Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce

Analizy

Ceny Transferowe: Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce

Ustawa o wymianie informacji podatkowych wchodzi w życie 4 kwietnia

Alert podatkowy 1/2017 | 30 marca 2017 r.

27 marca ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa) została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie we wtorek 4 kwietnia. Celem Ustawy jest uregulowanie w jednym akcie kwestii związanych z wymianą informacji podatkowych, a także implementacja do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywy Rady 2014/107/UE, dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 oraz dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza Ustawa dotyczą m.in. Country-by-Country Reporting (raportowania według krajów, dalej: CbCR), zwanego w Ustawie przekazywaniem informacji o grupie podmiotów. Ustawa rozszerza obowiązki polskich podatników należących do dużych grup kapitałowych o dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w odniesieniu do przekazywania informacji o grupie podmiotów a także wprowadza konieczność złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia określającego, jaki podmiot z grupy kapitałowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie tej informacji.

Do tej pory zagadnienia z zakresu CbCR były uregulowane w ustawie o CIT, jednakże z dniem wejścia w życie Ustawy przepisy ustawy o CIT dotyczące obowiązków CbCR zostają uchylone.

Dotychczas obowiązujące przepisy

Dotychczas, na mocy art. 27 ust. 6 ustawy o CIT podmioty krajowe, powiązane ze spółkami krajowymi lub zagranicznymi na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy o CIT:

 • które spełniały kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniały kryteriów jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • które były jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • które posiadały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP) zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium RP oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln EUR

były zobowiązane do przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej (dalej: Sprawozdanie). Obowiązek ten miał być wypełniony w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który miało być składane sprawozdanie.

Takie brzmienie przepisów nakładało obowiązek składania Sprawozdania wyłącznie na polskie podmioty będące jednostkami dominującymi. Nowa Ustawa znacznie rozszerzyła zakres polskich podmiotów podlegających obowiązkom związanym z CbCR.
 

„W czasach globalizacji coraz większego znaczenia nabiera potrzeba wzajemnej pomocy pomiędzy poszczególnymi administracjami podatkowymi w dziedzinie wymiany szeroko rozumianych informacji podatkowych”.

Uzasadnienie do Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Nowa Ustawa – rozszerzenie obowiązków związanych z CbCR w Polsce

Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów

Ustawa, podobnie jak dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy o CIT, obejmuje obowiązkiem składania informacji o grupie podmiotów jednostki dominujące posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Nowa Ustawa rozszerza jednak krąg podmiotów objętych obowiązkiem przygotowania i składania CbCR o jednostki niebędące jednostkami dominującymi. W szczególności, zgodnie z Ustawą, jeżeli w ramach grupy nie wyznaczono innej jednostki zobowiązanej do złożenia CbCR, obowiązkiem w tym zakresie zostanie objęta również jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, niebędąca jednostką dominującą, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na terytorium RP działalność przez zagraniczny zakład w przypadku, gdy spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • jednostka dominująca tej grupy podmiotów nie ma obowiązku przekazania informacji o grupie w państwie lub terytorium, w którym ma siedzibę lub zarząd,
 • właściwe organy państwa jednostki dominującej nie zawarły odpowiedniej umowy z organami RP w zakresie wymiany informacji podatkowych (nie są stroną wielostronnego porozumienia dotyczącego wymiany raportów CbC, ang. Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports),
 • jurysdykcja podatkowa jednostki dominującej zawiesiła automatyczną wymianę informacji o grupie podmiotów lub nie wywiązywała się z obowiązku przekazywania tej informacji i jednostka dominująca została o tym fakcie powiadomiona.

W praktyce oznacza to, że również polskie podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych (niebędące jednostką dominującą w grupie) będą mogły być zobowiązane do składania CbCR.

Warto podkreślić, że jeśli jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów nie otrzyma od jednostki dominującej danych wymaganych w informacji o grupie podmiotów, wówczas zobowiązana jest poinformować o tym fakcie w składanym CbCR oraz przekazać wszystkie posiadane dane.

Obowiązek złożenia powiadomienia

Ponadto, Ustawa wprowadza również nowy obowiązek spoczywający na jednostkach podlegających CbCR, wchodzących w skład grupy podmiotów, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP lub prowadzą działalność przez zagraniczny zakład na terytorium RP. Jednostki te będą zobowiązane do złożenia powiadomienia, w którym poinformują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

 • są jednostką dominującą (wyznaczoną jednostką albo inną jednostką składającą CbCR) lub
 • wskażą jednostkę składającą CbCR, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazany CbCR.

„(…) w dniu 27 stycznia 2016 r. Rzeczpospolita Polska podpisała porozumienie wielostronne (Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego odbywać się będzie współpraca oraz wymiana informacji zawarta w przedmiotowych informacjach w ramach OECD. Oprócz Polski w tym czasie podpisało to porozumienie 30 innych państw”.

