Usługi

Zrównoważony rozwój i CSR

Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

Zrównoważony rozwój opisują cztery słowa klucze:
Wpływ | Gospodarka | Relacje | Transformacja

Zrównoważony rozwój:

To odpowiedzialność za wpływ, jaki organizacja wywiera na otoczenie, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i środowiskowym oraz społecznym. Świadome zarządzanie wpływem to możliwość ograniczenia kosztów, poprawy relacji z otoczeniem czy zarządzania ryzykiem.

To umiejętne pozycjonowanie organizacji w rzeczywistości gospodarczej, które uwzględnia wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz szanse i zagrożenie środowiskowe. Świadomość funkcjonowania organizacji w szerszej rzeczywistości, wśród złożonych relacji z wieloma grupami interesariuszy, pozwala dobrze się przygotować i wykorzystywać możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem.

To świadomość, że każdy podmiot działa w otoczeniu interesariuszy. Budowanie i utrzymywanie z nimi dobrych relacji opartych na dialogu i zaangażowaniu, jest istotnym czynnikiem, który nie tylko wpływa na możliwość zarządzania ryzykiem, ale także wzmacnia przewagę konkurencyjną i wspiera rozwój organizacji.

To transformacja i rozwój organizacji oraz generowanie jej długoterminowej wartości w oparciu o innowacyjność oraz kapitał intelektualny i relacyjny.

Pobierz broszurę nt. usług Deloitte "Transform your business. Deloitte Sustainability Consulting Central Europe" (w języku polskim)

Shape your business with Deloitte Sustainability

Korzyści dla firm

Transformacja biznesu i odpowiedzialne podejście do zarządzania to:

 • Identyfikacja obszarów tworzących długoterminową wartość organizacji 
 • Ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zasobami w całym łańcuchu dostaw
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem gospodarczym, społecznym i środowiskowym
 • Stabilność biznesu oparta na dobrych relacjach z kluczowymi interesariuszami
 • Budowanie zaufania i lojalności klientów poprzez dialog i zaangażowanie

Zrównoważony rozwój jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, która przekuwa potencjalne zagrożenia i ryzyka w szanse rozwojowe dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego.
 

Naszych klientów wspieramy m.in. w:

 • Raportowaniu zintegrowanym i raportowaniu pozafinansowym
 • Strategiach zrównoważonego rozwoju 
 • Zarządzaniu relacjami z interesariuszami, w tym z konsumentami 
 • Mierzeniu, zarządzaniu i raportowaniu wpływu organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
 • Strategiach z zakresu efektywności środowiskowej i niskoemisyjnej gospodarki 
 • Zarządzaniu przez wartości w oparciu o system etyczny 
 • Odpowiedzialnym zarządzaniu łańcuchem dostaw 
 • Odpowiedzialnej sprzedaży
   

Nasz zespół

Nasz zespół to doświadczeni eksperci specjalizujący się w projektach transformacji firm oraz instytucji sektora publicznego w celu przygotowania ich do stawienia czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspieramy klientów w transformacji organizacji skupionych na efektach ekonomicznych w podmioty świadomie budujące wartość, poprzez proaktywne zarządzanie swoim wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Rozwiązania dostosowujemy do specyfiki i skali działania danej organizacji, uwzględniając związane z jej funkcjonowaniem ryzyka, potrzeby i oczekiwania wszystkich grup interesariuszy, jak również konieczność prowadzenia aktywnego dialogu.

Dysponujemy narzędziami ułatwiającymi identyfikację potrzeb klientów oraz zaplanowanie konkretnych działań związanych ze sferą odpowiedzialnego biznesu (np. Sustainable Enterprise Value Map™).