Punkty widzenia

Ewolucja wyzwań stojących przed radami nadzorczymi

Felieton Doroty Snarskiej-Kuman

Czerwiec 2016

Wymagania stawiane władzom spółek stale rosną. Co istotne, zmaganie się z nimi nie leży jedynie po stronie zarządów, jak zwykło się dotąd uważać. Coraz większego zaangażowania w kreowanie ładu korporacyjnego, opracowanie i monitorowanie strategii, a także ustalanie planu radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami oczekuje się także od rad nadzorczych.

Otoczenie biznesowe rzuca nowe wyzwania, które przybierają różną postać. Rewolucyjne rozwiązania technologiczne zmieniają całkowicie układ sił i oblicze biznesu. Zmuszają do wzmożonej czujności wobec czyhających cyberzagrożeń, które są bezpośrednim następstwem rozwoju technologii. I nie dotyczą one już tylko banków czy największych przedsiębiorstw z branży IT, ale wszystkich podmiotów niezależnie od sektora i branży. Ciekawa analiza tego zjawiska została opublikowana niedawno przez zespół Deloitte zajmujący się bezpieczeństwem informatycznym.

Jednocześnie coraz dłuższą listę oczekiwań wobec firm prezentują interesariusze. Rosnąca presja z ich strony przejawia się na wiele sposobów. Media, a w ślad za nimi opinia publiczna oraz akcjonariusze zwracają coraz większą uwagę na to, w jaki sposób firmy wywiązują się z obowiązków podatkowych, czy dbają o środowisko i otoczenie społeczne, czy ich model biznesowy jest przejrzysty oraz jak wygląda ich polityka wynagradzania – od szeregowych pracowników po prezesów. Akcjonariusze, świadomi przysługujących im praw, wykazują coraz dalej idące zainteresowanie sprawami spółki i potrafią skutecznie egzekwować przysługujące im prawa, jeśli odpowiedź na któreś z powyższych pytań okaże się niezadowalająca.

Instytucje nadzorujące rynek z kolei wprowadzają coraz bardziej rozbudowane reguły dotyczące ujawniania informacji, sprawowania kontroli nad ryzykiem, zakresu uprawnień akcjonariuszy, zasad wynagradzania kadry kierowniczej czy sposobu komunikacji z klientami. Równocześnie wdrażane przez nie przepisy zwiększają odpowiedzialność osobistą i dają możliwość nakładania wysokich kar finansowych na przedstawicieli rad nadzorczych i zarządów w związku ze sprawowaną funkcją.

Biorąc pod uwagę, o jak wysoką stawkę toczy się gra, rady nadzorcze nie mogą pozwolić sobie na brak zainteresowania nowymi wyzwaniami, a jednocześnie nie mogą spuścić z oczu dotychczasowych obowiązków. Do tych zaliczyć należy przegląd strategii i monitorowanie pracy zarządu, czuwanie nad prawidłowością sprawozdań finansowych, kontrolowanie, identyfikowanie oraz właściwe zarządzanie ryzykiem i wreszcie kształtowanie kultury organizacyjnej, która pozwoli przyciągnąć najlepszych kandydatów, szczególnie na poziomie najwyższych stanowisk zarządczych.

Wszystko to sprawia, że zasiadanie w radzie będzie angażowało uwagę i czas w znacznie większym stopniu, niż miało to miejsce dotychczas. Powodzenie firmy tym samym będzie jeszcze bardziej zależne od niezakłóconej i regularnej pracy rady nadzorczej, a jej właściwa kompozycja stanie się w tym wypadku kluczowa.

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?