Transforming Real Estate Operations

Predykcje

Przekształcenie działalności w sektorze nieruchomości

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2018

Poniższy artykuł przedstawia wskazówki dla firm sektora publicznego działających w branży nieruchomości odnośnie tego, jak w pełni korzystać z nowych technologii cyfrowych, przekształcić działalność i portfele nieruchomości, a także jak czerpać z doświadczeń sektora prywatnego.

01/03 - Autorzy: Sheila Botting and Francisco J. Acoba.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele podmiotów z sektora prywatnego przekształciło swój model działalności w sferze nieruchomości przedsiębiorstw (corporate real estate, CRE). Zmiany te stanowią doskonały materiał edukacyjny, dzięki któremu przedstawiciele sektora publicznego na całym świecie mogą uczyć się na zdobytych przez podmioty prywatne doświadczeniach.  Wiele organizacji odchodzi dziś od fragmentarycznych, nieefektywnych modeli działalności na rzecz scentralizowanych wysokowydajnych struktur, w ramach których można świadczyć szerokie spektrum usług odpowiadających zróżnicowanym wymogom organizacyjnym w zakresie nieruchomości.

Rewolucja technologiczna wpływa niemal na wszystkie sektory gospodarki i nieruchomości

Światowa gospodarka rozwija się w sposób zsynchronizowany, szeroko zakrojony i intensywny.  Rewolucja technologiczna wpływa niemal na każdy sektor gospodarki, w tym również na wszystkie kategorie nieruchomości, co z kolei przekłada się na zmiany popytu i podaży odnośnie różnych rodzajów nieruchomości: biurowych, handlowych, instytucjonalnych, przemysłowych, gruntów czy nieruchomości specjalistycznych. W związku z tym, jednostki i platformy zajmujące się nieruchomościami muszą jak najpełniej wykorzystywać najnowsze zdobycze postępu technicznego - szczególnie w zakresie, w jakim oddziałują one na sektor nieruchomości - aby ich działalność nie pozostała w tyle za trendami dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Niestety, wyniki badania przeprowadzonego przez Deloitte na temat „przyszłości pracy" wskazują, iż sektor publiczny nie nadąża za postępem technicznym. Oznacza to, że aby wesprzeć swoją organizację na drodze zmian technologicznych, należy zastanowić się jak funkcjonują dziś najbardziej wydajne modele operacyjne w sferze nieruchomości.

Przekształcenie obecnie funkcjonujących modeli operacyjnych w sferze nieruchomości

Jednostki i działy w sektorze publicznym, które zajmują się świadczeniem usług z zakresu nieruchomości mają dziś niezwykłą okazję do dokonania przekształceń i realizacji efektywnych usług na rzecz swoich klientów. Sektor publiczny jest dziś największym usługodawcą na świecie.  Każda zmiana na korzyść w sferze usług publicznych wpłynie na doświadczenie milionów ludzi - dlatego właśnie konieczna jest radykalna poprawa obecnie funkcjonujących modeli operacyjnych w sferze nieruchomości. Zasadniczo, w ramach działalności gospodarczej, powszechnie oczekuje się dziś centralizacji działalności, redukcji kosztów zaplecza i ograniczenia wszelkich czynności nieefektywnych - zmiany w tym względzie przyniosły firmom z sektora prywatnego ogromne korzyści.  Sektor publiczny może czerpać z takich doświadczeń i na tej podstawie wdrożyć u siebie wiele gotowych, sprawdzonych już rozwiązań.

Decentralizacja działalności skutkuje powielaniem czynności nieefektywnych

Zdecentralizowany model działalności w sferze nieruchomości, który obecnie funkcjonuje w sektorze publicznym, charakteryzuje się szerokim spektrum procesów nieefektywnych, które mają wpływ na klientów. Między innymi wiążą się one z:

 • wyższymi kosztami spowodowanymi koniecznością angażowania większej ilości zasobów do realizacji usług;
 • czynnościami nieefektywnymi i dublowaniem czynności w ramach różnych zespołów;
 • dużym zapleczem infrastrukturalnym wymaganym do obsługi wielu programów;
 • kosztami i uprawnieniami związanymi z posiadaniem i odpowiedzialnością za przestrzeń;
 • bardzo złożonymi procedurami zarządczymi, budżetowymi i akceptacyjnymi;
 • ograniczeniem nakładów na nowoczesne technologie/ działalność i zarządzanie aktywami;
 • zbyt ograniczoną wiedzą z zakresu nieruchomości aby wprowadzać rozwiązania, które można stosować odnośnie wielu rodzajów nieruchomości;
 • wprowadzaniem fragmentarycznych rozwiązań outsorcingowych, które nie przynoszą rzeczywistych oszczędności i usprawnień;
 • tradycyjnym sposobem wykorzystania przestrzeni, często przestarzałą aranżacją środowiska pracy, która nie pobudza do działań nowatorskich i nowego sposobu myślenia;
 • utratą możliwości, zazwyczaj dostępnych dzięki lokalizacji, całościowej perspektywie strategicznej i zaangażowaniu zespołu.

Od kilku lat rynek nieruchomości i budownictwa przechodzi zmiany. W związku z tym, aby przeanalizować tendencje rynkowe, Deloitte Real Estate przeprowadziła badanie z udziałem wielu naszych globalnych klientów, przy współpracy CoreNet Global.

