Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych

Artykuł

Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych

Kontrole podatkowe w zakresie wartości niematerialnych

Ceny transferowe, 11 sierpnia 2023 r.

Transakcje obejmujące wartości niematerialne nierzadko są przedmiotem zainteresowania kontrolujących, a praktyka wskazuje, że niejednokrotnie organy podatkowe kwestionują rynkowość obciążeń od podmiotów powiązanych w tym zakresie.

Z perspektywy przepisów o cenach transferowych, transakcje dotyczące wartości niematerialnych (IP) wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich złożony charakter. Jednocześnie, rozliczenia tego typu w grupach podmiotów powiązanych są zjawiskiem powszechnie występującym.

Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych – jak potwierdzić, że transakcje są rozliczanie na zasadach rynkowych?

Z perspektywy cen transferowych, podmiot może odpowiednio wcześniej zabezpieczyć transakcje niematerialne przed ich ewentualnym zakwestionowaniem przez organy podatkowe. W tym celu może przeprowadzić analizy zapewniające, że transakcje dotyczące wartości niematerialnych są rozliczane na zasadach rynkowych, w tym m.in.

  • analizę funkcjonalną,
  • analizę porównawczą oraz
  • analizę DEMPE.

Przeprowadzenie tych analiz umożliwia również określenie właściwego poziomu opłat licencyjnych odzwierciedlających profil funkcjonalny podmiotu.

  • Analiza funkcjonalna powinna uwzględniać pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa.
  • Celem przeprowadzenia analizy porównawczej (benchmarkingowej) jest weryfikacja, czy dana transakcja została przeprowadzona na warunkach, jakie zawarłyby podmioty niepowiązane. Analiza ta powinna uwzględniać m.in. właściwy dobór próby porównawczej, kryterium geograficzne czy selekcje umów.
  • W ramach analizy DEMPE należy przeprowadzić identyfikację konkretnych zasobów, ustalić ich właścicieli prawnych i ekonomicznych, udział poszczególnych podmiotów w wytworzenie, rozwój, utrzymanie, ochronę oraz wykorzystanie tych dóbr, a także przeanalizować charakter transakcji dotyczącej wartości niematerialnych.

Organy podatkowe regularnie przeprowadzają takie analizy we własnym zakresie, i na tej podstawie dokonują doszacowania dochodu. Mogą również przyjąć inną niż zastosowana przez podatnika metodę weryfikacji cen transferowych, jeżeli uznają, że jest bardziej odpowiednia dla badanej transakcji. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie kwestie zaadresować wcześniej, a tym samym istotnie ograniczyć ryzyko ewentualnych dyskusji w trakcie postępowań, kontroli podatkowych czy kontroli celno-skarbowych.

Webinar: Ceny transferowe

Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych – ryzyka i wyzwania

Nagranie webinaru z dnia 12 września 2023 r.

Obejrzyj nagranie

Kontrole cen transferowych – co kwestionują kontrolujący w zakresie wartości niematerialnych w rozliczeniach wewnątrzgrupowych?

  • Kontrole w zakresie wartości niematerialnych dotyczą głównie obciążeń z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z własności intelektualnej, w tym m.in. wysokości tych opłat, faktycznego używania IP oraz korzyści z jej wykorzystania, jak również analizują substancję biznesową podmiotów, do których należy własność intelektualna.
  • W niektórych przypadkach, organy podatkowe kwestionują profil funkcjonalny podmiotów powiązanych albo wskazują na niespójność z wynagrodzeniem ustalonym w transakcji.
  • Organy podatkowe niekiedy podważają również zasadność ponoszenia płatności za markę grupy, gdy dany podmiot nie prowadzi sprzedaży do podmiotów niepowiązanych.
  • W praktyce często spotykaną sytuacją jest kwestionowanie przez organ podatkowy płatności dokonywanych przez podmioty rutynowe za należności licencyjne dotyczące znaków towarowych, pomimo posiadania przez podatników kompletnej dokumentacji cen transferowych oraz wynagrodzenia mieszczącego się w przedziale rynkowym analizy porównawczej. Zdaniem organów, podmioty o rutynowym profilu funkcjonalnym nie powinny ponosić tego typu obciążeń.

Kontrole cen transferowych - przykłady

W naszej praktyce obserwujemy, że organy coraz większą uwagę poświęcają zagadnieniom objętym wartościami niematerialnymi w kontekście cen transferowych, a prowadzone przez nich kontrole stały się szczegółowe i profesjonalne.

Document

Webinar: Ceny transferowe I Wartości niematerialne w rozliczeniach wewnątrzgrupowych – ryzyka i wyzwania
Rozliczenia z tytułu wartości niematerialnych (IP) w grupach podmiotów powiązanych w kontekście przepisów o cenach transferowych

Nagranie webinaru z dnia
12 września 2023 r.

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?