Brexit może mieć wpływ również na rozliczenia akcyzy

Analizy

Brexit może mieć wpływ również na rozliczenia akcyzy

Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie dokonywania obrotu wyrobami akcyzowymi z Wielką Brytanią

Ekspres akcyzowy 8/2020 | 21 maja 2020 r.

Z dniem 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Niemniej jednak, zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE seria L, 2020.29.7, dalej: „Umowa o wystąpieniu”) do końca 2020 r. obowiązuje okres przejściowy, w trakcie którego prawo unijne (w tym przepisy akcyzowe) stosuje się odpowiednio do Wielkiej Brytanii i na jej terytorium.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące akcyzy

Komisja Europejska opublikowała niedawno na swoich stronach nowe wytyczne dotyczące postępowania w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego. Jak wynika z powyższego dokumentu, począwszy od 1 stycznia 2021 r. wszelkie przemieszczenia wyrobów akcyzowych pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE będą stanowiły odpowiednio import albo eksport dla potrzeb akcyzy. Z końcem 2020 r. podmioty prowadzące składy podatkowe w Wielkiej Brytanii utracą uzyskane zezwolenia, w rezultacie czego nie będą one uprawnione, tak jak do tej pory, do wysyłania i przyjmowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych z innych państw członkowskich UE.

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi, do przemieszczeń wyrobów akcyzowych pomiędzy UE a Wielką Brytanią, które rozpoczną się i nie zostaną zakończone przed 1 stycznia 2021 r. będzie należało stosować zasady dotychczasowe. Oznacza to, że wszystkie dokumenty towarzyszące przemieszczaniu takich wyrobów tj. e-AD czy UDT, pozostaną ważne i będą „potwierdzały” unijny status przemieszczanych wyrobów, pod warunkiem że przemieszczenia te zostaną zakończone do 31 maja 2021 r. Niemniej, od 1 stycznia 2021 r. nie będzie już możliwości dokonania w systemie EMCS zmiany miejsca przeznaczenia lub podziału dostaw, które rozpoczęły się wcześniej.

Natomiast dla przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które rozpoczną się po 31 grudnia 2020 r., nie będzie już w ogóle możliwości stosowania przepisów unijnych, czyli ich wysyłki w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy (za pomocą EMCS na podstawie e-AD), ani poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie UDT.

Co to oznacza w praktyce?

Podmioty, które dokonują obrotu wyrobami akcyzowymi z Wielką Brytanią powinny zapoznać się z nowymi zasadami, jakie znajdą zastosowanie w odniesieniu do ich działalności gospodarczej. W szczególności, zmiany te mogą być poważne np. dla podmiotów nabywających wyroby akcyzowe z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy. Problem ten może dotyczyć m.in. wyrobów zawierających w swoim składzie skażony alkohol etylowy.

W odniesieniu do przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, podmioty będące stronami takich przemieszczeń, które rozpoczną się jeszcze w 2020 r., ale zakończą dopiero w 2021 r., powinny zadbać o niezwłoczne potwierdzenie odbioru takich przesyłek w systemie EMCS, najpóźniej do końca maja 2021 r. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, takie przemieszczenie będzie traktowane, jako eksport albo import ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym utratą statusu unijnego wyrobów oraz obowiązkiem dopełnienia formalności celnych.

Należy pamiętać, że umożliwienie odsunięcia w czasie momentu zapłaty akcyzy, które jest efektem stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku transakcji z podmiotami spoza UE może wymagać uzyskania odpowiednich zezwoleń. W przeciwnym wypadku, podmioty, które nie przygotują się odpowiednio do nowej rzeczywistości mogą być zobowiązane do zapłaty akcyzy w momencie powstania długu celnego dla importowanych wyrobów lub konieczności ubiegania się o zwrot akcyzy w przypadku eksportu.
 

Jakie kroki należy podjąć by przygotować się na zmiany wywołane Brexitem?

Biorąc pod uwagę, że większość firm jest obecnie skupiona na radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19, zwracamy uwagę, że nie można zapominać o pozostałych ważnych dla biznesu kwestiach, takich jak zbliżający się wielkimi krokami dzień faktycznego opuszczenia struktur UE przez Wielką Brytanię. W przypadku, gdy działalność obejmuje również wymianę handlową z Wielką Brytanią, warto zawczasu przeanalizować dokonywane transakcje. Należy sprawdzić czy nie ma wśród nich wyrobów akcyzowych, a w przypadku gdyby okazało się, że są, warto zastanowić się jakie kroki trzeba podjąć, aby przystosować się do nowej rzeczywistości, już bez Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Czy ta strona była pomocna?