Analizy

Świadczenia pracownicze

Alert podatkowy (24/2014)

Informujemy, że 8 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących nieodpłatnych świadczeń zapewnianych przez pracodawców swoim pracownikom.

Z kolei kilka dni temu opublikowane zostało pisemne uzasadnienie powyższego wyroku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z ogłoszonego uzasadnienia Trybunału, które mogą być pomocne dla pracodawców w wypełnianiu ich obowiązków jako płatników.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że analizowane przepisy ustawy PIT w zakresie przychodu z tytułu świadczeń pracowniczych podlegającego opodatkowaniu są zgodne z Konstytucją, przy czym „inne nieodpłatne świadczenie” wskazane w przepisach powinny być rozumiane jako oznaczające „wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika”.

W wyroku Trybunał podkreślił, że nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty podlega opodatkowaniu, a także wskazał i uściślił kryteria, które pozwalają na wyróżnienie nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód pracownika. Przy ocenie, czy dane świadczenie stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, nie jest istotny sam zamiar pracodawcy obdarowania pracownika, lecz obiektywna ocena, czy świadczenie jest formą zapłaty za pracę, dokonaną w czymś innym niż w pieniądzu.

Podsumowując argumentację wskazaną w uzasadnieniu wyroku Trybunału, przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu jest tylko takie nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik w pełni dobrowolnie skorzystał i na otrzymanie którego wyraził zgodę, a które ponadto zostało spełnione w jego interesie i prowadziło do przysporzenia mu realnej korzyści (w postaci powiększenia aktywów majątkowych lub zaoszczędzenia tych wydatków, które pracownik zobowiązany byłby ponieść).

W oparciu o powyższe kryteria, zdaniem Trybunału, przychód po stronie pracownika nie powstanie w przypadku świadczeń takich jak uczestnictwo w imprezach wyjazdowych, kursokonferencjach czy spotkaniach integracyjnych, gdyż świadczenia te nie przekładają się na powstanie realnej korzyści po stronie pracownika. Także ubezpieczenie pracownika w czasie wykonywania pracy (np. dodatkowe ubezpieczenie obejmujące leczenie w trakcie podróży służbowej) nie będzie stanowiło nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu, jako że leży w interesie pracodawcy. Jednocześnie Trybunał wskazał, że niektóre rodzaje świadczeń, z których pracownik korzysta dobrowolnie i na które wyraził zgodę, stanowią przysporzenie objęte podatkiem. Do tego typu świadczeń potencjalnie zaliczyć można dodatkowe ubezpieczenie medyczne, zapewniony bilet miesięczny czy dowóz do pracy.

W świetle wyroku, pracodawcy powinni rozważyć dokonanie przeglądu oferowanych pracownikom świadczeń pozapłacowych, aby zweryfikować, czy są one traktowane prawidłowo dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, możemy zaproponować Państwu spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie, aby przedyskutować kwestie wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które mogą być istotne w Państwa sytuacji.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy