Analizy

Podatek u źródła (WHT)

O czym warto pamiętać przy wypłacie dywidendy w świetle zmienionych przepisów dotyczących WHT?

Alert podatkowy (17/2019) | 24 maja 2019 r.

Dywidendy wypłacane przez polskie spółki są jednym z rodzajów płatności, które mogą podlegać podatkowi u źródła. W związku z tym, spółki mające w planach dystrybucję zysków w 2019 r. muszą wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w regulacjach dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) i – zachowując należytą staranność – upewnić się że przesłanki do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) są spełnione. Z reguły niezbędne będzie w tym zakresie uzyskanie wiedzy na temat struktury właścicielskiej (sprawdzenie kto jest tzw. rzeczywistym właścicielem dywidendy) i na tej podstawie podjęcie decyzji o dalszych działaniach umożliwiających zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła (WHT) lub pobranie podatku w należytej wysokości.

Podatek u źródła (WHT) i nowe regulacje – dlaczego zmiany są tak istotne w kontekście dywidend?

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dywidendy podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem u źródła (WHT), o ile nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT bądź zwolnienie / obniżona stawka podatku przewidziana w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT) zawartej przez Polskę z krajem rezydencji odbiorcy dywidendy.

Kim jest rzeczywisty właściciel dywidendy i dlaczego trzeba go odnaleźć?

Zastosowanie zwolnienia bądź obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) obwarowane jest jednak szeregiem warunków, spośród których jednym z najistotniejszych (w świetle ostatnich zmian przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT)) staje się status odbiorcy dywidendy jako jej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), czyli podmiotu, który jednocześnie:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, a także

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (kryterium wprowadzone ostatnimi zmianami).

Warto zwrócić uwagę na to, że wymóg statusu rzeczywistego właściciela wskazany jest w szeregu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (gdzie odbiorca należności, aby mieć możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku lub zwolnienia musi posiadać status rzeczywistego właściciela dywidendy). Wymóg ten nie jest natomiast bezpośrednio wskazany w art. 22. ust. 4. ustawy o CIT (zwalniającym dywidendę z podatku u źródła (WHT)), który stanowi implementację do prawa krajowego Dyrektywy 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Niemniej jednak, Ministerstwo Finansów podczas konsultacji prowadzonych w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) wskazało, że ustalenie statusu rzeczywistego właściciela jest niezbędne do całościowej oceny sytuacji, czy struktura prowadząca do wypłaty dywidendy nie jest strukturą sztuczną i czy, w związku z tym, nie ma miejsca nadużycie prawa wykluczające zastosowanie preferencji w podatku u źródła (WHT).

Podobne stanowisko pojawia się również w wyroku TSUE z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawach połączonych C‑116/16 i C‑117/16 gdzie podkreślono istotność obowiązującej w prawie europejskim ogólnej zasady zakazującej stosowania praktyk będących nadużyciem prawa oraz wskazano, że jednym z czynników, które mogą stanowić przesłanki nadużycia (a w konsekwencji uniemożliwiać zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła (WHT) lub preferencyjnej stawki podatku) jest właśnie brak statusu rzeczywistego właściciela u odbiorcy dywidendy.

Webcast: Podatek u źródła (WHT) – zmiany zasad poboru

5 czerwca 2019 r.,
godz. 10.00-11.00

Dowiedz się więcej, zarejestruj się na webcast

Przygotowanie do wypłaty dywidendy – od czego zacząć?

Wykaż należytą staranność – poznaj swoją strukturę właścicielską

Warto pamiętać, że podmioty wypłacające dywidendę po 1 stycznia 2019 r. powinny dochować należytą staranność przy weryfikacji zasadności stosowania zwolnień czy obniżonych stawek podatku u źródła (WHT). W przeciwnym razie członkowie zarządu płatnika mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Możliwe są również sankcje finansowe w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku u źródła (WHT).

W praktyce wiele struktur obejmuje spółki, które nie posiadają żadnych aktywów niefinansowych (posiadają jedynie udziały w spółkach zależnych) oraz nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej, mając charakter pasywnego holdingu. W takich sytuacjach trudno potwierdzić, czy spełnione jest kryterium rzeczywistego właściciela, lub też czy istniejąca struktura jest strukturą sztuczną. Należyta staranność podmiotu wypłacającego dywidendę z pewnością będzie obejmowała identyfikację takich sytuacji oraz ich wnikliwą analizę z perspektywy podatku u źródła (WHT).

Podatek u źródła (WHT)

Najważniejsze informacje dotyczące podatku u źródła (WHT) i zasad jego pobierania oraz aktualności wpływające na działalność przedsiębiorstw.

Baza wiedzy

Podsumowanie

Mając w perspektywie wypłatę dywidendy w 2019 r. polskie spółki – zgodnie z wymogami dochowania należytej staranności – muszą w pierwszym ruchu uzyskać odpowiednią informację na temat struktury właścicielskiej i zwrócić uwagę na kwestie dotyczące udziałowca, takie jak, w szczególności:

  • rezydencja podatkowa udziałowca oraz pozostałych spółek w grupie, do których udziałowiec może przekazywać otrzymaną dywidendę;
  • ewentualne zobowiązanie udziałowca (wyrażone np. w umowie) do przekazania dywidendy na rzecz spółek w grupie;
  • przedmiot działalności udziałowca oraz jej faktyczny zakres (w szczególności czy np. udziałowiec jest „czystą” spółką holdingową którego działalność ogranicza się do realizacji praw korporacyjnych z udziałów, czy też prowadzi dodatkową działalność – np. działalność doradczą, zarządzanie spółkami portfelowymi, działalność finansowa czy też działalność operacyjna); 
  • aktywa i personel jakimi dysponuje udziałowiec do realizacji swoich funkcji.

Na podstawie informacji uzyskanych należy podjąć decyzję o dalszych działaniach przygotowawczych zmierzających do prawidłowego rozliczenia wypłacanej dywidendy z perspektywy podatku u źródła (WHT), czyli np. zmierzających do uzyskania opinii o zastosowaniu zwolnienia lub przygotowanie oświadczenia o spełnieniu wymogów do zwolnienia.

 

Czy ta strona była pomocna?