Nowy termin wdrożenia zmian w zwolnieniach od akcyzy dla wyrobów węglowych ilustracja

Analizy

Planowana zmiana w paliwowych koncesjach

Ekspres Akcyzowy 15/2016 | 17 listopada 2016 r.

Obecnie w Ministerstwie Energii trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Przyczyna planowanych zmian

Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji lub wpisania do rejestru podmiotów przywożących.

Zakres proponowanych zmian

Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji lub wpisowi do rejestru podmiotów przywożących. 

Zgodnie z projektem, obowiązkowi koncesyjnemu w zakresie paliw ciekłych w przypadku ich wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu, w tym obrotu z zagranicą mają podlegać półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe oraz biopaliwa płynne o określonych kodach CN. Wśród tych wyrobów zostały wskazane m.in. wyroby o kodach CN takich jak 27101225, 271012 41, 271012 45, 271012 49, ale również inne nafty o kodach CN 2710 19 25 czy 2710 19 29.

Projekt wskazuje również wyroby, których przywóz rozumiany jako nabycie wewnątrzwspólnotowe bądź import będzie wymagał wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Katalog ten jest zbieżny z katalogiem wyrobów podlegających obowiązkowi koncesyjnemu, niemniej, dodatkowo zawiera również wyroby stanowiące benzyny lakowe i przemysłowe o kodzie CN 271012 21 wyłączone z obowiązku koncesyjnego.

Praktyczne konsekwencje planowanych zmian

Projekt w obecnie zaproponowanym kształcie może rodzić konsekwencje dla wielu podmiotów, działających w szczególności w obszarach innych niż rynek paliwowy. Podkreślenia bowiem wymaga, że wskazany na ten moment w projektowanym rozporządzeniu katalog wyrobów określonych jako paliwa ciekłe, które zgodnie z projektem mają podlegać obowiązkowi koncesyjnemu obejmuje wyroby o przeznaczeniu lub wykorzystaniu również do celów innych niż cele napędowe czy opałowe.

Przykładem takich wyrobów są produkty o kodzie CN 271012 25 o zwyczajowej nazwie handlowej benzyna ekstrakcyjna jak również produkty o kodzie CN 271019 29 o zwyczajowej nazwie handlowej nafta świetlna.  Przedmiotowe wyroby są powszechnie stosowane np. w branży producentów farb jako dodatki i domieszki do farb i lakierów.

Nałożenie obowiązku koncesyjnego na nowe wyroby może oznaczać dla przedsiębiorców w niektórych przypadkach nie tylko konieczność uzyskania dodatkowego zezwolenia i spełnienia dodatkowych wymogów formalnych. Wskazać należy, że w świetle obecnych przepisów prawa energetycznego, podmioty, które dokonują produkcji paliw ciekłych bądź obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, w celu uzyskania koncesji, są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Warto jednak zwrócić uwagę, że w obecnym kształcie rozporządzenie budzi pewne wątpliwości interpretacyjne, w jakich sytuacjach przedsiębiorca ma uzyskiwać koncesję, a w jakich wyłącznie rejestrować się jako podmiot przywożący. Powyższe wątpliwości mają szczególnie doniosły charakter z uwagi na możliwe negatywne konsekwencje niepodjęcia właściwych działań przez podmioty zobowiązane na gruncie nowych uregulowań.

W dniu14 listopada br. w ramach konsultacji społecznych odbyła się konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia. Przedstawiciele różnych branż podczas konsultacji zgłosili liczne uwagi do proponowanego rozporządzenia. Można spodziewać się, że wkrótce Ministerstwo Energii ogłosi kolejny projekt rozporządzenia. Na ten moment nie jest jednak wiadome, w jakim zakresie uwagi przedsiębiorców zgłoszone w procesie konsultacji zostaną wzięte przez Ministerstwo pod uwagę. Ponieważ wejście rozporządzenia w życie może oznaczać powstanie nowych obowiązków po stronie przedsiębiorców, powinni oni śledzić przebieg prac nad rozporządzeniem oraz ocenić jego wpływ na działalność gospodarczą.

Planowana data wejścia w życie

Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, czyli od dnia opublikowania finalnej wersji aktu w Dzienniku Ustaw. 

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe
Czy ta strona była pomocna?