Analizy

Dodatkowe obowiązki płatnika

Zmiana wzorów informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40)

Alert podatkowy 15/2015 | 22 października 2015

Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy wzory oświadczeń, deklaracji i informacji wystawianych przez płatników. Najistotniejsza zmiana dotyczy wzoru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, przygotowywanej przez płatników m.in. dla pracowników. Nowy wzór informacji PIT-11 ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. i wymusza na płatnikach konieczność szerszej analizy sytuacji podatkowej pracowników w tym, w szczególności pracowników mobilnych oddelegowanych do pracy w innych krajach oraz cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Polsce.

PIT - nowe obowiązki ciążące na pracodawcy, jako płatniku

Podstawowa zmiana we wzorze informacji PIT -11 przygotowywanej przez płatnika to pojawienie się w sekcji C. formularza (dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika) konieczności określenia obowiązku podatkowego podatnika:

  • nieograniczony obowiązek podatkowy tj. osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski - polski rezydent podatkowy;
  • ograniczony obowiązek podatkowy tj. osoba nieposiadająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski - polski nierezydent podatkowy.

Tym samym, od 1 stycznia 2015 r. na płatnikach spoczywa obowiązek określenia statusu rezydencji podatkowej pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku pracowników mobilnych tj. delegowanych zagranicę oraz pracowników przyjeżdzających z zagranicy do pracy w Polsce powyższe może oznaczać konieczność rozpoznania sytuacji podatkowej pracownika także w innym kraju oraz analizy postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku osób uznanych za nierezydentów podatkowych w Polsce, w PIT-11 wskazać należy ich adres zamieszkania za granicą oraz zagraniczny numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju rezydencji podatkowej.

Warto również podkreślić, iż obowiązek ustalenia przez płatnika statusu podatkowego pracownika ma zastosowanie także w przypadku przygotowywanej przez płatnika zamiast informacji PIT -11 deklaracji rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40).

Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego oraz przekazania pracownikowi prawidłowo przygotowanej informacji PIT-11, ciąży na płatniku. Dlatego też, korzystając z faktu, iż do przygotowania informacji PIT-11 za 2015 r. zostało tylko kilka miesięcy, już teraz warto się do powyższej zmiany przygotować dostosowując odpowiednio system kadrowo-płacowy, a także zbierając od pracowników dane niezbędne do przeprowadzenia analizy umożliwiającej płatnikowi ustalenie statusu rezydencji podatkowej pracowników, a w konsekwencji prawidłowe przygotowanie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-40 za 2015 r. 

PIT: Określenie obowiązku podatkowego pracownika – konsekwencje dla pracodawcy

Zmiany wynikające z nowelizacji wzorów PIT-11 niewątpliwie obligują płatnika do większego zaangażowania w weryfikację sytuacji podatkowej pracownika w świetle przepisów polskich a niekiedy i międzynarodowych, w tym konieczność:

  • badania długości przebywania pracownika w Polsce oraz poza granicami kraju;
  • ustalenia miejsca przebywania najbliższej rodziny pracownika oraz/lub silniejszych powiązań gospodarczych (ośrodek interesów osobistych);
  • badania obowiązku podatkowego pracownika w drugim kraju do którego/ z którego pracownik został oddelegowany;
  • pozyskania i wskazania identyfikatora dla celów podatkowych (lub ubezpieczeń społecznych) w państwie rezydencji pracownika;
  • ustalenia właściwości miejscowej – właściwość urzędu skarbowego.

 

Warto wiedzieć:

Dodatkowych komplikacji mogą płatnikom nastręczyć sytuacje, w których rezydencja podatkowa pracownika będzie zmieniała się w trakcie roku podatkowego.   

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy