Analizy

Pakiet przewozowy – zakończenie prac nad nowelizacją

Ekspres Akcyzowy 2/2018 | 4 czerwca 2018 r.

Dnia 30 maja 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1039). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2018 r.

Rozszerzenie obowiązku na przewóz kolejowy

Nowelizacja wprowadza modyfikację tytułu ustawy na „ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów”, jak również przewiduje wprowadzenie zmian w brzmieniu wielu przepisów. Już nie tylko transport drogowy, ale również przewóz koleją określonych w ustawie towarów będzie objęty szczególnymi obowiązkami. Ta rewolucyjna zmiana wymusiła szereg modyfikacji w ramach istniejących przepisów, mających na celu odpowiednie dostosowanie regulacji do nowego obszaru jej stosowania.

Usunięcie PKWiU oraz zmiany w zakresie klasyfikacji do kodów CN

Kolejną ważną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja jest odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług („PKWiU”). Jest ona odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców co do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie dwóch różnych klasyfikacji - PKWiU i Nomenklatury Scalonej („CN”). Konsekwencją rezygnacji ze stosowania klasyfikacji PKWiU jest wprowadzenie stosownych zmian również w innych przepisach.

W zakresie klasyfikacji do kodów CN, wprowadzono istotne zmiany w zakresie kodów 2905 i 3824 oraz 2707 i 3814, o czym pisaliśmy w Ekspresie Akcyzowym z dnia 12 stycznia 2018 r. Zmiany w tym zakresie, chociaż miały być odpowiedzią na postulaty wielu branż, to ze względu na swój kształt w dalszym ciągu mogą być źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych.

Zgłoszenie grupowe

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja przewiduje możliwość dokonywania grupowego zgłoszenia towarów. Zgłoszenie to będzie pozwalało na przesyłanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne czterocyfrowe pozycje CN) do jednego odbiorcy i do jednego miejsca dostarczenia na jednym środku transportu, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l. Oznacza to, że będzie ono mogło obejmować towary o różnych kodach CN, co powinno okazać się dużym ułatwieniem dla podatników.

Niemniej, zgłoszenie nie będzie pozbawione ograniczeń. Przepisy nowelizowanej ustawy zakładają, że to Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia, w jakich przypadkach będzie można objąć jednym zgłoszeniem kilka przesyłek o różnych pozycjach CN.

Produkty lecznicze

Pakietem przewozowym zostaną objęte również wybrane produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne. W ich zakresie, zostaną wprowadzone regulacje nakładające nowy obowiązek zgłaszania niektórych przemieszczeń do systemu monitorowania przewozu towarów. Argumentem za wprowadzeniem tego rozwiązania jest konieczność ograniczenia wywozu leków poza granice Polski (tzw. „import odwrócony”). Wykaz takich produktów, środków i wyrobów ogłasza, w drodze obwieszczenia, co najmniej raz na 2 miesiące minister właściwy do spraw zdrowia.

Wejście w życie ustawy

Znowelizowana ustawa została ogłoszona 30 maja 2018 r. W związku z 14-dniowym vacatio legis, nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 14 czerwca 2018 r.

Mimo wprowadzenia uproszczenia w postaci rezygnacji z klasyfikacji PKWiU, zastosowanie znajdą liczne nowe obowiązki, do których należy się odpowiednio przygotować. Co ważne, dotyczyć one będą zarówno towarów przemieszczanych koleją, jak również transportem drogowym. Na nowe obowiązki powinni szczególną uwagę zwrócić przedsiębiorcy związani z szeroko rozumianym sektorem farmaceutycznym.

Czy ta strona była pomocna?