Artykuł

Priorytety nadzoru korporacyjnego

EMEA 360 Boardroom Survey

Warszawa, 2 czerwca 2016 r.

Priorytety i wyzwania wskazane przez 271 dyrektorów niewykonawczych oraz członków rad nadzorczych, pochodzących z 20 krajów położonych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wyniki pierwszej edycji badania „EMEA 360 Boardroom Survey – Priorytety nadzoru korporacyjnego”.

Badanie „EMEA 360 Boardroom Survey – Priorytety nadzoru korporacyjnego” pokazuje problemy, z jakimi obecnie mierzą się rady nadzorcze oraz rady dyrektorów firm działających w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Analiza wyników unaocznia, jak zmieniają się zagadnienia, na których skupiają uwagę dyrektorzy i członkowie rad w obliczu rosnących wyzwań ze strony otoczenia biznesowego.

  • Dyrektorzy niewykonawczy oraz członkowie rad wydają się bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość niż miało to miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Dotychczas jako priorytety wskazywali redukcję kosztów i zarządzanie kapitałem w odpowiedzi na niekorzystną sytuację gospodarczą. Tymczasem w najbliższej przyszłości planują skupić się na rozwoju i innowacyjności.
  • Skuteczna i elastyczna strategia nadal stanowi kluczowe zagadnienie i zasadniczy punkt posiedzeń rad. Aby strategia była skuteczna i elastyczna, musi uwzględniać aktywne zarządzanie ryzykiem, z czego respondenci już od jakiegoś czasu zdają sobie sprawę. Niemal 90 procent z nich stwierdziło, że procesy te są dobrze ze sobą zintegrowane.
  • Zaobserwowaliśmy znaczne różnice w wadze przypisywanej innowacyjności przez respondentów z poszczególnych państw i sektorów gospodarki . W Niemczech, Irlandii i Włoszech, gdzie władze kładą duży nacisk na innowacje oraz ugruntowana jest kultura przedsiębiorczości i start-upów, innowacyjność plasuje się wysoko na liście dyrektorskich priorytetów. Firmy sektora farmaceutycznego, biotechnologii, a także technologii, mediów i telekomunikacji również stawiają na innowacyjność w odróżnieniu od konserwatywnej branży budowlanej oraz sektora energetycznego i wydobywczego. Najwięcej uwagi poświęcano innowacjom dotyczącym produktów.
  • Respondenci często wskazywali również na znaczenie innowacyjności w sferze technologii cyfrowych, z którą związane są cyberzagrożenia. Oceniając stopień świadomości cyberzagrożeń wśród członków rady, jedynie 48 procent respondentów wskazało wysoką świadomość, zaś 20 procent – niską. Mniej niż połowa respondentów stwierdziła, że ich spółki wdrożyły plan działania dotyczący  cyberbezpieczeństwa. Jedynie 5 procent ankietowanych stwierdziło, że firma wyznaczyła członka rady odpowiedzialnego za sprawy cyberbezpieczeństwa, natomiast pozostali respondenci uważali, że jest to kwestia, za którą odpowiadają wszyscy członkowie rady lub należy ona do zadań kadry kierowniczej lub zarządu.
  • Respondenci wskazywali również, że wyniki firmy stanowią najważniejszy czynnik decydujący o wynagrodzeniach kadryzarządzającej. Większość respondentów zasięga też opinii interesariuszy na temat planowanej sukcesji we wczesnych stadiach procesu.
  • Istotny szczególnie z polskiej perspektywy obszar nadzoru poddany badaniu to ewaluacja i ocena skuteczności działania rady. Większość respondentów w regionie uważa, że stosowane w ich spółkach mechanizmy oceny skuteczności działania rady są odpowiednie, choć w tym wypadku zdania badanych były wyraźnie podzielone, a praktyka w tym zakresie znacznie różni się pomiędzy krajami objętymi badaniem.

Badanie ankietowe EMEA 360 Boardroom Survey przeprowadzone zostało na  próbie 271 dyrektorów niewykonawczych oraz członków rad nadzorczych, pochodzących z 20 krajów położonych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Respondentów pytaliśmy o wyzwania, jakim rady dyrektorów oraz rady nadzorcze firm będą zmuszone stawić czoła w następujących obszarach: strategia i ryzyko, innowacje, cyberbezpieczeństwo, wynagrodzenia, talenty i sukcesja, a także skuteczność i ocena rady nadzorczej.

Czy ta strona była pomocna?