Artykuł

Raport: Implementacja zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Wrzesień 2015 r.

73% spośród objętych badaniem Deloitte spółek podległych KNF przyjęło do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Najlepiej z tym wyzwaniem poradziły sobie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i banki. Najniższy poziom wdrożenia zasad stwierdzono wśród firm ubezpieczeniowych.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku to kodeks dobrych praktyk corporate governance, który skierowany jest do instytucji znajdujących się pod auspicjami KNF. W odróżnieniu od innych kodeksów dobrych praktyk, zasady nie są regulacją oddolną rynku, bowiem zostały przyjęte przez instytucję nadzoru w formie uchwały. Instytucje nadzorowane miały czas na ich implementację do 1 stycznia 2015 roku. O fakcie przyjęcia Zasad do stosowania powinny poinformować na swoich stronach internetowych. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała, że stosowanie zasad może być brane pod uwagę przy ocenie BION, której obniżenie może wpływać na możliwość wypłaty dywidendy oraz wzmożenie czynności kontrolnych wobec spółki.

Metodologia: 

Badaniem objętych zostało 106 instytucji podlegających kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, które uznać można za liderów rynku kapitałowego w Polsce. Wśród nich znalazły się: 36 banków w formie spółki akcyjnej, 21 największych zakładów ubezpieczeń, 21 największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, 18 wiodących domów maklerskich oraz 10 największych powszechnych towarzystw emerytalnych. Badanie polegało na weryfikacji informacji udostępnianych na stronach Internetowych wybranych do badania podmiotów.

Implementacja Zasad ładu korporacyjnego - wybrane wnioski z badania

W świetle wyników badania Zasady ładu korporacyjnego do stosowania przyjęło niemal trzy czwarte zbadanych podmiotów. 55% z nich wywiązało się w pełni z obowiązku informacyjnego z zastosowaniem zasady comply or explain, a 18% częściowo, zamieszczając na swoich stronach internetowych jedynie zdawkową informację o przyjęciu Zasad do stosowania lub przyjmując uchwały w tej sprawie bez opublikowania tej informacji na stronie internetowej. Ponad jedna czwarta przebadanych spółek (27%) nie wywiązała się z obowiązku przyjęcia Zasad do stosowania i podania tej informacji do publicznej wiadomości.

Najwyższy poziom implementacji dokumentu odnotowano wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych. 81% z nich złożyło pełną deklarację, stosując regułę comply or explain, a 5% zadeklarowało stosowanie bez podawania szczegółów. Wysoki poziom stosowania Zasad odnotowano również wśród powszechnych towarzystw emerytalnych (odpowiednio 50% i 30%), banków w formie spółki akcyjnej (odpowiednio 58% i 17%) i domów maklerskich (odpowiednio 55% i 17%).

Najgorzej w badaniu wypadły towarzystwa ubezpieczeniowe, wśród których tylko 29% złożyło pełną deklarację comply or explain, 29% zadeklarowało stosowanie w sposób lakoniczny lub niepełny, natomiast 42% przebadanych towarzystw ubezpieczeniowych nie przyjęło Zasad do stosowania.

Instytucje nadzorowane, które zdeklarowały przyjęcie Zasad, najczęściej wyłączały ze stosowania zapis zawarty w paragrafie 8 punkt 4 dotyczący elektronicznego udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (tzw. e-WZA). Do często wyłączanych paragrafów należą również: paragraf 22 (dotyczący zapewnienia odpowiedniej liczby członków niezależnych w radzie nadzorczej i komitecie audytu), paragraf 24 (dotyczący prowadzenia posiedzeń rady nadzorczej w języku polskim), paragrafy od 28 do 30 (zalecające stworzenie przejrzystej polityki wynagradzania zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w spółce), a także cały rozdział 9, czyli paragrafy od 53 do 57 (dotyczące wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta).
 

Pobierz raport (wrzesień 2015)

Implementacja ładu korporacyjnego - prezentacja

Ład korporacyjny - Infografika

Czy ta strona była pomocna?