Analizy

Założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Ekspres Akcyzowy 14/2017 | 27 września 2017 r.

W ostatnim czasie w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów) opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” proponowana regulacja ma stanowić część tzw. „Konstytucji Biznesu” – stanowiącej pakiet zmian prawnych, których celem ma być poprawa otoczenia prawnego obywateli i przedsiębiorców.

Cel nowelizacji

Zasadniczym celem przedstawionym w założeniach do projektowanej ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także doprecyzowanie przepisów.

Zdaniem projektodawców przykładem takiego zmniejszenia obciążeń mają być m.in. zmiany w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej, mające ograniczyć koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Tym niemniej, poza przepisami upraszczającymi działalność, założenia przewidują m.in. przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

Propozycje zmian w ustawie

Proponowane zmiany w przepisach akcyzowych będą dotykać wielu branż i mają obejmować między innymi:

  • wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów;
  • określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego);
  • wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS;
  • wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów;
  • uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, w sytuacji, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;
  • wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, również w formie elektronicznej obok istniejącej formy pisemnej;
  • dostosowanie przepisu określającego system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz uniwersalizacja przywołanych w nim standardów ISO.
Co dalej?

Obecnie założenia do projektu ustawy zostały opublikowane na stronie BIP Rady Ministrów pod numerem UD 295, przedstawiając kierunkowe założenia zmian. Można jednak zauważyć, że proponowana nowelizacja zakłada wprowadzenie regulacji, które będą mogły objąć podmioty z wielu branż.

Z uwagi na fakt, że sam projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, nie można wykluczyć wprowadzenia na dalszym etapie prac kolejnych modyfikacji.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym przebiegu prac nad planowaną nowelizacją.

Czy ta strona była pomocna?