Ceny transferowe: Czy oprocentowanie finansowania długoterminowego z grupy powinno być aktualizowane?

Artykuł

Ceny transferowe: Czy oprocentowanie finansowania długoterminowego z grupy powinno być aktualizowane?

Wnioski z XVII Forum cen transferowych (FCT)

Ceny transferowe, 23 czerwca 2023 r.

W czwartek, 15 czerwca 2023 r. odbyło się XVII Forum cen transferowych (FCT) zorganizowane przez Ministerstwo Finansów. W trakcie dyskusji poruszony został temat dotyczący aktualizacji analiz oprocentowania w transakcjach finansowych zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi.

Kiedy należy aktualizować oprocentowanie finansowania długoterminowego z grupy?

Dyskusja dotyczyła art. 11r ustawy o CIT, który stanowi, że wszystkie analizy danych rynkowych powinny być aktualizowane nie rzadziej niż co 3 lata oraz w każdym przypadku, gdy zmiany rynkowe istotnie wpływają na wyniki takich analiz. Okazuje się, że przy interpretacji tego przepisu pojawiają się istotne wątpliwości. W szczególności dotyczą one pożyczek długoterminowych, których warunki ustalane są w momencie zawierania umowy, na cały okres finansowania. Podczas dyskusji pojawiły się opinie, że obowiązek aktualizacji analiz dotyczy również transakcji długoterminowych, a także że warunki takich transakcji długoterminowych powinny być na bieżąco aktualizowane (jeżeli z analizy wynikałyby zmiany rynkowej wysokości oprocentowania).

Z obowiązku przeprowadzenia analizy danych rynkowych (w transakcjach porównywalnych) oraz ustalenia oprocentowania w rynkowej wysokości nie zwalnia długoterminowy charakter finansowania. Natomiast zmiana warunków rynkowych w czasie obowiązywania umowy długoterminowej, nie zawsze oznacza, że konieczna jest zmiana warunków cenowych w transakcjach kontrolowanych (w tym w szczególności zmiana oprocentowania finansowania długoterminowego).

W większości przypadków wzrostu kosztów finansowania na rynku (wzrostu oprocentowania w transakcjach porównywalnych) warunki finansowania długoterminowego od podmiotów powiązanych nie powinny być zmieniane, o ile w umowie nie ma klauzul dotyczących waloryzacji oprocentowania lub postanowień pozwalających na wypowiedzenie umowy przed zakończeniem okresu, na jaki zostało udzielone. W analogicznej sytuacji rynkowej oprocentowanie ustalone na cały okres finansowania również zwykle nie podlegałoby zmianom (jak w przypadku np. kredytów hipotecznych).

Zmiany oprocentowania w transakcjach kontrolowanych dot. finansowania długoterminowego mogą być w pewnych przypadkach jednak zasadne i konieczne, np. gdy spadają koszty finansowania na rynku. W takich sytuacjach w warunkach rynkowych racjonalne podmioty prawdopodobnie zdecydowałyby się na refinansowanie lub renegocjację warunków ustalonych w momencie zawierania umowy i pozyskiwania finansowania długoterminowego (ze względu na możliwość zastąpienia aktualnego finansowania bardziej korzystnym).

Aby ocenić czy sytuacja rynkowa daje możliwość uzyskania finansowania na bardziej korzystnych warunkach (niż te ustalone w transakcji kontrolowanej) konieczna jest aktualizacja analizy danych rynkowych. Przepisy nie regulują częstotliwości takich aktualizacji. W celu zabezpieczenia się przed zarzutem zawyżenia kosztów finansowania w praktyce można rozważyć wprowadzenie procedury okresowej aktualizacji analiz danych porównawczych (np. w oparciu o ocenę zmian sytuacji rynkowej dokonywanej przez dział finansowy lub skarbu lub na podstawie publikacji specjalistycznych). Wydaje się, że racjonalnym minimum jest ocena sytuacji rynkowej co najmniej raz w roku. Taka ocena powinna odpowiedzieć na pytania, czy analizy danych rynkowych (nt. oprocentowania) powinna być przeprowadzona. Następnie, w oparciu o taką zaktualizowaną analizę, jeżeli jej przeprowadzenie będzie uzasadnione zmianą sytuacji rynkowej można będzie ustalić czy oprocentowanie powinno być zmienione (w przypadku finansowania długoterminowego zazwyczaj tylko jeżeli nastąpi spadek rynkowych kosztów finansowania).

Czy ta strona była pomocna?