Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Artykuł

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Ceny transferowe, 6 września 2022 r.

Od 1 stycznia 2019 r. dokumentacja cen transferowych, którą powinni sporządzać polscy podatnicy powinna składać się z dokumentacji cen transferowych w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi (local file), grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) oraz raportowania według krajów (country-by-country report).

Dokumentacja cen transferowych (local file) zasadniczo powinna składać się z opisu podatnika oraz opisu transakcji kontrolowanej.

 

Opis podatnika powinien zawierać:

a) opis struktury zarządczej i schematu organizacyjnego podatnika,

b) opis podstawowej działalności podatnika, w tym:

 • wskazania przedmiotu prowadzonej działalności,
 • wskazania rynków geograficznych, na których podatnik prowadzi działalność,
 • opisu branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podatnik prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz istotnych konkurentów,
 • opisu strategii gospodarczej,
 • informacji o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, które mają wpływ na podatnika, które zostały przeniesione w roku podatkowym i w roku poprzedzającym ten rok, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło.

 

Opis transakcji powinien zawierać:

a) opis przedmiotu i rodzaju transakcji kontrolowanej,

b) informacje o podmiotach powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej zawierające szczegółowe dane na ich temat (takie jak m.in. nazwa, siedziba, numer identyfikacji podatkowej, przedmiot podstawowej działalności), jak również rodzaj powiązań pomiędzy tymi podmiotami,

c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji kontrolowanej z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego,

d) opis sposobu kalkulacji cen transferowych w opisywanej transakcji kontrolowanej, wraz z przyjętymi założeniami,

e) wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie z przepisami ustawy o CIT, z podziałem na poszczególnych odbiorców i dostawców,

f) dane nt. otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z transakcją kontrolowaną, w tym o dokonanych potrąceniach wzajemnych wierzytelności,

g) informacje finansowe w postaci zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz opisu umożliwiającego przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, lub do innych informacji w nim zawartych,

h) umowy, porozumienia bądź inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,

i) porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje,

j) analizę danych porównawczych albo opis zgodności.

 

Analiza danych porównawczych

Analiza danych porównawczych to ważny element dokumentacji, zawierający informacje, które powinny weryfikować rynkowość warunków transakcji kontrolowanej. Taka analiza powinna opierać się o dane podmiotów niepowiązanych lub dane nt. warunków transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych.

Opis analizy danych porównawczych powinien zawierać:

a) wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji cen transferowych, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,

b) wskazanie podmiotu lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to ze wskazanej metody, wraz z uzasadnieniem wyboru,

c) opis analizy danych porównawczych, przeprowadzonej z wykorzystaniem wskazanej metody, zawierający:

 • opis procesu wyszukiwania i doboru danych porównawczych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,
 • dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,
 • uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,
 • opis korekt porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostały dokonane,
 • wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału danych rynkowych wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane.

 

Opis zgodności

Opis zgodności to z kolei analiza o charakterze w większości opisowym, z której powinno wynikać, że warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Opis zgodności jest przygotowywany w szczególności wówczas, gdy sporządzenie analizy danych porównawczych nie jest właściwe dla wybranej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

 

Opis zgodności powinien zawierać, w przypadku wskazania metody stanowiącej technikę wyceny:

 • uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,
 • opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,
 • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,
 • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy - w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,
 • analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,
 • uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej.

 

Uzasadnienie gospodarcze transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

W przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, w dokumentacji cen transferowych (local file) powinno się znaleźć także uzasadnienie gospodarcze takich transakcji, w postaci:

a) opisu spodziewanych:

 • korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
 • innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,

b) opisu pozostałych przyczyn gospodarczych transakcji.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file) powinna składać się z elementów wymienionych poniżej.

Opis grupy kapitałowej, zawierający następujące elementy:

a) opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazw i siedzib lub miejsc zarządów podmiotów wchodzących w jej skład,

b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:

 • opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
 • opis lub schemat łańcucha wartości dla co najmniej pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,
 • wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis przedstawiający, że podmioty świadczące usługi w ramach grupy posiadają odpowiednie zdolności do ich świadczenia oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług świadczonych w ramach grupy i zasad ustalania cen za te usługi,
 • zwięzły opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,
 • informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej.

 

Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy, w tym:

a) ogólnego opisu strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

b) wykazu wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych dla cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,

c) wykazu istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,

d) opisu polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,

e) ogólnego opisu istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedzib lub miejsc zarządów oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty.

 

Opis istotnych transakcji finansowych grupy, zawierający:

a) ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,

b) wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedzib i miejsc sprawowania faktycznego zarządu,

c) ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi tej grupy kapitałowej.

 

Informacji finansowych i podatkowych grupy, zawierające:

a) roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

b) wykaz i zwięzły opis jednostronnych uprzednich porozumień cenowych oraz porozumień podatkowych, wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami, jak również jednostronnych porozumień, dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami, wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż Polska dla podmiotów powiązanych lub zawartych z tymi podmiotami.

Zasadniczo raportowanie według krajów składa się z:

1) informacji o grupie podmiotów, składanej na formularzu CBC-R,

2) powiadomienia o obowiązku informowania o grupie podmiotów, składanej na formularzu CBC-P.


Zarówno informacja o grupie podmiotów, jak i powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów składane są na formularzu elektronicznym, zgodnie z aktualnym wzorem dokumentu elektronicznego umieszczonym w BIP. Aktualne wzory formularzy można znaleźć tutaj: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/inne/pozostale-interaktywne

 

Informacja o grupie podmiotów zawiera między innymi:

a) dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów obejmujące nazwę, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, państwo lub terytorium rezydencji podatkowej,

b) informacje o głównych rodzajach działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów według wskazanego podziału,

c) dane dotyczące działalności prowadzonej przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów obejmujące osiągnięte przychody, zrealizowany zysk (stratę) przed opodatkowaniem, zapłacony i należny podatek dochodowy, sumę kapitału podstawowego (zakładowego), niepodzielony zysk z lat ubiegłych, liczbę pracowników, wartości aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), wartości niematerialnych i aktywów finansowych w podziale na państwa i terytoria, w których jednostki te są rezydentami podatkowymi,

d) inne informacje lub wyjaśnienia, dotyczące ww. danych.

 

Z kolei powiadomienie o obowiązku informowania o grupie podmiotów obejmuje:

a) informację jednostki zobowiązanej do złożenia tego powiadomienia, że sama jest jednostką dominującą lub wyznaczoną do przygotowania i złożenia CBC-R dla całej grupy, bądź też

b) informację, że jednostka zobowiązana do złożenia tego powiadomienia jest jednostką należącą do grupy zobowiązanej do składania CBC-R oraz wskazanie w powiadomieniu jednostki raportującej oraz państwa, w którym zostanie złożony CBC-R.

 

Współautorka:
Kamila Bartos, Starsza Konsultantka w Zespole cen transferowych
 

Czy ta strona była pomocna?