Świadczenia pracownicze

Analizy

Zakwaterowanie i inne świadczenia pracownicze - zmiana w podejściu fiskusa

Alert podatkowy 19/2015 | 17 listopada 2015

Świadczenia pracownicze - nowy trend interpretacyjny

Zgodnie z ostatnimi orzeczeniami sądów administracyjnych a także najświeższymi interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez Ministerstwo Finansów, opłacone przez pracodawcę zakwaterowanie nie jest przychodem pracownika mobilnego, nawet w sytuacji, jeżeli nie przebywa on w podróży służbowej. Dotyczy to w szczególności pracowników, którzy w umowie o pracę mają wskazane, jako miejsce wykonywania pracy określony obszar geograficzny (np. terytorium całego kraju lub terytorium kilku województw) i nie wracają codziennie do swojego miejsca zamieszkania.

Dotychczasowe stanowisko fiskusa w tej kwestii było dużo bardziej restrykcyjne. Fiskus wskazywał bowiem, iż ponoszone przez pracodawcę koszty związane z zakwaterowaniem pracownika mobilnego, który nie przebywa w podróży służbowej stanowią jego przychód ze stosunku pracy podlegający, co do zasady, opodatkowaniu i stanowiący podstawę wymiaru składek ZUS.

Na zmianę podejścia sądów do powyższego zagadnienia, a w konsekwencji na zmianę nieprzejednanego wcześniej stanowiska Ministerstwa Finansów, wpłynął wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, w którym wskazane zostały kryteria, jakie musi spełniać dane świadczenie, aby uznać je za przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału, za przychód pracownika mogą zostać uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Praktyczne implikacje i dalsze działania - co dalej ze świadczeniami pracowniczymi?

Zmiana podejścia dotycząca noclegów pracowniczych może przekładać się również na inne świadczenia (np. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, koszty przeniesienia, dojazdy do pracy). Daje ona również pracodawcom możliwość zaoferowania pracownikom, atrakcyjnej formy wynagradzania bez ponoszenia dodatkowych kosztów a nawet w pewnych sytuacjach umożliwia ich ograniczenie.

Finansując zakwaterowanie pracowników mobilnych, a także oferując im inne świadczenia związane z wykonywaną pracą, pracodawcy powinni jednak pamiętać, że zmiana stanowiska fiskusa w powyższej sprawie i idąca za nią zmiana praktyki nie wynika z jakiejkolwiek zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, zarówno pracodawcy, którzy już wcześniej nie rozpoznawali po stronie pracowników mobilnych przychodu w związku z bezpłatnym zakwaterowaniem oferowanym tym pracownikom jak i ci, którzy chcieliby wprowadzić korzystne dla pracowników zmiany w sposobie traktowania powyższych świadczeń, rozważyć powinni podjęcie działań zabezpieczających ich pozycję, na wypadek ewentualnej kontroli lub kolejnej zmiany podejścia organów skarbowych do powyższej kwestii.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy