Punkty widzenia

FATCA – ustawa uchwalona przez Sejm RP

Alert podatkowy 10/2015

28 września 2015

25 września 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa”). Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu RP, które odbędą się w dniach 30.09 – 02.10.2015 r. (ustawa stanowi punkt 19 posiedzenia). Senat RP może przyjąć ustawę bez zmian, uchwalić do niej poprawki albo odrzucić ją w całości. W przypadku gdy Senat RP uchwali poprawki do ustawy albo odrzuci ją w całości, Sejm RP będzie mógł przegłosować uchwałę Senatu RP na ostatnim posiedzeniu VII Kadencji, które odbędzie się w dniach 08 – 09.10.2015 r.

FATCA - zmiany w ustawie

W porównaniu do rządowego projektu, ustawa uchwalona przez Sejm RP (której tekst został ostatecznie opracowany przez Komisję Finansów Publicznych) zawiera trzy istotne zmiany. Po pierwsze, jej treść dopuszcza możliwość stosowania amerykańskich formularzu serii W-8 i W-9, gdyż w jej art. 4 ust. 4 zostało wskazane, że: „Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań składanych na formularzach W-8 i W-9, o których mowa w Umowie FATCA oraz Załączniku I do tej umowy”. Istotne w tym miejscu jest również wskazanie, że przepisy ustawy nie nakładają na raportujące polskie instytucje finansowe obowiązku stosowania amerykańskich formularza W-8 i W-9.

Po drugie, należy zauważyć, że ustawa przewiduje obowiązek dla raportujących polskich instytucji finansowych, aby te – w przypadku dokonania w roku 2015 lub 2016 płatności na rzecz wyłączonej instytucji finansowej – przekazywały Ministrowi Finansów (lub organowi przezeń upoważnionemu) informacje o nazwie wyłączonej instytucji finansowej oraz łącznej kwocie płatności. Dodanie tego przepisu należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że projekt rządowy nie przewidywał podstawy prawnej do dokonywania tzw. raportowania zbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b Umowy FATCA, przez raportujące polskie instytucje finansowe.

Ostatnią z istotnych zmian przewidzianych w ustawie jest wskazanie, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. W porównaniu do projektu rządowego, który przewidywał zaledwie 14-dniowe vacatio legis, wprowadzenie tego przepisu daje polskim instytucjom finansowym nieco więcej czasu na ustalenie, czy podlegają one obowiązkom wynikającym z ustawy jako raportujące polskie instytucje finansowe. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj fakty o FATCA

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy