładanie kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia, że czynności kontrolne zapowiedziane w komunikacie i zaplanowane na rok 2018 są realizacją zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym z dn. 11 maja 2017 roku (Dz. U. poz 1089). Planowane działania mają na celu nadzór nad stosowaniem przepisów unijnych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego) oraz monitorowanie stosowania przepisów dotyczących powoływania składu i funkcjonowania komitetu audytu oraz rad nadzorczych w jednostkach zainteresowania publicznego.

Zaplanowane kontrole oznaczają w większości wypadków sporo dodatkowej pracy dla rad nadzorczych i komitetów audytu. Wedle zapowiedzi KNF zamierza poddać weryfikacji sposób wyboru audytora oraz wypełnianie obowiązku rotacji firmy audytorskiej i kluczowych biegłych rewidentów. Sprawdzi też, czy spółki wprowadziły i stosują odpowiednie polityki w tym zakresie. Dodatkowo gruntowanie skontroluje, jak spółki wywiązały się z obowiązku powołania komitetów audytu – zamierza ocenić zgodność sposobu wyboru członków, a także ocenić zgodność składu z wymogami ustawy, jeśli chodzi o niezależność, a także wiedzę i kompetencje.

KNF przestrzega – za naruszenia grożą kary

Zapowiedzi KNF z pewnością nie należy lekceważyć, ponieważ w ślad za nowymi obowiązkami nadzorczymi, w wypadku stwierdzonych zaniedbań Komisja została również uprawniona do wszczynania postępowań i nakładania kar administracyjnych zarówno na samą jednostkę zainteresowania publicznego, jak i poszczególnych przedstawicieli zarządu, rady nadzorczej oraz komitetu audytu spółki. Zgodnie z art. 192 Ustawy o biegłych rewidentach KNF może nałożyć karę, jeżeli spółka lub reprezentujące ją organy:

1) nie posiadają polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci;

2) nie posiadają polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej;

3) nie przestrzegają przepisów dotyczących:

a) wyboru firmy audytorskiej, w tym stosowania klauzul zabronionych,

b) zawarcia umowy o badanie na okres krótszy niż 2-letni i dłuższy niż 5-letni, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,

c) obowiązkowych okresów karencji,

d) procedury wyboru firmy audytorskiej,

e) obowiązku informowania Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe;

4) nie przestrzegają obowiązków związanych z rotacją firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe danej jednostki zainteresowania publicznego;

5) nie przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu;

6) wywierają wpływ na wynik badania.

Tym, co w pierwszej kolejności warto wziąć pod uwagę, jest wdrożenie wspomnianych polityk oraz procedur, ponieważ ich brak będzie najłatwiejszy do zweryfikowania dla Komisji. Za ich stworzenie odpowiedzialna jest rada nadzorcza, może jednak skorzystać z zasobów dostępnych w firmie lub sięgnąć po pomoc zewnętrznego doradcy.

Znacznie bardziej złożonym procesem będzie z pewnością weryfikacja sposobu powołania oraz składu komitetu audytu pod względem zgodności z przepisami. O ile kryteria niezależności zostały wprost bardzo dokładnie określone w ustawie, to ocena kompetencji i umiejętności członków z pewnością będzie wymagała dłuższej i bardziej wnikliwej refleksji, a w mniej oczywistych przypadkach może wręcz sprowadzać się do czysto uznaniowych ocen.

Rekomendacje i działania edukacyjne

W tym miejscu warto dodać, że KNF zapowiedziało w ślad za kontrolami także szereg działań edukacyjnych skierowanych do rynku. Jak możemy przeczytać w komunikacie, mają one na celu „promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności poprzez szkolenia w ramach CEDUR”. Komisja przewiduje również aktualizację „Rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu” – dokumentu stanowiącego wykładnię wymogów i oczekiwań komisji w stosunku do sposobu działania, a także kompetencji członków komitetów.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie KNF.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?