Architekci przyszłości w branży nieruchomości

Predykcje

Architekci przyszłości w branży nieruchomości

Zmiany struktury organizacyjnej wymuszają modyfikację procesów podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości

Struktura organizacyjna korporacji ewoluuje pod wpływem gwałtownych zmian technologicznych, rosnących zdolności adaptacyjnych pracowników oraz zmieniającego się charakteru pracy. Wszystko to kształtuje naszą reakcję na warunki panujące w miejscu pracy. Wiele komórek organizacyjnych jest zainteresowanych wywieraniem wpływu na decyzje dotyczące nieruchomości, a także na osoby podejmujące te decyzje, czyli dyrektorów ds. technologii, dyrektorów IT, dyrektorów zarządzających i działy kadr.

01/02 - Autorzy: Rob Scopes i Shaun Dawson

Zmiany w procesie decyzyjnym

Postęp technologiczny nabrał takiego tempa, że firmy nie nadążają z jego wykorzystaniem.   W ciągu ostatniej dekady nastąpiła radykalna zmiana sposobów i miejsc wykonywania pracy. Zmieniła się struktura zatrudnienia - wzrosła liczba kobiet i długość okresu zatrudnienia, co często skutkuje obecnością przedstawicieli aż pięciu pokoleń w jednym miejscu pracy.

Typowy model organizacyjny firmy podlega rosnącej presji transformacyjnej, obejmującej drzewo decyzyjne, w tym również decyzje dotyczące nieruchomości.  Świat pracy wkracza w nową erę.

Nowe warunki prowadzenia działalności

Plastyczność biznesu będzie miała kluczowe znaczenie w budowaniu organizacji przyszłości, w której decyzje podejmowane będą w ramach sieci zespołów, a nie przez małe grupy ścisłego kierownictwa. Sieci te reagują na potrzeby biznesowe szybkim tworzeniem i równie szybkim rozwiązywaniem zespołów roboczych. Nowy model spowoduje zmianę podejścia do przywództwa i skoncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmocnieniu zaangażowania pracowników i racjonalizacji sposobów działania. Nieruchomości to jeden z aspektów promowania zmian organizacyjnych.

Decyzje dotyczące nieruchomości stanowiły kiedyś domenę dyrektorów finansowych czy dyrektorów ds. nieruchomości, którzy w wyjątkowych przypadkach - na przykład dotyczących zmiany aranżacji biura lub przeprowadzki firmy - konsultowali się z szerszym kręgiem zainteresowanych. Choć ostateczne decyzje nadal będą zapewne podejmować ludzie na podobnych stanowiskach, kluczowego znaczenia nabierają opinie pracowników wszystkich komórek, zatrudnionych na wszystkich poziomach organizacyjnych, ponieważ elastyczność schematów organizacyjnych sprzyja zmianie charakteru zarówno personelu, jak i miejsca pracy.  

Głos pracownika

Mimo rosnącej popularności zatrudnienia zdalnego i warunkowego, miejsce pracy, a zwłaszcza biuro, zachowuje znaczące miejsce w kulturze firmowej, umożliwia bowiem pracownikom wymianę doświadczeń. Ewolucja miejsca pracy była dotychczas w dużej mierze podporządkowana odziedziczonym systemom, procesom i hierarchii. Czas najwyższy przyjąć podejście holistyczne, uwzględniające poglądy pracowników dotyczące miejsca pracy. 

Niezadowolenie z warunków panujących w miejscu pracy może rozszerzać się na inne aspekty zatrudnienia. Dlatego też firmy powinny traktować miejsce pracy jako element umożliwiający ludziom zmianę sposobu wykonywania pracy, zwiększenie wydajności, uczenie się. Warto postarać się, by praca dawała satysfakcję, a co ważniejsze, by integrowała ludzi i rozwiązania technologiczne. W tym kontekście rośnie znaczenie działu kadr i informatyki jako komórek koordynujących proces projektowania struktury organizacyjnej, a zatem i miejsca pracy.  

Scenografia biurowa

Digitalizacja działalności gospodarczej zmusza do weryfikacji tradycyjnego podejścia do nieruchomości jako źródła znaczących kosztów i ograniczeń przestrzennych. Miejsce pracy powinno nabrać charakteru „scenografii”, którą łatwo jest zmienić i dostosować do potrzeb firmy. Miejsce pracy XXI wieku - to przestrzeń umożliwiająca twórcze działania, współpracę, kształcenie i kontakt z innymi pracownikami.   

Brak elastyczności w tym względzie z pewnością nie pomoże w rozwijaniu działalności, zwłaszcza w przypadku firm nastawionych na adaptację. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych wymaga elastyczności w podejmowaniu decyzji, plastyczności zatrudnienia i wykorzystania przestrzeni. 

Dla niektórych firm nowy schemat organizacyjny będzie dużym szokiem. Odpowiednie wykorzystanie miejsca pracy jako wspólnego mianownika może jednak spowodować, że pozytywne doświadczenia pracowników wzmocnią ich poczucie tożsamości z firmą i przyczynią się do zwiększenia wydajności pracy. 

W roku 2018 spodziewamy się przyspieszenia tempa przekształceń kadrowych, co zmusi firmy do modyfikacji przyjętych modeli kierownictwa i podejmowania decyzji.   W efekcie miejsce pracy stanie się głównym czynnikiem promującym taką zmianę.