Pojęcie przegrody budowlanej a podatek od nieruchomości

Analizy

Pojęcie przegrody budowlanej a podatek od nieruchomości

Niebezpieczne dla podatników orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ekspres RET 1/2017 | 29 marca 2017 r.

21 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 150/15) dotyczący kwestii wydzielenia budynku z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Stanowisko zaprezentowane przez NSA może znacząco wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości u przedsiębiorców.

Sąd uznał, że „ściana wykonana z użyciem siatki zbrojącej z włókna szklanego pokryta polimerem i oparta na żelbetowych belkach spełnia warunki przegrody.” Tym samym zdaniem sądu obiekt posiadający zamiast ścian siatki może spełniać definicję budynku zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (dalej UPiOL).

Co więcej, analogiczny pogląd NSA zaprezentował w wyroku z 11 maja 2016 r., sygn. II FSK 1581/15, w którym orzekł, że „pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. nie można zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również takie elementy struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą pełnić tę samą funkcje co ściana, i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni”.

Możemy zatem mówić już o kształtowaniu się niebezpiecznej dla podatników linii orzeczniczej.

Konsekwencje stanowiska NSA

Do tej pory różnego rodzaju wiaty, które w istocie nie są wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych były powszechnie traktowane zarówno przez podatników jak i organy podatkowe jako budowle, podlegające opodatkowaniu od swojej wartości. Tymczasem skutkiem interpretacji zaprezentowanej przez NSA może być zatarcie granic między budynkiem a budowlą, co może spowodować brak pewności co do prawidłowego sposobu kwalifikacji szeregu obiektów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego lub centrum logistycznego.   

Niestety w wielu przypadkach zmiana klasyfikacji wiaty z kategorii budowla do kategorii budynek, będzie wiązało się ze znacznym wzrostem podatku od nieruchomości należnego od takiego obiektu. W szczególności dotyczyć będzie to obiektów o stosunkowo niskiej wartości początkowej i dużej powierzchni znajdującej się pod dachem.

Naszym zdaniem sam fakt zarysowania bryły obiektu budowlanego bądź zakreślenia jego granic poprzez siatkę, słupy, filary, kolumny czy też barierki generalnie nie powinien być wystarczający, aby mówić o wydzieleniu obiektu z przestrzeni. Niemniej jednak w świetle nowego, groźnego dla przedsiębiorców orzecznictwa NSA konieczne wydaje się przygotowanie przez podatników odpowiedniej argumentacji na wypadek sporu z organami podatkowymi odnośnie kwalifikacji podatkowej wiat.

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?