Ukierunkowanie na zaawansowany model realizacji usług w sferze nieruchomości

Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze wnioski płynące z badania przeprowadzonego niedawno przez CoreNet Global i Deloitte Consulting:

1. Jednostki zajmujące się nieruchomościami przedsiębiorstw niezmiennie stosują bezpośrednie/ zarządzane centralnie modele operacyjne

Wiele z nich w ciągu ostatnich lat przekształciło bądź też planuje przekształcenie swojego modelu działalności i struktur organizacyjnych. Jak wskazano w wykresie A, uczestnicy badania twierdzą, że przejście na centralnie zarządzany model operacyjny wynika z potrzeby harmonizacji działalności ze strategią i ograniczenia kosztów, efektu skali i standaryzacji oraz z konieczności stałego doskonalenia.

2. Zdecentralizowane modele operacyjne są przyczyną niższego poziomu zadowolenia w jednostkach zajmujących się rynkiem nieruchomości przedsiębiorstw

Wykres A wskazuje, iż 77% respondentów stosuje bezpośredni/ zarządzany centralnie model operacyjny.  Ponadto, jak zaprezentowano w Wykresie B, według naszego badania, bezpośredni/ zarządzany centralnie model operacyjny wiąże się z najwyższym poziomem zadowolenia (70% respondentów bardzo zadowolonych i zadowolonych), w porównaniu do innych, bardziej rozproszonych modeli operacyjnych.

3. Jednostki zajmujące się rynkiem nieruchomości przedsiębiorstw coraz częściej występują w charakterze partnera strategicznego

Sektor nieruchomości przedsiębiorstw pnie się w górę łańcucha wartości w wielu przypadkach „zyskując uprawnienia decyzyjne".  Mimo to, jednostki zajmujące się nieruchomościami przedsiębiorstw które chciałyby występować w roli partnera strategicznego, często mają z tym kłopot ze względu na obecną pozycję działalności w sferze CRE. Tocząca się obecnie w całym sektorze wojna o pracowników oraz ważna rola, jaką sektor CRE może odegrać przy tworzeniu innowacyjnych i wydajnych środowisk pracy stanowi dla działów nieruchomości przedsiębiorstw możliwość zainspirowania całego przedsiębiorstwa, a jednocześnie poprawy swojej pozycji.

Wykres C wskazuje, że zgodnie z wynikami badania CoreNet Global / Deloitte Consulting, większość organizacji rozwinęła swoje działy CRE w taki sposób, aby uwzględnić partnerstwo strategiczne:

 • Niemal połowa respondentów twierdzi, że ich jednostka CRE występuje w roli „partnera strategicznego” poprzez projektowanie i opracowywanie całościowych strategii i rozwiązań na bazie wymogów zgłaszanych przez klientów.
 • Większość jednostek CRE występuje w charakterze doradcy (dział nieruchomości przedsiębiorstw działa proaktywnie w kontaktach z klientami i przede wszystkim skupia się na transakcjach i projektach) lub wizjonera (dział nieruchomości przedsiębiorstw koncentruje się na uwalnianiu potencjału organizacji, to kluczowy partner biznesowy dążący do wykorzystania nieruchomości dla potrzeb ochrony wartości i ich tworzenia).
 • Tylko niewielki odsetek z grupy uczestników badania (5%) deklaruje, że ich dział CRE funkcjonuje w tradycyjnej roli zorientowanego zadaniowo menadżera zadań, który przede wszystkim wykonuje zlecone prace.

Z perspektywy sektora publicznego, porzucenie roli menadżera zadań na rzecz roli partnera strategicznego czy wizjonera stanowi wyjątkową szansę umożliwiającą zwiększenie efektywności pracy.

Wykres C

Podsumowanie

Jednostkom zajmującym się rynkiem nieruchomości, które bazują na zdecentralizowanej strukturze często brak wyspecjalizowanych zasobów, tak w sferze różnych rodzajów nieruchomości jak i związanych z tym wymogów.  Jednostki te mogą posiadać umiejętności funkcjonalne lub też nie, co wiąże się z koniecznością zlecania niektórych zadań specjalistom zewnętrznym.  Z drugiej strony, organizacje, które wprowadziły u siebie bezpośrednie/ zarządzane centralnie modele operacyjne zazwyczaj posiadają w swoich szeregach zasoby i umiejętności funkcjonalne umożliwiające przeprowadzanie różnorakich działań w zakresie nieruchomości, począwszy od opracowywania strategii po planowanie, zarządzanie nieruchomościami i zarządzanie zmianą.

Modele operacyjne jednostek zajmujących się rynkiem nieruchomości przedsiębiorstw ewoluują wraz z postępem technologicznym oraz nowymi oczekiwaniami co do miejsca pracy. Z perspektywy specjalistów CRE, nigdy wcześniej tak ważne nie było realizowanie usług o najwyższym standardzie i w odniesieniu do tak szerokiej gamy różnych rodzajów nieruchomości i  grup użytkowników.  Należy zatem rozważyć jakie korzyści w sferze wprowadzania zmian i realizacji celów w ciągle zmieniającym się otoczeniu można osiągnąć dzięki wdrożeniu bezpośredniego/ zarządzanego centralnie modelu operacyjnego.

Czy ta strona była pomocna?