Artykuł

Q&A po webinarze: Raportowanie w obszarze cen transferowych

Sprawdź odpowiedzi na pytania dot. cen transferowych

Ceny transferowe, 9 kwietnia 2024 r.

W trakcie webinaru eksperci opowiedzieli o raportowaniu w obszarze cen transferowych. Otrzymaliśmy wiele pytań od uczestników. Odpowiedzi na niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Document

Przeglądy w zakresie cen transferowych:

• przegląd modelu i polityki TP,
• przegląd odpowiedzialności w zakresie TP,
• przegląd dokumentacji i TPR-C,
• przegląd restrukturyzacji, kontroli i postępowań.

Dowiedz się więcej

Tak, w celu skutecznego podpisania i złożenia informacji o cenach transferowych konieczne jest zarejestrowanie we właściwym urzędzie skarbowym pełnomocnictwa UPL-1 dla Członka Zarządu (pomimo jego uprawnienia do reprezentowania spółki na gruncie Kodeksu spółek handlowych).

Tak, jeśli transakcja refakturowania przekracza próg 2 milionów PLN netto, należy udokumentować ją zarówno od strony przychodowej, jak i kosztowej.

Członkowie zarządu i Rady Nadzorczej wywierają znaczący wpływ na spółkę, należy ich zatem uznać za podmioty powiązane ze spółką. Jeżeli transakcje takie przekraczają ustawowe progi wartości (zależne od rodzaju transakcji tj. transakcji dot. finansowania oraz towarów ponad 10 milionów PLN netto, a dla transakcji usługowych i innych ponad 2 miliony PLN netto), powinny zostać objęte dokumentacją cen transferowych oraz zaraportowane w TPR-C.

Tak, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi mają m.in. obowiązek przygotowania i złożenia informacji o cenach transferowych do właściwego urzędu skarbowego (w przypadku wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego).

Regulacje dotyczące obowiązków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie raportowania w obszarze cen transferowych przedstawione zostały w Rozdziale 4b Ceny transferowe ustawy o PIT.

Firma A wystawia co miesiąc fakturę na firmę B za obsługę i utrzymanie czystości w budynku. Faktury są wystawiane na podstawie kosztów budżetowanych. Po okresie rocznym zliczane są faktycznie poniesione koszty i wystawiana faktura korygująca miniony rok, urealniająca koszty (zgodnie z zapisami umowy). Czy taka korekta jest korektą ceny transferowej? Dlaczego?
Tak, zgodnie z art. 11e pkt 2 Ustawy o CIT, każde tego typu działanie stanowi korektę TP (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków z art. 11e tej ustawy).

Jeżeli podmiot raportuje wyłącznie transakcje, dla których nie było obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, podmiot nie zaznacza żadnego oświadczenia w formularzu TPR-C.

W przypadku transakcji zwolnionych na podstawie art. 11n pkt 1-2 i 10-12 ustawy o CIT (23z pkt 1-2 i 9-11 ustawy o PIT) zgodnie z przepisami art. 11t ust. 4 ustawy o CIT (art. 23zf ust. 4 ustawy o PIT) w informacji o cenach transferowych nie uwzględnia się oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zapraszamy na webinary o cenach transferowych


Webinar: Transakcje finansowe w cenach transferowych
Bezpłatne seminarium on-line:
15 maja 2024 r., godz. 10:00-10:45

> Zarejestruj się

Webinar: Raportowanie w obszarze cen transferowych
Wyzwania, zmiany, terminy i usprawnienia w wypełnianiu TPR
Nagranie webinaru z dnia 20 marca 2024 r.

> Odsłuchaj nagranie

Czy ta strona była pomocna?