Jak prawidłowo wykazać silosy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

Analizy

Jak prawidłowo wykazać silosy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

Ekspres RET 4/2022 | 28 kwietnia 2022 r.

W najnowszych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego często pojawia się kwestia dotycząca prawidłowego opodatkowania silosów – czy należy opodatkować je jako budynki, czy jako budowle.

Przypomnijmy, iż w dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę (sygn. akt III FPS 1/21), dotyczącą prawnopodatkowej kwalifikacji silosów oraz innych obiektów posiadających cechy budynków. O uchwale pisaliśmy w jednym z poprzednich Ekspresów RET.

Obecnie NSA rozstrzygając sprawy dotyczące opodatkowania silosów bądź obiektów podobnych, szeroko odwołuje się do przedmiotowej uchwały dokonując jej wykładni.


Powierzchnia nie może być znikoma

NSA w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r. (sygn. III FSK 957/21) podkreślił, iż o kwalifikacji obiektu jako budynku decydują następujące cechy: fundament, wydzielone z przestrzeni przegrody budowlane i dach, które stanowią zespół nierozłącznie powiązanych ze sobą elementów, wzniesionych z użyciem materiałów budowlanych, tworzących trwale związaną z gruntem i jednolitą konstrukcyjnie całość, jaką jest budynek, którego cechą wyróżniającą jest istnienie powierzchni użytkowej.

Co więcej, NSA podkreślił, iż obiekt posiadający cztery cechy budynku można opodatkować jako budowlę, jeżeli nie da się ustalić jego powierzchni użytkowej (np. gdy jest ona nieuchwytna, co ma miejsce w przypadku silosów lejowych) bądź powierzchnia użytkowa jest znikoma w porównaniu do innych parametrów technicznych obiektu (np. wysokości, kubatury, sposobu napełniania, nieistnienia komunikacji wewnętrznej, braku kondygnacji itp.), a jednocześnie nieistotna z uwagi na cel wzniesienia takiego obiektu. W ocenie NSA, przeznaczenie gospodarcze obiektu budowlanego może wprost wynikać z decyzji o pozwoleniu na budowę.

W świetle powyższego wyroku wskazujemy, iż w przypadku kwalifikacji silosów lub obiektów podobnych posiadających wszystkie cztery cechy budynku decydujące znaczenie będzie miała powierzchnia użytkowa jako cecha wyróżniająca. Warto tutaj podkreślić, że nie chodzi o jakąkolwiek powierzchnię, ale właśnie o powierzchnię użytkową, czyli powierzchnię liczoną po wewnętrznej długości ścian na każdej kondygnacji. Powierzchnia użytkowa obiektów może wynikać m.in. z projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zapisów ewidencji gruntów i budynków, a także innych dokumentów.


Zbiorniki płaskodenne mogą być budynkami

Wskazujemy także na wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2022 r. (sygn. III FSK 1432/21) prezentujący podobne stanowisko. W przytoczonym wyroku NSA wyjaśnił rozumienie pojęcia „zbiornik” jako budowli wprost wymienionej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Za zbiornik należy uznać obiekt budowlany przeznaczony do gromadzenia różnego rodzaju materiałów, który nie jest przeznaczony do realizacji innych celów, a jednoczenie jego zasadniczym i wyróżniającym parametrem jest pojemność (przestrzeń), a nie powierzchnia użytkowa.

W konsekwencji silosy stożkowe (lejowe), w przypadku których ustalenie powierzchni użytkowej nie jest możliwe, jak również silosy walcowe, które charakteryzują się niewielką powierzchnią użytkową przy dużej pojemności stanowią budowle, bowiem nie mają przesłanki wyróżniającej w postaci powierzchni użytkowej. Natomiast w przypadku zbiorników (silosów) płaskodennych, których istotną cechą techniczną jest ich powierzchnia użytkowa (co znajduje potwierdzenie w posiadanej dokumentacji), właściwe będzie zakwalifikowanie ich jako budynki.

Mając powyższe na względzie, przedsiębiorcy powinni zweryfikować posiadane obiekty, które dotychczas były wykazywane do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budowle, a które posiadają cechy konstrukcyjne budynku (fundament, trwały związek z gruntem, przegrody budowlane, dach). Przeprowadzona inwentaryzacja majątku może potencjalnie wykazać, iż podatnik błędnie nadpłacał podatek w przypadku, gdy okaże się, że cechą wyróżniającą takich obiektów jest powierzchnia użytkowa i powinny być one opodatkowane jako budynki.

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?