COVID-19: Kolejne propozycje uproszczeń w akcyzie

Analizy

COVID-19: Kolejne propozycje uproszczeń w akcyzie

Prostsze zakupy wyrobów węglowych i LPG z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy

Ekspres akcyzowy 5/2020 | 23 kwietnia 2020 r.

W poniedziałek na stronie Rzędowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (dalej: „Projekt”). Ministerstwo podjęło działania, które mają na celu ułatwienie nabywania przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyrobów węglowych i LPG wykorzystywanych do celów opałowych z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy.

Jakie ułatwienia w nabywaniu wyrobów węglowych i LPG przewiduje Projekt?

Sprzedaż na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy akcyzowej, jest możliwa, o ile sprzedawca wystawi fakturę (albo sporządzi listę finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego), a ponadto uzyska od tego finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

W związku z trwającym stanem epidemii i obostrzeniami w zakresie przemieszczania i utrudnionymi kontaktami interpersonalnymi, utrudnione jest spełnienie tych warunków.

Projekt zakłada, że w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu z przedmiotowego zwolnienia wyrobów węglowych w ilości większej niż 200 kg i mniejszej niż 3000 kg (jednorazowo), czasowo wyłączony będzie obowiązek uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. To oznacza, że wyłączony czasowo będzie obowiązek składania oświadczenia na fakturze lub dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego. Ponadto czasowo wyłączony będzie obowiązek okazywania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego.

Regulacje w tym zakresie będą obowiązywały nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii a zniesione czasowo obowiązki będą musiały zostać dopełnione w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobne ułatwienia przewidziano dla dostaw osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej LPG do celów opałowych, zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Proponowane są następujące zmiany:

  1. możliwość wysłania przez podmiot zużywający podmiotowi wysyłającemu (lecz wyłącznie będącemu podmiotem prowadzącym skład podatkowy lub podmiotem pośredniczącym, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z użyciem EMCS PL) oświadczenia o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby akcyzy (lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia przez NUS zgłoszenia rejestracyjnego) w formie elektronicznej – np. skanem drogą mailową lub smsową;
  2. możliwość odstąpienia od uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na papierowych dokumentach dostawy. Będzie za to możliwe potwierdzenie zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms;
  3. wyłączenie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Co ważne, podmioty wysyłające gaz LPG zwolniony od akcyzy, będą musiały dopełnić obowiązków opisanych w pkt. 1 i 2 nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Co szczególnie interesujące, Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, lecz z mocą od dnia 14 marca 2020 r. To oznacza, że powyższe uproszczenia będą mogły być stosowane także do już dokonanych dostaw (lecz nie wcześniejszych niż 14 marca 2020 r.).

Webcast: Możliwości zwiększenia efektywności w zakresie cła i akcyzy w czasie pandemii COVID-19

Nagranie z 15 kwietnia 2020 r.

Obejrzyj nagranie

Co dalej?

Mimo, że ten sposób procedowania może budzić pewne wątpliwości, to inicjatywę projektodawcy należy ocenić pozytywnie. Ułatwienie dokonywania w czasie epidemii bezpiecznych dostaw osobom fizycznym wyrobów węglowych i LPG, wykorzystywanych do celów opałowych, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W sytuacji kiedy osoby przebywają na kwarantannie, nie było możliwe dopełnienie wymogów wynikających z regulacji. Można jedynie ubolewać, że uproszenia nie zostały zastosowane w przypadku olejów opałowych, które przecież spełniają tę samą funkcję, co wyroby węglowe i LPG, a ich zakup też związany jest z wymogami, które nie zawsze można spełnić bez osobistego kontaktu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?