Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Analizy

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Ryzyko zmian w zakresie rozliczeń podatkowych

Ekspres RET 4/2016 | 6 czerwca 2016 r.

22 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadzającą zmiany, które mogą okazać się niekorzystne dla przedsiębiorców. Nowe przepisy mogą m.in. doprowadzić do kilkukrotnego wzrostu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez właścicieli wiatraków, począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Dotychczasowa praktyka

W świetle obecnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (z art. 3 pkt 3) do których odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, budowlami są m.in. części budowlane urządzeń technicznych – jako przykład takich urządzeń technicznych posiadających części budowlane Prawo budowlane wymienia m.in. elektrownie wiatrowe. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej wartości podlegają budowle – a więc w przypadku urządzeń technicznych posiadających części budowlane (w tym elektrowni wiatrowych) podstawę opodatkowania stanowi jedynie wartość stanowiąca budowlę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, tj. wartość części budowlanych.

Nowa definicja i jej podatkowe konsekwencje

W tekście omawianej ustawy pojawi się nowa definicja odnosząca się do elektrowni wiatrowej. Jak wskazuje treść art. 2 ustawy, poprzez elektrownię wiatrową należy rozumieć budowlę w świetle przepisów prawa budowlanego, która składa się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Z kolei elementami technicznymi są wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

Jednocześnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane zawierającej definicję budowli został usunięty fragment, który jako przykład urządzenia technicznego posiadającego części budowlane wskazywał elektrownie wiatrowe.

Potencjalnie zatem istnieje ryzyko uznania, iż w świetle nowych przepisów elektrownie wiatrowe stanowią budowle w całości, bez możliwości zastosowania podziału na urządzenia techniczne (wirnik, gondola) oraz części budowlane (maszt oraz fundament). Taka wykładnia nowych przepisów miałaby istotny wpływ na sposób rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości dokonywanych przez właścicieli elektrowni wiatrowych. W szczególności należy wskazać, iż opodatkowanie pełnej wartości elektrowni wiatrowej (a nie jak do tej pory jedynie jej części budowlanych) oznacza w praktyce wzrost obciążeń finansowych związanych z podatkiem od nieruchomości nawet czterokrotnie w stosunku do obecnego poziomu.

Niejasność nowych przepisów

Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy zmiany w przepisach wprowadzone omawianą ustawą będą miały wpływ na sposób opodatkowania elektrowni wiatrowych. Należy bowiem podkreślić, iż zapisana w Prawie budowlanym generalna zasada zgodnie z którą w przypadku urządzeń technicznych za budowlę uznaje się jedynie ich części budowlane pozostaje niezmieniona.

Należy przy tym zauważyć, iż wprowadzone zmiany mogą potencjalnie zanegować powstały w trakcie ostatniej dekady dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepisów regulujących opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości. W ostatnich latach wydanych zostało wiele wyroków porządkujących zasady opodatkowania urządzeń technicznych (w tym elektrowni wiatrowych). W orzecznictwie tym jasno wskazywano, iż ustawa nie traktuje urządzeń technicznych jako budowli w całości, lecz wyróżnia w nich części budowlane oraz te, które takiego charakteru nie posiadają i jako takie nie stanowią opodatkowanych podatkiem od nieruchomości budowli.

W konsekwencji by móc ocenić wpływ najnowszych zmian dokonanych w Prawie budowalnym na sposób rozliczeń podatkowych, należy ponownie poczekać na praktykę sądów administracyjnych, do których bez wątpienia już w 2017 roku wpłyną pierwsze sprawy dotyczące sporów wokół opodatkowania urządzeń technicznych wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?