Spółki do dobrych praktyk GPW podchodzą z dystansem

Artykuł

Raport: Stosowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach publicznych

Listopad 2016 r.

Raport poświęcony analizie stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego przez polskie spółki publiczne przeprowadzone na podstawie danych udostępnianych na stronach korporacyjnych.

Wnioski z badania

Rada nadzorcza spółki notowanej na warszawskiej giełdzie liczy najczęściej pięciu członków. Tak jest w 41% firm notowanych w najważniejszych indeksach. Pięć osób to minimalna liczebność rady spółki publicznej według Kodeksu Spółek Handlowych. Wyraźnie liczniejsze są jedynie rady spółek WIG20 oraz rady nadzorcze banków.

Spółki giełdowe starają się wywiązywać z wymogu niezależności przynajmniej części składu rady nadzorczej. Kryterium to spełnia jedna trzecia składu rady. Mimo to w 30% spółek, w których wyodrębniony jest komitet audytu, przewodniczącym jest osoba niespełniająca wymogów niezależności, mimo że takie zalecenie zawarte jest w Dobrych praktykach.

W radach nadzorczych spółek notowanych uwzględnionych w zestawieniu, blisko co piąty (18%) członek legitymuje się obywatelstwem innym niż polskie. Średnią zawyżają spółki, których większościowym udziałowcem są fundusze private equity (50%) oraz zagraniczne grupy kapitałowe (40%), natomiast nie ma ich prawie wcale w radach spółek skarbu państwa (2%) oraz spółek należących do polskich grup kapitałowych (5%).

W przebadanych spółkach publicznych kobiety stanowią średnio jedynie 14% składu. Nieco lepiej statystyki wyglądają dla spółek WIG20, w których 19% składu rad nadzorczych stanowiły kobiety. Jeszcze mniej pań przewodniczy radom – odsetek ten stanowi zaledwie 8%. W 64 przebadanych spółkach giełdowych w radzie nadal nie ma ani jednej kobiety.

Średnia wieku przewodniczącego rady nadzorczej polskiej spółki to 52 lata. Zdecydowanie najwyższa jest ona dla banków (57 lat), a najniższa dla domów maklerskich (46 lat).

Wszystkie zbadane spółki notowane w indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80 wywiązują się z obowiązku przyjęcia znowelizowanych praktyk Giełdy Papierów Wartościowych i poinformowania o tym fakcie na swojej stronie internetowej. 98% respektuje przy tym zasadę „comply or explain” i w wypadku niestosowania wybranych rekomendacji lub zasad wyjaśnia przyczyny, dla których ich nie wdrożyła.

Od poprzedniego roku wzrósł również wyraźnie odsetek instytucji finansowych deklarujących stosowanie Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Stosowanie zasad zdeklarowało 99% badanych instytucji finansowych, w tym 79% stosuje przy tym zasadę „zastosuj albo wyjaśnij, dlaczego niestosujesz”, kolejne 20% poprzestaje na zdawkowej informacji na ten temat.

Mimo składanych deklaracji, które wskazują na rosnącą świadomość zagadnienia ładu korporacyjnego i konieczność adresowania tego tematu, spółki w dalszym ciągu niechętnie stosują zasady dotykające szczególnych tematów. Są nimi: zapewnienie odpowiedniego poziomu niezależności w radach nadzorczych, w tym mianowanie niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, wdrożenie i publikacja raportów dotyczących stosowania polityki wynagrodzeń, wdrożenie i publikacja informacji o stosowaniu polityki różnorodności, a także wdrożenie do wewnętrznych regulacji rozwiązań zapobiegających i pozwalających przeciwdziałać sytuacjom stanowiącym konflikt interesów. Problemy te w dużym stopniu dotyczą zarówno spółek giełdowych obowiązanych do przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, jak i instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

 

Informacja o badaniu:

Badanie Deloitte „Stosowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach publicznych” przeprowadzone zostało metodą desk research na przełomie sierpnia i września na próbie 235 spółek publicznych (największych spółek giełdowych oraz dużych nie giełdowych instytucji finansowych objętych nadzorem KNF). 

Raport: Stosowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach publicznych

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?