Planowane zmiany w zakresie obrotu olejami opałowymi

Analizy

Planowane zmiany w zakresie obrotu olejami opałowymi

Nowe obowiązki związane z objęciem olejów opałowych preferencyjną stawką akcyzy

Ekspres Akcyzowy 4/2019 | 19 marca 2019 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt ustawy”), będący owocem przeprowadzonych uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Zgodnie z treścią korespondencji załączonej do projektu, jego celem jest m.in. utrzymanie trendu wzrostowego wpływów budżetowych z tytułu podatków poprzez zmniejszanie szarej strefy w obszarze paliw opałowych.

Nowe obowiązki dla podmiotów obracających olejami opałowymi

Zgodnie z treścią uzasadnienia do Projektu ustawy, ma on na celu wprowadzenie kompleksowych regulacji prawnych służących uszczelnieniu systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami opałowymi. Ponadto, projektowane regulacje mają również w pewnym stopniu zmniejszyć zakres obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców handlujących takimi olejami.

W myśl projektowanych przepisów, aby móc stosować obniżoną stawkę akcyzy dla olejów opałowych wykorzystywanych na cele opałowe, niezbędne będzie m.in.:

  • odpowiednie monitorowanie za pomocą systemu SENT (pakiet przewozowy) przewozu jak również samych transakcji sprzedaży i zakupu którym nie towarzyszy przemieszczenie olejów (ponadto obowiązek ten będzie musiał być spełniony niezależnie od przeznaczenia tych wyrobów i stosowania preferencji w akcyzie),
  • zachowanie określonego schematu transakcji tymi wyrobami,
  • odrębne zarejestrowanie się na potrzeby akcyzy dla celów obrotu olejami opałowymi (tzw. rejestracja uproszczona).

Naszym zdaniem szczególnego podkreślenia wymaga potencjalny zasięg planowanych zmian, który w znacznym stopniu może dotknąć również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Według obecnych zapisów Projektu ustawy, takie osoby fizyczne będą musiały zarówno dokonać uproszczonej rejestracji dla celów akcyzy jak również wypełniać obowiązki w zakresie SENT np. za pomocą platformy PUESC, co wiąże się z określonymi obowiązkami chociażby dotyczącymi rejestracji do odpowiedniego systemu informatycznego.

Ponadto, Projekt ustawy zakłada utworzenie dwóch nowych instytucji dla celów akcyzy (i) pośredniczącego podmiotu olejowego oraz (ii) zużywającego podmiotu olejowego. W efekcie, aby skorzystać z preferencyjnej stawki akcyzy dla paliw opałowych, podmioty które do tej pory miały niewiele wspólnego z obowiązkami akcyzowymi będą musiały nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości.
 

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy?

Projekt ustawy przewiduje wejście w życie nowych przepisów w kilku etapach. W zakresie zmian w ustawie o podatku akcyzowym, już od 1 czerwca tego roku ma zacząć obowiązywać wymóg rejestracji uproszczonej, której będzie należało dokonać przed pierwszą czynnością z wykorzystaniem olejów opałowych niepodlegających zwolnieniu. Pozostałe przepisy Projektu ustawy mają co do zasady wejść w życie od 1 września 2019 r. Jednakże legislator przewidział okres przejściowy – do końca 2019 roku ma być możliwe stosowanie dotychczasowych warunków opodatkowania olejów opałowych obniżoną stawką akcyzy.
 

Konsekwencje niedotrzymania nowych obowiązków

Analizując obecny kształt regulacji zawartych w Projekcie ustawy, jednym z bardziej uciążliwych obowiązków wymagających zaangażowania ze strony podmiotów nabywających oleje opałowe (w tym również osób fizycznych nieprowadzących działalności) wydaje się być objęcie ich systemem monitorowania SENT. Przepisy dotyczące tzw. pakietu przewozowego, przewidują możliwość nakładania dość dotkliwych kar pieniężnych w przypadku niedopełnienia odpowiednich obowiązków przez podmioty zobowiązane do ich przestrzegania.

Niezależnie, brak spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym będzie skutkować przede wszystkim koniecznością opodatkowania go wyższą stawką akcyzy, co może przełożyć się na wyższą cenę nabywanego oleju opałowego.
 

Co dalej?

Omawiane powyżej zmiany przepisów są kolejnym krokiem zwiększającym nadzór państwa nad obrotem wyrobami wrażliwymi przy pomocy stosownych narzędzi informatycznych. W pierwszej kolejności zostało wprowadzone samo monitorowanie przewozu towarów wrażliwych za pomocą SENT, następnie dołączył do niego nadzór nad obrotem pewnych kategorii wyrobów akcyzowych w formie elektronicznych dokumentów dostawy (eDD), a teraz planuje się objęcie taką kontrolą olejów opałowych. Wszystkie te obowiązki są realizowane w formie elektronicznej i angażują do tego celu platformę PUESC. Mając na względzie tę cechę wspólną wymienionych systemów kontroli, należy rozważyć dokonanie zawczasu stosownych rejestracji, uwzględniając przy tym wszystkim potencjalne obowiązki, które mogą być wymagane do spełnienia już w niedługiej przyszłości.

Czy ta strona była pomocna?