Dyrektywa BEFIT i dyrektywa TP

Artykuł

Dyrektywa BEFIT i dyrektywa TP

Nadchodzą istotne zmiany podatkowe dla międzynarodowych grup kapitałowych

Ceny transferowe, 5 października 2023 r.

12 września Komisja Europejska przedstawiła projekty dwóch dyrektyw, które mogą zrewolucjonizować dotychczasowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych działających na terenie UE.

Dyrektywa BEFIT (ang. Business in Europe: Framework for Income Taxation)¹

Główne założenia Dyrektywy BEFIT

Nadrzędnym celem dyrektywy BEFIT jest ujednolicenie standardów opodatkowania europejskich przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółki będą ustalały podstawę opodatkowania według jednolitego wzoru określonego dyrektywą, a następnie będzie ona konsolidowana na poziomie UE. W dalszym kroku poszczególne jurysdykcje będą opodatkowywały przypadający na nie udział w skonsolidowanej podstawie opodatkowania (przy uwzględnieniu ewentualnych korekt lokalnych).

W opinii Komisji wprowadzenie znowelizowanych regulacji przyczynić się ma do zmniejszenia kosztów zgodności podatkowej dla międzynarodowych przedsiębiorstw, a jednocześnie umożliwić skuteczniejszy podział zysków pomiędzy krajami członkowskimi2.

Zakres obowiązywania

Przepisy dyrektywy BEFIT mają mieć zastosowanie do grup przedsiębiorstw międzynarodowych, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów EUR. Chociaż wartość progu przychodów wyraźnie inspirowana jest pracami BEPS w zakresie globalnego podatku minimalnego Pillar 2, definicja grupy BEFIT zawiera dodatkowe kryterium dotyczące progu własności: w przypadku gdy jednostka dominująca grupy MNE znajduje się na terenie Unii Europejskiej, przepisy dyrektywy stosowane będą do podmiotów zależnych, w których posiada ona min. 75% udziałów.

Grupy międzynarodowe z jednostką dominującą spoza Unii Europejskiej będą natomiast objęte dyrektywą BEFIT jeżeli w dwóch z czterech lat podatkowych osiągną poprzez podmioty zależne z UE przychody w kwocie 50 milionów EUR, a osiągnięty w ten sposób przychód będzie przekraczał 5% całkowitych (globalnych) przychodów grupy.

Przepisy dyrektywy będą mogły być opcjonalne stosowane również przez mniejsze europejskie grupy podmiotów powiązanych (tzn. nieprzekraczające progu przychodowego 750 milionów EUR) – pod warunkiem, że sporządzają one skonsolidowane sprawozdania finansowe.
 

Wejście w życie Dyrektywy BEFIT

Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie dokonały implementacji dyrektywy BEFIT do prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2028 r. – tak aby przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2028 r.

Pillar 2

Globalny podatek minimalny

Dowiedz się więcej

Dyrektywa TP (ang. transfer pricing

Główne założenia Dyrektywy TP

Dyrektywa TP zasadniczo ma zagwarantować spójne podejście do przepisów w zakresie cen transferowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W szczególności zakłada wprowadzenie zasady ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) do prawodawstwa UE oraz lepsze objaśnienie roli wytycznych OECD ws. cen transferowych. Dyrektywa ujednolica również definicję podmiotów powiązanych oraz proponuje znowelizowane standardy procedur w zakresie korekt cen transferowych w stosunku do transakcji transgranicznych celem szybszego wyeliminowania ryzyka podwójnego opodatkowania.
 

Zakres obowiązywania

Dyrektywa TP zasadniczo ma mieć zastosowanie do wszystkich podatników zarejestrowanych bądź podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w co najmniej jednym państwie członkowskim.
 

Wejście w życie Dyrektywy TP

Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie dokonały implementacji dyrektywy TP do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 2025 r. – tak aby przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Dyrektywa BEFIT i Dyrektywa TP – podsumowanie

Oba projekty dyrektyw przejdą teraz do fazy negocjacji między państwami członkowskimi. Na ten moment ciężko stwierdzić, czy wszystkie kraje zgodzą się z założeniami projektów oraz czy proponowane przez Komisję Europejską terminy wejścia w życie przepisów są ostateczne. Niemniej jednak zintensyfikowane prace Komisji Europejskiej w zakresie standaryzacji opodatkowania podatkiem dochodowym uznać można za swoistą zapowiedź rewolucji – o ile przedsiębiorcy przyzwyczaili się już do znaczącej harmonizacji podatku VAT na poziomie UE, to wprowadzanie ujednoliconych regulacji w zakresie CIT zdecydowanie może być istotną zmianą zarówno dla podatników, jaki i administracji podatkowych.

O dalszych etapach prac nad dyrektywami będziemy informować na bieżąco na naszych kanałach.

1 Projekt dyrektywy Rady (UE): Proposal for a Council Directive on Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT): COM_2023_532_1_EN_ACT_part1_v6.pdf (europa.eu), dostęp z dnia 20.09.2023 r.
2 Źródło: Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) (europa.eu): zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, nowe zasady BEFIT mogą zmniejszyć obecne koszty przestrzegania przepisów podatkowych przez przedsiębiorstwa międzynarodowe nawet o 65%, co pośrednio polepszyć ma konkurencyjność prowadzenia działalności na terenie UE.
3 Projekt dyrektywy Rady (UE): Proposal for a Council Directive on transfer pricing (TP): COM_2023_529_1_EN_ACT_part1_v7.pdf (europa.eu), dostęp z dnia 20.09.2023 r.

Czy ta strona była pomocna?