Pakiet przewozowy -  projekt regulacji dot. monitorowania drogowego przewozu towarów – dalsze prace

Analizy

Pakiet przewozowy – rozszerzenie obowiązku monitorowania na oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce

Ekspres Akcyzowy 05/2017 | 21 marca 2017 r.

W dniu 20 marca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego. Na podstawie przepisów projektu rozporządzenia obowiązkowi monitorowania będą podlegały m.in. oleje wykorzystywane do celów spożywczych. Wprowadzenie powyższej regulacji może w konsekwencji wpłynąć na istotne rozszerzenie zakresu podmiotowego pakietu przewozowego na wiele przedsiębiorstw z branży spożywczej, handlowej i przemysłowej, dokonujących w ramach prowadzonej działalności obrotu wyżej wymienionymi towarami.

Szeroki zakres towarów objętych monitoringiem

Przepisy rozporządzenia przewidują, że systemem monitorowania drogowego zostały objęte towary, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14. Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest zatem bardzo szeroki, obejmując m.in. oleje roślinne otrzymywane z nasion słonecznika, rzepaku, oliwek, orzeszków ziemnych, oleje sojowe, tłuszcze i oleje zwierzęce, margaryny oraz jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych.

Podobnie jak w przypadku towarów określonych w ustawie, co do zasady monitorowany będzie przewóz towarów o masie brutto przesyłki przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Obowiązkom przewidzianym w ustawie nie będą podlegały towary przewożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów.

Cel wprowadzenia regulacji

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wskazujące na występowanie nieprawidłowości w zakresie dokonywanego obrotu tymi towarami, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług, zasadnym jest włączenie ich do systemu monitorowania drogowego jako próby uszczelnienia systemu podatkowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż uzasadnienie odnosi się zasadniczo do wyłudzeń związanych z obrotem olejami rzepakowymi. Samo rozporządzenie przewiduje natomiast analogiczne obowiązki w przypadku wielu innych olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych.

Wejście w życie rozporządzenia

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezentowana w poprzednich wydaniach ekspresu akcyzowego ustawa o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów, po zatwierdzeniu poprawek senackich, została przekazana do podpisu przez Prezydenta.

Konsekwencje

Proponowane zapisy rozporządzenia w obecnym brzmieniu mogą znacząco rozszerzyć zakres przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi monitorowania przewozu. Wymogi mogą dotyczyć przede wszystkim podmiotów działających w handlu oraz przemyśle spożywczym. Co ciekawe, w załączonej do projektu rozporządzenia Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Finansów nie wskazało przybliżonej ilości podmiotów mogących zostać objętymi nowymi wymogami (wskazując w rubryce Podmioty gospodarcze dokonujące obrotu tymi towarami na brak danych w tym zakresie). Powyższe rozporządzenia w praktyce może spowodować objęcie wymogami pakietu przewozowego nowej, bardzo licznej grupy przedsiębiorstw, będących nieświadomymi podleganiu nowym regulacjom.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym przebiegu prac nad projektem rozporządzenia.

Czy ta strona była pomocna?