Nadwyżki wyrobów przemieszczanych na e-DD nie są zwolnione z akcyzy?

Artykuł

Nadwyżki wyrobów przemieszczanych na e-DD nie są zwolnione z akcyzy?

Opodatkowanie akcyzą nadwyżek wyrobów przemieszczanych na e-DD

Ekspres Akcyzowy 8/2023 | 16 maja 2023 r.

W dniu 3 marca 2023 r. WSA w Gliwicach w wydanym wyroku (sygn. III SA/Gl 819/22) stwierdził, że w sytuacji, gdy ilość dostarczonych w ramach zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych przekracza ilość ujętą w dokumencie e-DD, stwierdzone nadwyżki powinny podlegać efektywnemu opodatkowaniu akcyzą.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 31a ust. 1 Ustawy Akcyzowej, jednym z warunków zastosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych jest: (i) sporządzenie, po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej sprzedaż, (ii) przesłanie tego projektu e-DD do Systemu nie później jednak niż do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż oraz (iii) uzyskanie z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym oraz dokonanie czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży tych wyrobów w Systemie.

Istotne wątpliwości budzą sytuacje, kiedy rzeczywista ilość sprzedanych wyrobów węglowych jest większa, niż ilość określona w fakturze, na podstawie której wystawiono e-DD. W wydanej interpretacji o sygn. 0111-KDIB3-3.4013.172.2022.2.MK z 20 września 2022 r., Dyrektor KIS stwierdził, iż takie nadwyżki wyrobów węglowych nie będą objęte zwolnieniem z akcyzy. Stanowisko to podzielił WSA w Gliwicach, który w uzasadnieniu wskazał, iż skoro projekt e-DD został sporządzony na podstawie faktury zawierającej mniejszą ilość węgla, niż faktycznie dostarczona do finalnego nabywcy, to nie jest spełniony jeden z warunków zwolnienia i tym samym przedmiotowa nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

Co to oznacza w praktyce?

Z uwagi na brak możliwości skorygowania wystawionych w systemie EMCS dokumentów e-DD, dla zachowania warunków zwolnienia z akcyzy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych istotne jest, aby faktury korygujące (zwiększające ilość sprzedanych wyrobów) były wystawiane przed upływem terminu na wystawienie e-DD, tak aby ilość wskazana w e-DD odpowiadała ilości, która rzeczywiście została dostarczona do finalnego nabywcy węglowego.

Natomiast w sytuacji, kiedy ilość wskazana na dokumencie e-DD będzie mniejsza, niż ilość faktycznie dostarczona dla danego podmiotu, wówczas pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe powinien zapłacić akcyzę od sprzedanych nadwyżek.

Co dalej?

Podmioty, które dokonują sprzedaży wyrobów węglowych na cele zwolnione z akcyzy, powinny przeanalizować, czy w ramach prowadzonej działalności zdarzają się sytuacje, kiedy ilość wyrobów węglowych dostarczonych do klienta różni się od ilości wskazanej na e-DD oraz odpowiednio zrewidować procedury wewnętrzne odnoszące się do zasad wystawiania faktur korygujących oraz przesyłania komunikatów w systemie EMCS.

Warto również mieć na uwadze, że konkluzje zawarte w przedmiotowym wyroku mogą być stosowane przez organy także w odniesieniu do innych wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności podmioty dostarczają wyroby na podstawie e-DD i w ramach dostaw kontrahenci stwierdzają nadwyżki wyrobów, w naszej ocenie warto rozważyć zabezpieczenie swojej pozycji podatkowej poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy wobec tych nadwyżek ma zastosowanie procedura zwolnienia z akcyzy bądź zerowa stawka akcyzy.

Czy ta strona była pomocna?