Usługi

Usługi dla branży nieruchomości

Kompleksowe doradztwo dla branży nieruchomości

Firma Deloitte stworzyła zespół złożony z ekspertów w dziedzinie rynku nieruchomości, deweloperskiego oraz budowlanego, gotowych wspierać krajowych i zagranicznych inwestorów we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem na tych obszarach.

Usługi dla branży nieruchomości

Pod jednym dachem

Firma Deloitte stworzyła zespół złożony z ekspertów w dziedzinie rynku nieruchomości, deweloperskiego oraz budowlanego, gotowych wspierać krajowych i zagranicznych inwestorów we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem na tych obszarach.

Pod jednym dachem („one-stop shop”) Zespół Deloitte Real Estate pomaga Klientom:

 • identyfikować możliwości biznesowe oraz ryzyko na najwcześniejszym etapie procesu biznesowego
 • kontrolować koszty transakcji - nasi specjaliści ze wszystkich linii serwisowych zbierają dane i informacje o Kliencie i koordynują prace stosując międzyzespołowe procedury, dzięki czemu mogą zaproponować konkurencyjne budżety na pełen pakiet usług
 • oraz zaoszczędzić czas i zasoby w skomplikowanych transakcjach.

Doradztwo finansowe

Wycena i efektywne zarządzanie nieruchomościami

 • Wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń dla potrzeb transakcyjnych, sprawozdawczości finansowej i innych;
 • Szacunki wartości środków trwałych dla potrzeb alokacji ceny nabycia;
 • Przygotowanie wycen dla celu prowadzonych sporów sądowych;
 • Przegląd raportów z wyceny nieruchomości w zakresie weryfikacji i potwierdzenia wartości dla celów księgowych, transakcyjnych lub zabezpieczenia wierzytelności;
 • Audyt operacyjny nieruchomości, w tym wskazanie najważniejszych obszarów wymagających działań naprawczych.

Doradztwo transakcyjne, operacyjne i badania typu due diligence

 • Badania finansowe typu due diligence na zlecenie kupującego lub sprzedającego;
 • Ustalenie dochodu operacyjnego netto dla celów kalkulacji ceny nabycia nieruchomości;
 • Badanie potencjału komercyjnego nieruchomości (Commercial due diligence);
 • Doradztwo komercyjne w zakresie przygotowania umów kupna i sprzedaży;
 • Weryfikacja rozliczenia opłat serwisowych;
 • Wewnętrzne przeglądy działalności operacyjnej i efektywności zarządzania.

Doradztwo w zakresie strategii gospodarowania nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne

 • Ocena strategii inwestycyjnych;
 • Ocena istniejącej struktury finansowania;
 • Wsparcie w negocjacji warunków refinansowania zadłużenia nieruchomości;
 • Opracowanie i analiza optymalnej strategii sprzedaży oraz jej koordynacja w czasie;
 • Doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów transakcji dotyczących nieruchomości, aktywów, udziałów/ akcji, struktury funduszy;
 • Wsparcie w negocjacjach komercyjnych warunków umowy kupna lub sprzedaży;
 • Przygotowanie struktur joint venture.

Doradztwo podatkowe

 • Badania podatkowe due diligence
 • Projektowanie struktur inwestycji przed – i potransakcyjnych, jak również samych transakcji
 • Wsparcie w przygotowywaniu umów oraz innych dokumentów
 • Przygotowywanie bilansów dla celów podatkowych
 • Modelowanie skutków podatkowych
 • Wsparcie w procesie odzyskiwania VAT

Doradztwo bieżące: kwestie kluczowe:

- różnica między ceną zapłaconą za nabywane aktywa ich wartością początkową dla celów podatkowych
- zwiększanie wartości aktywów dla celów podatkowych tak by ich wartość początkowa była równa cenie zakupu
- zmniejszanie kosztów transakcji związanych nabywaniem aktywów i finansowaniem
- repatriacja zysków

