Raportowanie niefinansowe

Analizy

Raportowanie niefinansowe

Odpowiedzialność społeczna biznesu i zrównoważony rozwój w największych spółkach pod lupą

Od roku 2018 ok. 300 największych polskich spółek w sprawozdaniach z działalności będzie musiało dodatkowo zamieszczać oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych. Oświadczenia będą mogły stanowić integralną część sprawozdania lub samodzielny dokument. Obowiązek ich oceny i zatwierdzenia spocznie na radach nadzorczych.

W styczniu 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rachunkowości, która implementuje do polskiego prawa unijną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Dyrektywa ta ma zwiększyć znaczenie, spójność i porównywalność informacji niefinansowych ujawnianych przez niektóre duże jednostki i grupy na terenie Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą około 300 największych firm w Polsce i około 6000 w całej Unii.

Podmiotami objętymi obowiązkiem raportowania niefinansowego są duże jednostki zainteresowania publicznego posiadające określoną formę prawną (spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub takie spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej) oraz grupy kapitałowe, w których jednostka dominująca jest jednostką zainteresowania publicznego.

Wedle przyjętej w dyrektywie definicji zaliczają się spółki oraz grupy kapitałowe o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz o sumie bilansowej wyższej niż 20 mln euro lub przychodach netto wyższych niż 40 mln euro. Kryterium wielkości musi zostać spełnione przez co najmniej 2 lata z rzędu, tj. w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok.

Sprawozdania powinny zawierać informacje na temat stosowanych przez firmę praktyk w odniesieniu do najistotniejszych zagadnień związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu i zrównoważonym rozwojem. Szczególne znaczenie będzie w tym wypadku miało między innymi to, czy firma uwzględnia w swojej polityce oraz działaniu problemy i wyzwania związane ze specyfiką sektora, w którym działa, np. sposobach zapewnienia odpowiedzialnej sprzedaży w sektorze finansowym czy farmaceutycznym, efektywności energetycznej w produkcji i przetwórstwie, czy wpływie na zmiany klimatyczne i rozwoju alternatywnych źródeł energii w branży energetycznej.

Zmiany mają przede wszystkim na celu wzmocnienie transparentności i wiarygodności największych europejskich firm reprezentujących sektory strategiczne z punktu widzenia stabilności gospodarki. Jednocześnie przepisy te mają nakłonić zarządy i rady nadzorcze do uwzględnienia w strategii oraz wewnętrznych systemach problematyki zrównoważonego rozwoju, a tym samym świadomego i aktywnego zarządzania ryzykiem społecznym oraz środowiskowym.

Więcej na temat nowego obowiązku, zakresu i formy publikacji sprawozdania.

Czy ta strona była pomocna?