Analizy

Zmiana Ordynacji podatkowej

Alert podatkowy (23/2014)

Projekt Nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 9 lipca 2014 roku niesie za sobą ponad 150 nowych regulacji.

Prócz zmian w obowiązujących przepisach wprowadza nowe instytucje, które według założeń projektu mają na celu podniesienie efektywności systemu poboru podatków i jego uszczelnienie, oraz wprowadzenie pewnych proceduralnych udogodnień. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia, które są przedmiotem nowelizacji.

1. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych, w szczególności:

 • przedmiotem interpretacji indywidualnej nie będą mogły być przepisy regulujące właściwość oraz prawa i obowiązki organów
 • jeżeli zdarzenie przyszłe lub stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym wydawane będzie postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego, lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku zastosowanie znajduje interpretacja ogólna
 • kompleksowe uregulowanie delegacji organów podatkowych w sprawach interpretacji indywidualnych
 • brak ochrony interpretacji indywidualnej w przypadku zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym, tj. przez dwa podmioty, które uczestniczą w tym samym stanie faktycznym, lub mają uczestniczyć w zdarzeniu przyszłym
 • podmiot zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

2. Wprowadzenie kompleksowych regulacji mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w tym:

 • Możliwość uzyskania tzw. opinii zabezpieczającej wydawanej przez ministra finansów na wniosek zainteresowanego (opinia miałaby być wydawana w terminie 6-miesięcy, przy opłacie wynoszącej 30.000 zł jeżeli przynajmniej jedna czynność prawna wchodząca w skład planowanej konstrukcji prawnej ma być dokonana z podmiotami będącymi nierezydentami, lub z podmiotami kontrolowanymi lub zarządzanymi przez nierezydentów lub 15.000 zł - w pozostałych przypadkach). Zastosowanie się do opinii zabezpieczającej nie może szkodzić wnioskującemu, przepisy o ochronie z interpretacji indywidualnych stosuje się odpowiednio,
 • Wprowadzenie klauzuli obejścia prawa, obejmującej definicje budujące tą instytucję (w szczególności definicję unikania opodatkowania, konstrukcji prawnej, sztucznej konstrukcji prawnej i inne), w wyniku zastosowania której, przy zaistnieniu ustawowo przewidzianych przesłanek organy podatkowe będą mogły pomijać sztuczne konstrukcje prawne i wywodzić konsekwencje podatkowe właściwe dla tzw. typowych konstrukcji prawnych,
 • Wprowadzenie kolegialnego organu Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, wydającego opinię w terminie 6 miesięcy na wniosek organu lub strony.

3. Modyfikacja przepisów dotyczących odsetek za zwłokę, w tym:

 • obniżenie stawki odsetek za zwłokę do 50% stawki podstawowej, przy jednoczesnym ograniczeniu jej zastosowania do przypadków składania korekty deklaracji w ciągu 6 miesięcy od upływu złożenia terminu deklaracji pierwotnej,
 • wprowadzenie sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej dla podatników VAT i akcyzy, w szczególności w przypadku składania korekty w związku z ujawnieniem uchybień w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego

4. Kompleksowa nowelizacja regulacji obejmujących instytucję nadpłaty podatkowej, w tym:

 • Brak obowiązku dołączania do korekty deklaracji składanej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty uzasadnienia przyczyn korekty,
 • Rozszerzenie zasady zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych z momentem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty

5. Całościowe uregulowanie zagadnienia działania przez pełnomocnika, w tym:

 • Wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego i wdrożenie Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych,
 • Zlikwidowanie instytucji upoważnionego zastępcy reprezentującego podatnika w związku z kontrolą podatkową.
 • Ponadto planuje się wprowadzenie szeregu zmian w szczególności odniesieniu do:
 • uprzednich porozumień cenowych,
 • zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 • praw i obowiązków następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz osób trzecich
 • doręczeń,
 • czynności sprawdzających.

 

Planowane wejście w życie przepisów to co do zasady 1 czerwca 2015 r., za wyjątkiem niektórych przepisów, w tym w szczególności regulacji dotyczących unikania opodatkowania (1 stycznia 2016 r.), przepisów dotyczących pełnomocnictw (1 stycznia 2016 r), a także przepisów dotyczących zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych (1 stycznia 2017 r.).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?