Przykładowe rozwiązania:
- podwyższanie wartości początkowej aktywów poprzez wniesienie aportu lub likwidację spółki celowej (wartość początkowa środków trwałych zwiększana jest do wartości rynkowej)
- struktury złożone typu fundusz-spółka (brak CIT)
- zmiana modelu finansowania
- wykup akcji oraz likwidacja struktur typu cash box (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek u źródła, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Audyt

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badania otwarcia/zamknięcia transakcji mające na celu ustalenie ostatecznej ceny zakupu
 • Przekształcenia sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Opracowywanie oraz konsultacje w zakresie polityki rachunkowości, planów kont oraz organizacji działów finansowo-księgowych
 • Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w firmach stosujących lokalne standardy rachunkowości
 • Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu i restrukturyzacji
 • Szkolenia w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, MSSF, przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i innych zagadnień.

Konsulting

 • Projektowanie i wdrażanie strategii dla portfeli nieruchomości
 • Restrukturyzacja portfeli inwestycyjnych w nieruchomościach
 • Optymalizacja kosztowa wykorzystania nieruchomości
 • Analizy opłacalności inwestycji w obszarze nieruchomości (analizy business case)
 • Analizy rynku nieruchomości
   

Doradztwo związane z zarządzaniem ryzykiem

 • Identyfikacja i ocena ryzyk gospodarczych związanych z projektem lub transakcją
 • Audyt zgodności z wymogami kontraktowymi i ocena ryzyk kontraktowych
 • Doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego projektów inwestycyjnych
 • Ocena ryzyk outsourcingu wybranych procesów lub elementów projektu Real Estate
 • Identyfikacja ryzyka rynkowego i kredytowego związanego z transakcjami (np. ryzyko kursowe lub ryzyko stopy procentowej związane z pożyczkami lub umowami sprzedaży)
 • Doradztwo w zakresie struktur zabezpieczających przed ryzykiem kursowym oraz ryzykiem stopy procentowej
 • Wycena instrumentów finansowych i zabezpieczających wbudowanych lub powiązanych z transakcjami (np. wycena instrumentów pochodnych w wartości godziwej)
 • Zagadnienia z zakresu rachunkowości ◦identyfikacja instrumentów wbudowanych w umowy (np. opcje w umowach o finansowanie) wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w strategiach zabezpieczających (MSR39, FAS133)
 • doradztwo w zakresie ujęcia księgowego transakcji (np. obligacje zamienne, struktury finansowe, itd.)

Business Process Solutions

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • czynności związane z zamknięciem roku w tym przygotowanie sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności, wsparcia w czasie audytu;
 • przygotowanie raportów zarządczych dla Grupy według: UoR, MSSF, US GAAP lub innych standardów rachunkowości;
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych w tym z tytułu podatku CIT, VAT, WHT, podatku od nieruchomości;
 • raportowanie wymagane przez przepisy lokalne w tym statystyczne ( GUS) oraz do Narodowego Banku Polskiego ( NBP);
 • wsparcie w zakresie płatności oraz innych czynności bankowych;
 • oddelegowanie pracowników;
 • wsparcie w zakresie rozliczeń płacowo- kadrowych.

Usługi księgowe mogą być realizowane na systemie księgowym Deloitte (w tym na systemie Yardi) lub na systemie klienta.

Pomoc prawna

Nasz zespół prawny może pomóc Państwu w opracowaniu ram prawnych dla wyżej opisanych usług. Pomoc ta obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów i rozporządzeń, reprezentowanie Państwa firmy oraz świadczenie usług doradczych.

Dla kogo pracujemy?

Deloitte jest liderem w obszarach planowania strategicznego, obsługi transakcji, opracowania strategii, zarządzania projektami, opodatkowania oraz wyceny transakcji na rynku nieruchomości. Nasi eksperci współpracują z czołowymi inwestorami, kredytodawcami, deweloperami i właścicielami nieruchomości, identyfikując i maksymalizując możliwości inwestycyjne i doradzając, jak efektywniej wykorzystać nieruchomości, zwiększając ich wartość i zwrot z tego typu aktywów.