Oleje smarowe

Analizy

Od strat olejów smarowych trzeba zapłacić akcyzę

Ekspres akcyzowy (10/2015)

19 sierpnia 2015 r.

Straty olejów smarowych powstałe w czasie ich magazynowania bądź transportu nie stanowią ubytków w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, wobec czego podlegają opodatkowaniu akcyzą. Kolejny negatywny wyrok NSA dla podatników prowadzących działalność w zakresie olejów smarowych.

Oleje smarowe -  opodatkowanie niedoborów

Podatnik prowadził działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania i przemieszczania olejów smarowych i olejów bazowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (dalej: „Oleje”) w procedurze zawieszenia akcyzy. W ramach prowadzonej działalności powstawały niedobory ilościowe Olejów wynikające z ich właściwości fizykochemicznych, technologicznych bądź przyczyn losowych. W 2009 r. podatnik uzyskał interpretacje potwierdzającą, że powyższe niedobory stanowią nieopodatkowane akcyzą ubytki wyrobów akcyzowych.

Organ interpretacyjny działając z urzędu zmienił jednak pozytywną dla podatnika interpretacje wskazując, że skoro definicja ubytków wyrobów akcyzowych nie obejmuje Olejów, to nie ma podstaw do tego aby regulacje dotyczące ubytków (w znaczeniu prawnym) przenosić na grunt niedoborów Olejów (w znaczeniu faktycznym). Zgodnie ze zmienioną interpretacją niedobory olejów powinny być opodatkowane akcyzą w związku z tym, że opuściły one procedurę zawieszenia pobory akcyzy. Spółka nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem złożyła skargę najpierw do WSA, a następnie do NSA. 

Rozstrzygniecie NSA

W niniejszej sprawie NSA przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez Ministra Finansów w zmienionej interpretacji. Ubytki w znaczeniu nadanym w ustawie akcyzowej nie obejmują swoim zakresem Olejów. Definicja ubytków dotyczy bowiem tylko wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, a Oleje nie są tam wymienione. W opinii NSA zatem niedobory Olejów powinny być opodatkowane akcyzą na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeżeli w trakcie magazynowania czy przemieszczania Olejów dojdzie do powstania niedoborów od ich ilości należy zapłacić akcyzę we właściwej stawce.

Jakie to ma znaczenie?

Przede wszystkim należy podkreślić, że uchwalona przez parlament nowelizacja przepisów ustawy akcyzowej mająca wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.zakłada zmianę ustawowej definicji ubytków. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, do ubytków będzie można zaliczyć wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji. Zamiarem ustawodawcy jest umożliwienie pozyskania norm ubytków do wysokości, których takie straty będą podlegały zwolnieniu. Nowelizacja oczekuje obecnie na podpis Prezydenta.

Nadchodzące zmiany nie mają jednak wpływu na rozliczenia podatku akcyzowego za przeszłość. Niekorzystne dla podatników orzecznictwo NSA może doprowadzić do zakwestionowania rozliczeń podmiotów, które traktowały straty olejów smarowych powstałych podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jako niepodlegające akcyzie. Mimo spodziewanych zmian w ustawie akcyzowej może okazać się konieczne dokonanie korekt rozliczeń akcyzowych w tym zakresie za przeszłość.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy