Crisis and Resilience

Rozwiązania

Crisis and Resilience

Jak przygotować się na niespodziewane sytuacje i umieć je wykorzystać

Pomagamy klientom przy ocenie i monitorowaniu różnych rodzajów ryzyka, które mogą wywołać kryzys, przy zapobieganiu kryzysom, opracowywaniu planów kryzysowych oraz inteligentnym projektowaniu procesów, standardów i świadczeniu usług decydujących o odporności firmy i jej systemów technologicznych na warunki skrajne, cyberataki i ciągłe zmiany.

Nasze usługi z dziedziny zarządzania kryzysowego obejmują cały cykl przechodzenia przez kryzys. Pomagamy klientom w identyfikacji, ocenie, zapobieganiu, przygotowaniu, reagowaniu i wychodzeniu z kryzysu.

Nasza oferta:

  • Przygotowanie na sytuacje kryzysowe: pomagamy klientom przygotować się na istotne w skutkach zdarzenia, które mogą znacząco zakłócić ich działalność, wpłynąć na reputację i zniszczyć wartość oferowaną akcjonariuszom. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności identyfikację i ocenę ryzyka, które wiąże się z istotnym zagrożeniem dla prowadzonej działalności, sporządzenie udokumentowanych planów zarządzania kryzysowego, opracowanie działań naprawczych na podstawie testów planów, a także usługi dodatkowe, związane z przygotowaniem organizacyjnym na sytuacje kryzysowe.
  • Reakcja na kryzys: zatrudniamy doświadczonych ekspertów, którzy potrafią udzielić pomocy w sytuacjach kryzysowych, w szczególności dotyczącej usuwania bezpośrednich skutków istotnych zdarzeń.   Wspieramy zespół zarządzania kryzysowego klienta w procesie gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań, które umożliwią reagowanie na zdarzenia w czasie realnym.  Wykorzystując posiadane zasoby lub we współpracy z firmami PR udzielamy klientom porady i pomocy w opracowaniu informacji prasowych dotyczących kryzysu oraz w kontaktach z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi, by zapobiec utracie reputacji lub zareagować na sytuacje, które mogą przynieść taki skutek.
  • Wychodzenie z kryzysu: pomagamy firmom, które przechodzą kryzys, ocenić skuteczność reakcji oraz udzielamy porad dotyczących możliwości odzyskania reputacji i wykorzystania nowych możliwości.  Ponadto koordynujemy wdrażanie długoterminowych strategii odzyskiwania pełni możliwości - takich jak zarządzanie reklamacjami, przestrzeganie zasad i wymogów regulacyjnych, a także poprawa jakości informacji publikowanych w mediach oraz relacji z organami władzy. 

Silniejsi, sprawniejsi, lepsi

Z przeprowadzonej przez nas ankiety o zasięgu globalnym wynika, że zdaniem niemal 60 proc. respondentów liczba kryzysów, z którymi muszą radzić sobie firmy, wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem, a zdecydowana większość twierdzi, że ich firmy posiadają plany zarządzania kryzysowego.  Z tej samej ankiety wynika jednak, że jeżeli firma chce uniknąć kryzysów, by móc spokojnie się rozwijać i zwiększać zyski, trzeba zrobić znacznie więcej.

 Zaplanuj, monitoruj i sprawdź swoją odporność

  • Opracuj scenariusze zdarzeń. Wykorzystaj planowanie z wykorzystaniem różnych scenariusz aby zweryfikować jak organizacja może się przygotować do sytuacji w której zmaterializują się wybrane ryzyka. Rozważ absencję pracowników, ograniczenia w poruszaniu się, zakłócenia łańcucha dostaw.
  • Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami. Będą to międzynarodowe i krajowe organy zdrowia publicznego udzielające informacji i porad. Opublikują również najnowsze statystyki dotyczące podejrzanych przypadków, które zapewnią przydatne dane do śledzenia ewoluującego zagrożenia.
  • Weryfikuj polityki, plany i procedury. Planowanie ciągłości działania jest procesem iteracyjnym. Plany i instrukcje powinny być aktualizowane w ramach pojawiających się zagrożeń, aby zapewnić, że organizacja pozostaje przygotowana i chroni swoich pracowników, reputację, strategię i wyniki finansowe.

Kryzys zaufania

Nasza ankieta poświęcona była badaniu rozbieżności między faktyczną gotowością firmy do stawienia czoła sytuacjom kryzysowym a opinią na temat gotowości wyrażaną przez członków zarządu firmy i jej pracowników.

Deloitte został uznany za lidera w zakresie zarządzania ryzykiem utraty reputacji i sytuacją kryzysową przez ALM Intelligence

W raporcie pt. „Reputation Risk & Crisis Management Consulting 2016” ALM Intelligence zauważa: „firmy działające w coraz trudniejszych warunkach na globalnych rynkach, doświadczające problemów związanych z długimi łańcuchami dostaw i presją na koszty, a dodatkowo poddawane drobiazgowej ocenie mediów społecznościowych, regulatorów, akcjonariuszy i grup interesu publicznego stają się szczególnie wrażliwe na ryzyko związane z utratą reputacji i możliwością wystąpienia kryzysu.”

Kontakt

Konrad Pszenny

Konrad Pszenny

Partner Associate

Obecnie na stanowisku Partner Associate w zespole IT & Specialized Assurance Risk Advisory. Konrad posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w projektach z zakresu IT Governance, Third Party Assura... Więcej