Obowiązek dokonania rejestracji przez podmioty zużywające i sprzedające paliwa opałowe

Analizy

Obowiązek dokonania rejestracji przez podmioty zużywające i sprzedające paliwa opałowe

Już 31 marca 2020 r. kończy się okres przejściowy i upływa termin na złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego

Ekspres akcyzowy 1/2020 | 11 lutego 2020 r.

Począwszy od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem koniecznym dla zastosowania obniżonej stawki akcyzy w odniesieniu do paliw opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2019, poz. 864, dalej: „Ustawa Akcyzowa”) będzie złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego, przed podmiot dokonujący sprzedaży lub zużycia paliw opałowych. W związku z nieuchronnie zbliżającym się terminem, zalecamy podjęcie odpowiednich działań celem dopełnienia obowiązku rejestracyjnego.

O co chodzi?

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2019, poz. 1556, dalej: „Ustawa Nowelizująca”). Ustawa Nowelizująca wprowadziła istotne zmiany w zakresie dokonywania obrotu paliwami opałowymi, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15a Ustawy Akcyzowej, czyli takich które podlegają obniżonej stawce akcyzy w związku z ich wykorzystaniem na cele opałowe (dalej jako: „Paliwa Opałowe”). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę Nowelizującą, obowiązek złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy dotyczy podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedają Paliwa Opałowe (pośredniczące podmioty olejowe) oraz podmioty, które dokonują ich zużycia (zużywające podmioty olejowe). Jak wynika jednak z obowiązujących jeszcze przepisów przejściowych, do dnia 31 marca 2020 r. istnieje możliwość dokonywania obrotu Paliwami Opałowymi na zasadach obowiązujących przed 1 września 2019 r. Czyli podmioty które zużywają lub sprzedają paliwa opałowe do końca marca nie muszą składać uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego.

Należy zauważyć, że na stronie internetowej RCL został opublikowany projekt z dnia 30 września 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym (numer w wykazie prac legislacyjnych: UD563, dalej: „Projekt”), który przewiduje zniesienie obowiązku składania uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego i zastąpienie go zgłoszeniem rejestracyjnym oraz zgłoszeniem o posiadanych urządzeniach grzewczych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę że Projekt znajduje sią na wczesnym etapie prac legislacyjnych, a same prace nad nim nie posunęły się znacząco do przodu przynajmniej od początku roku, może to oznaczać iż planowane zmiany nie zaczną obowiązywać przed końcem marca 2020 r.

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty, które zamierzają po 1 kwietnia 2020 r. sprzedawać lub zużywać Paliwa Opałowe, są zobowiązane, co najmniej na dzień przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu Paliw Opałowych złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego uproszczone zgłoszenie rejestracyjne. Złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego jest jednym z warunków zastosowania obniżonej stawki akcyzy dla Paliw Opałowych, a jego niedochowanie wiąże się z powstaniem zobowiązania podatkowego w akcyzie wg stawki 1822 zł/1000 litrów lub 2047 zł/1000 kg. Ponadto, Ministerstwo Finansów przestrzega w swoich komunikatach, że w praktyce nie będzie możliwe nabycie Paliwa Opałowego przez podmiot lub nawet osobę fizyczną, która nie dokona rejestracji.

Co dalej?

Rekomendujemy śledzenie postępu prac legislacyjnych nad Projektem, który ma wprowadzić istotne zmiany w zakresie rejestracji dla Paliw Opałowych. Niemniej, z uwagi na to, że Projekt nie został jeszcze nawet skierowany do Sejmu, trudno jest ocenić, kiedy wejdzie on w życie i czy odbędzie się to przed 31 marca 2020 r., należy rozważyć podjęcie odpowiednich działań celem dokonania rejestracji uproszczonej dla celów akcyzy oraz przygotowanie się na przemieszczanie Paliw Opałowych na nowych zasadach w ramach systemu SENT.

Czy ta strona była pomocna?