Market, Liquidity, Treasury Risk and ALM Services

Zespół Market, Liquidity, Treasury Risk and ALM Services to multidyscyplinarny zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w instytucjach finansowych obejmujący ryzyko rynkowe, płynności skarbowe oraz zarządzanie aktywami i pasywami