Nadchodzą zmiany w SENT

Analizy

Nadchodzą zmiany w SENT

Ministerstwo Finansów dostrzegło konieczność wyłączenia z obowiązku raportowania w systemie SENT przemieszczeń gazu LPG realizowanych na podstawie e-DD

Ekspres Akcyzowy 6/2021 | 19 maja 2021 r.

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (dalej: „Projekt”),

Projekt przewiduje wyłączenie z systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów z pozycji CN ex 2711 propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (dalej: „gaz LPG”), w przypadku gdy są one przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem elektronicznego dokumentu dostawy (dalej: „e-DD”).

O co chodzi?

Od 1 grudnia 2019 r. gaz LPG został objęty obowiązkiem raportowania w systemie SENT. Obecne przepisy przewidują do 31 stycznia 2022 r. wyłączenie spod obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT w odniesieniu do gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowych dokumentów dostawy. Wyłączenie to, bezpośrednio związane jest z ciągle wydłużającym się okresem przejściowym pozwalającym na stosowanie papierowych dokumentów dostawy w stosunku do przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy oraz zwolnionych ze względu na przeznaczenie, w tym dla gazu LPG.

Zgodnie z jedną z ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 722, dalej: „Ustawa akcyzowa”), okres przejściowy pozwalający na stosowanie papierowych dokumentów dostawy ma się zakończyć w dniu 31 stycznia 2022 r.

Webinar: Digitalizacja podatku akcyzowego

24 maja 2021 r., godz. 10:00-11:00

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

W związku z faktem, że stosowanie e-DD stanie się obowiązkowe, Ministerstwo Finansów dostrzegło konieczność wyłączenia z obowiązku raportowania w systemie SENT przemieszczeń gazu LPG realizowanych na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD. Brak takiej regulacji spowodowałby powstanie obowiązku raportowania tożsamych danych organom podatkowym za pośrednictwem dwóch różnych systemów jednocześnie.

Projektowane zasady niewątpliwe będą stanowiły ułatwienie dla podmiotów działających w branży gazu LPG, bowiem zmniejszą zakres obowiązków sprawozdawczych w ramach wykonywanej działalności.

W uzasadnieniu do Projektu, Ministerstwo Finansów wskazało, że zwolnienie z obowiązku zgłaszania do rejestru przewozu spowoduje, że wprowadzone rozwiązania nie będą nakładać obowiązku zgłaszania przewozu gazu LPG do więcej niż jednego systemu informatycznego.

Co dalej?

Zmiany przewidziane w Projekcie stanowią odpowiedź Ministerstwa Finansów na wielokrotnie kierowane postulaty branży LPG. Należy jednak zauważyć, iż katalog wyrobów akcyzowych, które z dniem 1 lutego 2022 r. mają zostać objęte elektronicznym systemem nadzoru EMCS i jednocześnie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru SENT jest znacznie szerszy. Do kategorii wyrobów akcyzowych, które wraz z definitywnym wejściem w życie e-DD, będą objęte obowiązkiem wykazywania w dwóch różnych systemach informacji na temat przemieszczanych wyrobów będą należeć m.in. oleje smarowe klasyfikowane do pozycji CN 2710 czy preparaty smarowe CN 3403.

Pozostaje więc pytanie, czy w odniesieniu do pozostałych wyrobów akcyzowych, które z dniem 1 lutego 2022 r. mają zostać objęte reżimem e-DD, Ministerstwo Finansów zdecyduje się na wprowadzenie analogicznych wyłączeń z obowiązku rejestrowania zgłoszeń SENT, jak ma to mieć miejsce w odniesieniu do gazu LPG, korzystającego ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Konieczność raportowania w dwóch systemach informatycznych, tj. rejestrze SENT oraz systemie e-DD będzie stanowić istotne obciążenie administracyjne dla przedsiębiorców. Ponadto system SENT wiąże się często z nakładaniem kar pieniężnych za drobne błędy, niemające znaczenia z pespektywy przepisów akcyzowych. Skoro ustawodawca zdecydował się na wyłączenie spod rejestru SENT przewozu wyrobów akcyzowych przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-AD lub dokumentu zastępującego e-AD, to takie samo podejście powinien stosować wobec wyrobów przemieszczanych na e-DD lub dokumencie zastępującym e-DD.

Czy ta strona była pomocna?