Uzasadnienie do Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Przepisy wykonawcze do nowej Ustawy

Przepisy wykonawcze do nowej Ustawy, czyli Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (dalej: Rozporządzenie) wraz z załącznikiem stanowiącym instrukcję dotyczącą wypełniania informacji o grupie podmiotów zostaną opublikowane po wejściu w życie Ustawy. Opublikowany dotychczas projekt Rozporządzenia uwzględnia treść ustaleń podjętych w tym zakresie przez OECD (raport OECD kończący prace nad działaniem 13 OECD) oraz dokument – Country by Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and Taxpayers.

Projekt Rozporządzenia wskazuje, że informacja o grupie podmiotów powinna zawierać następujące informacje:

 1. cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta);
 2. dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów (nazwa jednostki wchodzącej w skład grupy, numer identyfikacji podatkowej, dane adresowe);
 3. nazwę grupy podmiotów;
 4. wskazanie sprawozdawczego roku obrotowego;
 5. określenie waluty, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów;
 6. dane dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów [wartość osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty przed opodatkowaniem), zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielnego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych)] – z podziałem na państwa lub terytoria;
 7. wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy – z podziałem na państwa lub terytoria;
 8. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów.

Załącznik do projektu Rozporządzenia zawiera szczegółową instrukcję dotyczącą wypełniania CbCR, w szczególności doprecyzowującą wskazania projektu Rozporządzenia w celu ułatwienia podmiotom przekazania poprawnych informacji.

Dokumenty dostępne są pod następującymi linkami:

Wzór sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów

Terminy

Terminy złożenia informacji o grupie kapitałowej

W odniesieniu do podmiotów będących jednostkami dominującymi[1] oraz w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego[2] rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r. jednak nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. – CbCR powinien zostać przekazany w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym CbCR za 2016 r. powinien zostać złożony do końca 2017 r.).

W odniesieniu zarówno do podmiotów będących jednostkami dominującymi[3], jak i podmiotów niebędących jednostkami dominującymi[4] oraz w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. – CbCR powinien zostać przekazany w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym CbCR za 2017 r. powinien zostać złożony do końca 2018 r.).

Ustawa przewiduje możliwość dobrowolnego przekazania CbCR za rok rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. przez polskie podmioty niebędące jednostką dominującą (więc objęte obowiązkiem składania CbCR dopiero po dniu 31 grudnia 2016 r.), jeśli zostaną wyznaczone przez grupę podmiotów do złożenia CbCR, pod warunkiem, że wyznaczony przez grupę polski podmiot przekaże stosowne powiadomienie i zgromadzi wszystkie informacje wymagane przez CbCR.

Warto zaznaczyć, że CbCR należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Terminy złożenia powiadomienia

W odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r. jednak nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. – powiadomienie powinno nastąpić w ciągu 10 miesięcy od końca tego roku obrotowego.

W odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. powiadomienie powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.

[1] Dotyczy podmiotów, które były objęte obowiązkiem CbCR na podstawie ustawy o CIT.

[2] Ustawa, jako sprawozdawczy rok obrotowy określa rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie podmiotów.

[3] Dotyczy podmiotów, które były objęte obowiązkiem CbCR na podstawie ustawy o CIT.

[4] Dotyczy podmiotów, które do tej pory nie były objęte obowiązkiem CbCR na podstawie ustawy o CIT.

„Jednostka (…) przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o grupie podmiotów sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych”.

Art. 83 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Sankcje

Ustawa przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków opisanych powyżej. W szczególności, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów podlega karze pieniężnej, gdy:

 • nie dopełniła obowiązku przekazania CbCR (w tym przypadku karze podlega jedynie jednostka dominująca lub wyznaczona jednostka) lub
 • nie przekazała powiadomienia.

Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN (kwota ta będzie uzależniona od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki oraz jej możliwości finansowych). 

Co istotne, Ustawa wprowadza zmiany do ustawy Kodeks karny skarbowy, w szczególności pojawia się nowy art. 80d wprowadzający karę grzywny do 240 stawek dziennych (tj. w 2017 r. do 6 400 000 PLN) za składanie nieprawdziwych informacji o grupie podmiotów.

Wnioski

W świetle powyższego Spółkom, będącym jednostkami dominującymi w międzynarodowej grupie kapitałowej rekomendujemy:

 • zidentyfikowanie czy międzynarodowa grupa kapitałowa, na której czele stoi podlega obowiązkowi sporządzania informacji o grupie podmiotów;
 • sprawdzenie i dochowanie terminu powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że jest jednostką dominującą składającą CbCR;
 • sprawdzenie i dochowanie terminu złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej CbCR.
 • Spółkom niebędącym jednostkami dominującymi w międzynarodowej grupie kapitałowej rekomendujemy:
 • zidentyfikowanie czy międzynarodowa grupa kapitałowa, do której należy dany podmiot podlega obowiązkowi sporządzania CbCR;
 • skontaktowanie się z grupą w celu ustalenia jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i złożenie CbCR;
 •  sprawdzenie i dochowanie terminu powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, kto jest jednostką raportującą oraz wskazanie jurysdykcji, w której zostanie przekazany CbCR.

„Kto działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

Art. 80d ustawy Kodeks karny skarbowy wprowadzony przez przepisy art. 95 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?