implementacja MAR

Analizy

Implementacja MAR

Najważniejsze zmiany z perspektywy rad nadzorczych i zarządów

Rozporządzenie MAR, mimo że obowiązuje w Polsce bezpośrednio już od 3 lipca 2016 r., dopiero wkrótce doczeka się „pełnej” implementacji do polskiego porządku prawnego. Zmiany dotkną nie tylko emitentów, ale również bezpośrednio członków zarządów oraz rad nadzorczych emitentów.

6 maja 2017 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi[1] oraz ustawy o ofercie publicznej[2], które wprowadzą nowe lub zaostrzą dotychczasowe sankcje związane z nieprawidłowym raportowaniem informacji poufnych i innymi obowiązkami przewidzianymi w MAR[3].

Raportowanie informacji poufnych 

Jednym z najważniejszych obowiązków nakładanych przez MAR na emitentów jest niezwłoczne raportowanie informacji poufnych, czyli w skrócie informacji cenotwórczych, które racjonalny inwestor może wykorzystać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jest to kluczowy obowiązek, który zapewnia transparentność na rynku i zapewnia, że gra rynkowa jest „fair”. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nienależytego wykonania obowiązku raportowania przez emitenta, KNF może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 10,4 mln zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10,4 mln zł. Za niewykonanie powyższego obowiązku kara pieniężna będzie mogła zostać również nałożona na członka zarządu w wysokości do 4,1 mln zł. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków dotyczących raportowania informacji poufnych KNF ma możliwość nałożenia kary pieniężnej również na członków rady nadzorczej emitenta. W tym wypadku kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona w wysokości do 100 tys. zł.

Na co rada nadzorcza powinna zwrócić szczególną uwagę

Zaostrzenie sankcji, w połączeniu z nowym (obowiązującym niespełna rok) porządkiem prawnym dotyczącym raportowania informacji poufnych, powoduje, iż wzrasta ryzyko prawne funkcjonowania spółek publicznych i jest to kwestia, na którą członkowie rady nadzorczej powinni zwrócić uwagę przy pełnieniu swoich funkcji. Warto rozważyć, czy w spółce obowiązuje polityka lub standardy raportowania i czy są aktualne. Jeśli nie ma takiej polityki lub standardów, to należy zastanowić się, czy nie warto zawnioskować do zarządu o przygotowanie takiego dokumentu, który poprawi jakość raportowania emitenta i zmniejszy ryzyko prawne. Ponadto członkowie rady nadzorczej (mimo iż to do zarządu należy ostateczna decyzja, co uznać za informację poufną, a co nie) powinni być czujni i analizować, czy określone informacje, do których mają dostęp, nie stanowią informacji poufnej i czy nie powinny być przez spółkę raportowane. Rada nadzorcza nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spółki, jednakże może podejmować działania na rzecz przestrzegania obowiązków przez emitenta.

Takie działania mogą również mieć wpływ na wysokość ewentualnych sankcji nakładanych przez KNF na członków rad nadzorczych – zgodnie z Q&A dotyczącym MAR opublikowanym przez KNF: „[…] rada nadzorcza, jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, powinna podjąć stosowne kroki, by informacje poufne zostały opublikowane, w szczególności powinna podjąć uchwałę zalecającą zarządowi przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej. Powyższa uchwała, mająca charakter niewiążącego zalecenia, będzie miała istotne znaczenie przy ocenie odpowiedzialności członków rady nadzorczej w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez emitenta obowiązków związanych z przekazywaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości”. W konsekwencji czujność rady nadzorczej w zakresie raportowania pozwoli również jej członkom zabezpieczyć się przed ryzykiem sankcji.

Inne obowiązki wynikające z MAR

Na zakończenie warto zauważyć, że MAR przewiduje również szereg innych obowiązków dotyczących członków rad nadzorczych. Są to zarówno obowiązki ogólne dotyczące wszystkich osób, takie jak zakaz wykorzystywania informacji poufnych, rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakaz dokonywania manipulacji na rynku, jak również obowiązki dotyczące bezpośrednio członków organów (tzw. osób pełniących obowiązki zarządcze, w tym członków rad nadzorczych). Obejmują one między innymi zawiadomienie emitenta oraz KNF o transakcjach dokonywanych przez te osoby w zakresie instrumentów finansowych „dotyczących” emitenta oraz zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym. O ile na kwestie związane z zakazem wykorzystywania informacji poufnych i zakazem manipulacji członkowie organów powinni być wyczuleni już pod poprzednim porządkiem prawnym, o tyle teraz powinni zwrócić szczególną uwagę na bardziej „techniczne” obowiązki, takie jak obowiązki notyfikacji i okresy zamknięte. Zgodnie ze zmienionymi przepisami bowiem sankcje grożące za ich nieprzestrzeganie są wyjątkowo surowe i mogą skutkować karą w wysokości do 2,1 mln zł.

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

[2] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

Czy ta strona była pomocna?