Rady nadzorcze

Predykcje

Jak nie zgubić się w gąszczu nowych regulacji

Biuletyn rad nadzorczych 7/2017

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Rad Nadzorczych, w którym znajdą Państwo najnowsze analizy, komentarze oraz informacje na temat przepisów i zjawisk zmieniających ład korporacyjny.

Czego o corporate governance możemy nauczyć się od Holendrów?

Eksperci corporate governance Deloitte w Holandii we współpracy z naukowcami z Nyenrode Business Universiteit udowodnili realny związek pomiędzy ładem korporacyjnym i długoterminowym wzrostem wartości firmy. Wyróżnili sześć kluczowych czynników które mają w tym wypadku decydujący wpływ. 

→ Przejdź do artykułu

Rozporządzenie MAR – najważniejsze zmiany z perspektywy rad nadzorczych

6 maja 2017 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej, które wprowadzą nowe lub zaostrzą dotychczasowe sankcje związane z nieprawidłowym raportowaniem informacji poufnych i innymi obowiązkami przewidzianymi w MAR. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku raportowania przez emitenta, KNF będzie mogło nakładać surowe kary finansowe na spółkę, a także bezpośrednio na członków zarządów i rad nadzorczych.

→ Przejdź do artykułu

Dyrektywa AML IV - Rosnące znaczenie oceny ryzyka prania pieniędzy

Dyrektywa AML IV wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Najważniejsze z nich to między innymi wzrost znaczenia podejścia opartego o ocenę ryzyka prania pieniędzy, rozszerzenie definicji pojęć istotnych z punktu widzenia ryzyka prania pieniędzy, zwiększenie zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wreszcie zaostrzenie i zwiększenie zakresu kar za nieprzestrzeganie wymogów.

→ Przejdź do artykułu

Raportowanie niefinansowe - odpowiedzialność społeczna biznesu i zrównoważony rozwój w największych spółkach pod lupą

Od roku 2018 ok. 300 największych polskich spółek w sprawozdaniach z działalności będzie musiało dodatkowo zamieszczać oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych. Oświadczenia będą mogły stanowić integralną część sprawozdania lub samodzielny dokument. Obowiązek ich oceny i zatwierdzenia spocznie na radach nadzorczych.

→ Przejdź do artykułu

Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF – obecne i przyszłe wyzwania

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Deloitte zapraszają na konferencję "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF – obecne i przyszłe wyzwania", która odbędzie się 10 maja 2017 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW. Konferencja skierowana jest do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, a także członków rad nadzorczych zasiadających w komitetach audytu.

→ Przejdź na stronę wydarzenia

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?